Justitsministeriets Nyhedsbrev nr. 96 af 29. juni 2007

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 655 af 19. juni 2007 om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 29. juni 2007 og træder i kraft den 1. juli 2007.

Bekendtgørelsen indeholder regler om, at euforiserende midler, der er anført på liste A, B, D og E i bilaget til bekendtgørelsen om euforiserende stoffer, klassificeres som farlige for færdselssikkerheden. Dette indebærer, at de pågældende euforiserende midler, bliver omfattet af den nye nulgrænse for kørsel med bevidsthedspåvirkende stoffer i blodet, jf. færdselslovens § 54, stk. 1, som affattet ved lov nr. 524 af 6. juni 2007 om ændring af færdselsloven.

Bekendtgørelsen indeholder herudover regler om måling af euforiserende midler, der er klassificerede som farlige for færdselssikkerheden.

 

Bekendtgørelse nr. 679 af 20. juni 2007 om ændring af bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret)

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007. 

Bekendtgørelsen ændrer reglerne om udstedelse af straffeattester for personer, der søger ansættelse ved dagtilbud, døgntilbud og rådgivningstilbud for børn og unge, samt disses ægtefæller, samlevere og andre, der skal bistå med pasningen af børnene. Endvidere foretages der ændringer og tilføjelser som følge af vedtagne ændringer i færdselsloven, lov om euforiserende stoffer og årsregnskabsloven, og der tilføjes nye aktualitetskoder til kriminalregisterets efterforskningsdel.

 

Bekendtgørelse nr. 705 af 21. juni 2007 om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007.

Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods. Med bekendtgørelsen gennemføres en række ændringer som konsekvens af, at en ny version af den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej (ADR-konventionen 2007) er trådt i kraft. Herudover indeholder bekendtgørelsen bestemmelser om visse særlige danske undtagelser fra konventionen.

 

Bekendtgørelse nr. 706 af 21. juni 2007 om overtrædelser omfattet af dyreværnslovens § 29 b, stk. 1

Med lov nr. 530 af 6. juni 2007 om ændring af dyreværnsloven indføres bl.a. klippekortordningen for dyretransporter, jf. dyreværnslovens § 29 b, stk. 1. Klippekortordningen medfører, at tre overtrædelser af reglerne om transport af dyr inden for en periode på tre år skal medføre en betinget frakendelse af retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr i en prøvetid på tre år. Ved betinget frakendelse skal vedkommende chauffør eller transportør bestå en kontrollerende prøve om behandling af dyr under transport. Derudover indebærer den vedtagne klippekortordning, at én yderligere overtrædelse af reglerne om transport af dyr, begået i prøvetiden for den betingede dom, skal medføre en ubetinget frakendelse af retten til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr.

For at sikre klarhed over klippekortordningens anvendelsesområde indeholder loven en bemyndigelse til justitsministeren til administrativt at fastsætte de præcise bestemmelser, som er omfattet af ordningen, jf. dyreværnsloven § 29 b, stk. 2.

I overensstemmelse med bemyndigelsen fastsættes i denne bekendtgørelse de bestemmelser i transportforordningen (jf. Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter) og i transportbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1729 af 21. december 2006 om beskyttelse af dyr under transport), som skal være omfattet af klippekortordningen. Bekendtgørelsen omfatter - som forudsat i loven - overtrædelser af reglerne vedrørende: 

•lastetæthed/arealkrav,

•indvendig højde,

•ventilation,

•vanding og fodring,

•hviletid,

•strøelse og

• transportegnethed.

Bekendtgørelsen træder i kraft samtidig med ændringen af dyreværnsloven den 1. juli 2007.

 

Bekendtgørelse nr. 745 af 28. juni 2007 om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2007. 

Med bekendtgørelsen indføres en ny pantebrevsformular (SDO/SDRO) til brug for pantebreve, som kan ligge til sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer.

Bekendtgørelsen indfører ikke et formularkrav, og pantebreve, som kan ligge til sikkerhed for lån finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer eller særligt dækkede realobligationer, vil fortsat kunne oprettes på henholdsvis pantebrevsformular A og B.

 

Vejledning om vejledende retningslinier for honorering af tolke inden for Justitsministeriets område

De vejledende retningslinier træder i kraft 1. juli 2007.

De vejledende retningslinier fastsætter de nye – forhøjede – satser for honorering af tolke inden for Justitsministeriets område.

Vejledningen er tilgængelig her.

 

Hvidbog vedrørende lov nr. 1561 af 20. december 2006 om ændring af retsplejeloven (Varetægtsfængsling i isolation)

Justitsministeriet har den 28. juni 2007 offentliggjort hvidbog vedrørende lov nr. 1561 af 20. december 2006 om ændring af retsplejeloven (Varetægtsfængsling i isolation) på ministeriets hjemmeside.

Hvidbogen er tilgængelig i sin helhed her (pdf).

 

Hvidbog vedrørende lov nr. 181 af 28. februar 2007 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Gruppesøgsmål m.v.)

Justitsministeriet har den 28. juni 2007 offentliggjort hvidbog vedrørende lov nr. 181 af 28. februar 2007 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Gruppesøgsmål m.v.) på ministeriets hjemmeside.

Hvidbogen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Forskning

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere,

1. januar til 31. december 2006

Justitsministeriet har den 26. juni 2007 sendt en redegørelse til Retsudvalget om ungdomssanktioner samt ubetingede fængselsstraffe til lovovertrædere under 18 år. Det drejer sig om domme, der er afsagt i perioden 1. januar til 31. december 2006.

Redegørelsen er tilgængelig her.