Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 132 af 11. april 2008

Høringer

Straffelovrådets udtalelse af april 2008 om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn er offentliggjort den 2. april 2008.

Straffelovrådet foreslår, at der i straffeloven indsættes en ny strafudmålingsbestemmelse, der indebærer, at det ved udmålingen af straf for samleje med et barn under 15 år (straffelovens § 222) skal indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har opnået samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed i forhold til barnet, selv om det ikke har været nødvendigt at anvende vold eller trusler om vold.

Udtalelsen er sendt i høring blandt en række myndigheder og organisationer mv. Høringsfristen udløber den 30. april 2008.

Udtalelsen er i sin helhed tilgængelig her.