Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er enige om en ny flerårsaftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015.

Med aftalen får politiet et solidt grundlag for at bringe den flerårige omstillingsproces med fokus på effektivisering og fortsat modernisering af politiets virksomhed i mål. Endvidere fastholdes de seneste års markante styrkelser af politiet samtidig med, at der afsættes midler til en række nye initiativer i politiet.

Aftalen indebærer følgende:

  • Der afsættes 23 mio. kr. i 2012 og 73 mio. kr. årligt i 2013-2015 til en ny bande- indsats i særligt udsatte boligområder, herunder til etablering af en ny fleksibel bande task force, der skal operere i Vestdanmark, og som vil blive koordineret og styret fra Sydøstjyllands Politi (Horsens).
  • Der prioriteres flere ressourcer til en styrket politiindsats i de særligt udsatte bo- ligområder, der er mest belastet af kriminalitet, så kriminaliteten nedbringes, og trygheden for beboerne øges.
  • Der afsættes i alt 20 mio. kr. i aftaleperioden til investering i udvidet mobil vi- deoovervågning til brug for politiets indsats mod bl.a. tilrejsende udenlandske kriminelle og organiseret indbrudskriminalitet, hjemmerøverier mv. Som et sup- plement hertil afsættes i alt 8 mio. kr. til en yderligere forstærket indsats mod grænseoverskridende kriminalitet.
  • Der afsættes 59 mio. kr. i 2012 stigende til 84 mio. kr. i 2015 til etablering af en tværgående indbrudsenhed, anlæg af ny hovedpolitistation i Holstebro, nyrenove- ring af hovedpolitistationen i Esbjerg og etablering af elektronisk udveksling med EU-lande af oplysninger om DNA, fingeraftryk og køretøjer.
  • Der afsættes i alt 321 mio. kr. årligt i aftaleperioden til videreførelse politiets ser- vicecentre, Bande Task Forcen i Karlslunde og styrkelsen af PET mv.
  • Politiet gennemfører samlede effektiviseringer på 248 mio. kr. i 2012 stigende til 489 mio. kr. i 2015, der dels medgår til politiets udmøntning af konsolideringsbi- drag og effektiviseret administration og dels til initiativer i politiet.
  • Inden for rammerne i flerårsaftalen skal politiet fortsat løbende tilpasse den poli- tifaglige indsats hurtigt og fleksibelt til de aktuelle udfordringer i et omskifteligt kriminalitetsbillede.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er endvidere enige om at igangsætte et udredningsarbejde med henblik på at tilvejebringe et solidt grundlag for en langtidsholdbar løsning for kriminalforsorgen, herunder undersøge hvordan kapacitetssituationen håndteres i de kommende år, og hvordan der kan tilve- jebringes grundlag for bedre forebyggelse og resocialisering.

Der foretages derfor en etårig videreførelse af kriminalforsorgens bevillingsniveau i 2012, der sikrer, at kriminalforsorgen også i 2012 kan håndtere kapacitetssituationen.