Udførsel af våben og militært udstyr

Udførsel af våben og militært udstyr fra Danmark kræver tilladelse. Herunder kan du læse mere om, hvilke produkter, som kræver udførselstilladelse, og om tilladelsen skal indhentes fra Justitsministeriet eller politiet.

Fra og med 15. juni 2018 træffer Rigspolitiet afgørelse i en række våbensager, som Justitsministeriet tidligere har behandlet.

 

Det drejer sig om:

 

• Tilladelse til udførsel og transit af våben og militært udstyr, jf. våbenlovens § 6, stk. 1, samt våbenbekendtgørelsens regler om generelle, globale og individuelle udførselstilladelser. 

 

• Tilladelse til indførsel, erhvervelse, besiddelse og anvendelse af visse våben, herunder særligt farlige våben, jf. våbenlovens § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1.

 

• Tilladelse til indførsel og udførsel af eksplosivstoffer, jf. våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 6 og § 6, stk. 1, nr. 7.

 

• Tilladelse til at benytte civile, bevæbnede vagter om bord på lastskibe, jf. våbenlovens § 4 c.

 

Ansøgninger i disse sager skal derfor fremover sendes til Rigspolitiet:

 

Rigspolitiet

Polititorvet 14

1780 København V

Mærk. Ansøgning om ___

 

Elektroniske ansøgninger og henvendelser på e-mail kan sendes til Rigspolitiets Kriminaltekniske Center på adressen: [email protected]

 

Rigspolitiet kan kontaktes telefonisk på tlf. nr. 22835974.

 

Ansøgninger, som er modtaget i Justitsministeriet før den 15. juni 2018, vil blive færdigbehandlet af Justitsministeriet.

 

Hvilke typer af våben og militært udstyr kræver udførselstilladelse?

Kravet om udførselstilladelse i våbenlovens § 6 og knivbekendtgørelsens § 17 omfatter:

 • Våben og ammunition af enhver art samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil
 • Knive og blankvåben
 • Materiel til krigsførelse
 • Militært simulations- og træningsudstyr
 • Maskiner, instrumenter, apparater og andre produktionsmidler, der er specielt konstrueret eller modificeret til fremstilling eller vedligeholdelse af de ovenfor nævnte genstande,
 • Dele specielt konstrueret eller modificeret til de ovenfor nævnte genstande
 • Eksplosivstoffer
 • Software specielt konstrueret eller modificeret til udvikling, fremstilling eller anvendelse af de oven for nævnte genstande
 • Teknologi til udvikling, fremstilling eller anvendelse af de ovenfor nævnte genstande, dog med de undtagelser, der fremgår af våbenlovens § 6, stk. 3

Samtlige produkter på EU’s fælles liste over militært udstyr er omfattet af våbenlovens § 6.

Bestemmelsen omfatter imidlertid flere produkter end dem, der er opført på EU’s fælles liste over militært udstyr, f.eks. jagtvåben og ammunition hertil. Et produkt kan altså godt kræve udførselstilladelse efter våbenlovens § 6, selvom det ikke er opført på EU’s fælles liste over militært udstyr.

Kravet om udførselstilladelse gælder både ved fysisk flytning af genstande ud fra dansk område og ikke-fysisk overførsel til udlandet ved hjælp af fax, telefon eller andet elektronisk medie. Mundtlig overførsel af teknologi pr. telefon eller lignende kommunikationsmiddel er dog kun omfattet, hvis teknologien er indeholdt i et dokument, hvoraf den relevante del oplæses eller beskrives på en sådan måde, at der i alt væsentligt opnås det samme resultat, som hvis oplæsningen havde fundet sted.

Efter våbenlovens § 5 er det i øvrigt forbudt at udføre kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare våben og fremføringsmidler, der er specielt udformet eller modificeret hertil. Det samme gælder dele, der er specielt udformet eller modificeret til at indgå i sådanne våben og fremføringsmidler. Justitsministeriet kan dog i særlige tilfælde dispensere fra dette forbud.

Efter våbenbekendtgørelsens § 19 er det endvidere forbudt at udføre laservåben, der er særligt beregnet til som eneste eller som en af flere våbenvirkninger at forårsage permanent blindhed på ubeskyttede øjne.

 

Hvilken myndighed udsteder udførselstilladelser?

Tilladelse til udførsel af våben omfattet af våbenlovens § 6 gives som udgangspunkt af Justitsministeriet.

Ansøgningsproceduren for tilladelser, der udstedes af Justitsministeriet, er beskrevet under ”Udførsel til lande uden for EU/EØS” og ”Udførsel til EU- og EØS-land”

Politiet giver dog tilladelse til udførsel til Færøerne og Grønland, EU- og EØS- medlemslandende af følgende produkter:

 • Våben til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning
 • Knive og blankvåben. Dog kan dolke og knive, der skal anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller til et andet lignende anerkendelsesværdigt formål, som er udformet hertil, udføres uden tilladelse
 • Luft- og fjedervåben
 • Paintball- og hardballvåben
 • Signalvåben
 • Forladevåben, der er fremstillet før 1870
 • Bagladevåben, der er fremstillet før 1870, og som ikke kan anvende enhedspatroner samt ammunitionen til de ovenstående våben

Politiet kan imidlertid ikke give tilladelse til at udføre skydevåben til jagt og konkurrenceskydning eller dele eller ammunition hertil til Færøerne og Grønland. Ansøgninger om udførsel heraf skal derfor indgives til Justitsministeriet.

Ansøgningen sendes i ovenstående tilfælde til det administrative center, der behandler sager om våbentilladelser mv., i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted. Ansøgere med bopæl i Jylland eller på Fyn skal sende ansøgninger til Midt- og Vestjyllands Politi, Administrativt Center Vest, og ansøgere med bopæl på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm skal sende ansøgninger til Københavns Vestegns Politi, Administrativt Center Øst. Se nærmere om ansøgningsproceduren på politiets hjemmeside.

Dispensation fra forbuddet i våbenlovens § 5 mod at udføre kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare våben og fremføringsmidler hertil, meddeles af Justitsministeriet. Ansøgning om udførselstilladelse eller dispensation sendes til [email protected] eller til Justitsministeriet, Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.