Anvendelsen af isolationsfængsling falder

Justitsminister Brian Mikkelsen har modtaget Rigsadvokatens redegørelse om anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2007. Redegørelsen viser et meget betydeligt fald i antallet af isolationsfængslinger i 2007 i forhold til 2006.

 Justitsminister Brian Mikkelsen siger:

”Regeringen lægger stor vægt på en konsekvent og effektiv retsforfølgning af kriminalitet, og i visse sager med flere gerningsmænd kan det af hensyn til politiets efterforskning være nødvendigt i en periode at isolationsfængsle mistænkte. Det kan f.eks. være alvorlige sager om bandekriminalitet, grov narkotikakriminalitet eller terrorisme.

Vi skal samtidig løbende være opmærksom på at begrænse antallet og varigheden af isolationsfængslinger uden at gå på kompromis med det grundlæggende hensyn til efterforskning og opklaring af forbrydelser.

Regeringen har bl.a. taget initiativ til en stramning af reglerne om isolationsfængsling, som er trådt i kraft den 1. januar 2007. Det er meget positivt, at tallene for det første år efter, at de nye regler er trådt i kraft, viser et markant fald i antallet af isolationsfængslinger og også et markant fald i de langvarige isolationsfængslinger. Omfanget af isolationsfængsling er nu det laveste i mange år.

Jeg vil fortsat følge udviklingen, og Rigsadvokaten afgiver næste år en ny redegørelse om anvendelsen af isolationsfængsling.”

 

Til baggrund

Med virkning fra den 1. januar 2007 blev der gen­nemført en række ændringer af retsplejelovens regler om varetægtsfængsling i isola­tion, herunder en nedsættelse af de tidsmæssige grænser for isolation. Formålet med ændringerne er at begrænse antallet og varighe­den af varetægtsfængslinger i isolation.

I sager, hvor strafferammen er mindre end 4 års fængsel, gælder en ufravigelig tidsgrænse for isolationsfængsling på 14 dage. I sager, hvor strafferammen er mindst 4 års fængsel, men mindre end 6 års fængsel, gælder en ufravigelig tidsgrænse for isolationsfængsling på 4 uger. I de alvorligste sager, hvor strafferammen er 6 års fængsel eller derover, gælder en tidsgrænsen 8 uger, som kun undtagelsesvis kan fraviges – for personer under 18 år dog 4 uger, som kun kan fraviges i sager om terrorisme mv.

Rigsadvokaten afgiver årligt en redegørelse om anvendelse af isolationsfængsling. Af Rigsadvokatens redegørelse for 2007 fremgår bl.a.:

  • I 2007 faldt antallet af isolationsfængslinger til 273. Det svarer til et fald på 42,6 % i forhold til 2006 og et fald på 50,7 % i forhold til 2001.
  • I 2007 var der desuden et stort fald i antallet af isolationsfængslinger vurderet i forhold til det samlede antal af varetægtsfængslinger. Mens 8 % af de varetægtsfængslede blev iso­lationsfængslet i 2006, blev 4,6 % isolationsfængslet i 2007.
  • Varetægtsfængslingerne i isolation varede i årene 2001 til 2006 i gennemsnit 28, 30, 37, 36, 33 og 29 dage. Det svage fald, som er konstateret siden 2004, er fortsat i 2007, hvor isolations­fængslingerne i gennemsnit varede 27 dage.
  • Samlet set er der fra 2006 til 2007 sket et fald på 48 % i det samlede antal dages isolationsfængsling. I 2006 var der 13.838 dages isolationsfængsling, mens tallet for 2007 var 7.189 dages isolationsfængsling.
  • Anvendelsen af isolationsfængslinger med en varighed på mere end 8 uger har varieret en del i perioden 2001 til 2006, hvor antallet har ligget mellem 57 og 158 pr. år. I 2007 var der et meget markant fald fra 57 i 2006 til 19 isolationsfængslinger med en varig­hed på mere end 8 uger.

Læs Rigsadvokatens redegørelse (pdf)

Yderligere oplysninger:

Eventuelle spørgsmål kan rettes til kommunikationsmedarbejder Pia Brügger (tlf. 2550 1030) eller kontorchef Jens Røn (tlf. 7226 8770).