Juridisk Specialudvalg

Justitsministeriet er formand for Juridisk Specialudvalg.

Posten varetages af Lovafdelingen, der også udfører sekretariatsfunktioner for udvalget.

Statsministeriet, Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er faste medlemmer af udvalget. Andre ministerier og interessenter deltager efter behov.

Juridisk Specialudvalg varetager følgende funktioner:

 • Det afgiver indstilling til regeringen om, hvorvidt Danmark skal afgive indlæg eller intervenere i præjudicielle henholdsvis direkte retssager, der verserer for EU-Domstolen eller Retten. 
 • Det afgiver indstilling til regeringen i sager, som Europa-Kommissionen indleder mod Danmark for overtrædelse af EU-retten (traktatkrænkelsessager).
 • Det afgiver indstilling til regeringen om, hvorvidt Danmark skal anlægge annullationssøgsmål mod en EU-institution vedrørende en EU-retsakt.
 • Det koordinerer den danske linje i sager, som Kommissionen indleder mod Danmark til undersøgelse af, om EU-retten er implementeret korrekt (pilotprojektsager).
 • Det rådgiver regeringen i sager om forslag til EU-retsakter, hvor det relevante fagministerium umiddelbart vurderer, at nærhedsprincippet er overtrådt.
 • Det rådgiver, på foranledning af det relevante fagministerium, regeringen i konkrete spørgsmål om fortolkning og anvendelse af EU-retten.
 • Det afgiver udtalelse i sager, hvor anklagemyndigheden forelægger spørgsmål om eventuel præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen i forbindelse med en verserende straffesag.
 • Det afgiver udtalelse i sager, hvor en statslig myndighed forelægger spørgsmål om eventuel præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen i forbindelse med en verserende civil retssag, hvori den pågældende myndighed er part.
 • Det høres, før regeringen får forelagt en indstilling om, at Danmark skal påberåbe sig miljøgarantien efter EUF-Traktaten.
 • Det afgiver indstilling til regeringen om, hvorvidt Danmark skal tredjepartsintervenere i klagesager, der verserer for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.
 • Det afgiver indstilling til regeringen og koordinerer den danske linje i klagesager, som indbringes mod Danmark for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.