Antallet af værgemål er ikke afgørende for værgebesøg

Civilstyrelsen konkluderer i ny undersøgelse, at antallet af værgemål ikke er afgørende for antallet af værgebesøg, og at der ikke bør være en øvre grænse for antallet af værgemål. Langt hovedparten af værgerne har faste rutiner for besøg af personer under værgemål, og der er taget hånd om de få tilfælde, hvor der endnu ikke har fundet et besøg sted. Justitsminister Morten Bødskov tilslutter sig Civilstyrelsens konklusioner.

Civilstyrelsen har undersøgt forholdene for faste værger og deres kendskab til de personer, de er værge for. Det sker efter medieomtale i slutningen af 2011 om værgers kontakt til personer under værgemål, hvor det fremgik, at en navngiven person under værgemål aldrig havde mødt sin værge.

Civilstyrelsens undersøgelse viser, at værgerne generelt møder de pågældende umiddelbart efter, at værgemålet er etableret. Derefter er der besøg efter behov. Herudover skaffer og vedligeholder værgen sit kendskab til personen under værgemål ved kontakt med personer, som har kendskab til den pågældende.

I de få tilfælde, hvor værgen ikke har mødt personen under værgemål, skyldes det, at værgen er blevet det frarådet af personale og pårørende under henvisning til, at det ikke kan antages at være til gavn for personen under værgemål. Eksempelvis hvis personen er indlagt på psykiatrisk hospital eller er meget dement, og et besøg fra en fremmed vil medføre unødig uro for den pågældende.

Ud over disse få tilfælde viser undersøgelsen, at 5 ud af 94 værger ikke har haft en fast rutine med at besøge alle de personer, som de er værge for.
Disse værger er nu i gang med at besøge de personer, som de ikke tidligere har truffet.

De præcise bevæggrunde for de manglende besøg kendes ikke. Men i to af tilfældene synes værgerne at have vurderet, at der ikke nødvendigvis er behov for et besøg, såfremt der alene er tale om økonomisk værgemål. Antallet af personer, de pågældende 5 værger er værge for, varierer fra 18 til 83.

Civilstyrelsen konkluderer, at der i lyset af allerede iværksatte tiltag ikke er grundlag for at foretage videre i forhold til de tilfælde, hvor værgen ikke har mødt personen under værgemål.

Civilstyrelsen konkluderer endvidere, at det af hensyn til at sikre værgens nødvendige kendskab til personen under værgemål hverken er nødvendigt eller hensigtsmæssigt at fastsætte en grænse for antallet af værgemål, som en fast værge må varetage. Det skyldes dels, at det ikke på baggrund af undersøgelsen kan konkluderes, at de manglende besøg skyldes antallet af værgemål, som værgen varetager.

Derudover er der intet der tyder på, at fastsættelsen af en øvre grænse for antallet af værgemål, som den enkelte må varetage, vil øge kvaliteten af værgens arbejde. Dette skal ses i lyset af de store forskelle i karakteren af værgemålene og i værgens forhold.

Justitsminister Morten Bødskov udtaler:

”Det er vigtigt, at man som værge har det fornødne kendskab til de personer, man er værge for.

Jeg noterer mig, at Civilstyrelsens undersøgelse ikke viser, at der er en sammenhæng mellem antallet af værgemål og manglende besøg, og at intet tyder på, at en øvre grænse for antallet af værgemål vil øge kvaliteten af de faste værgers arbejde.

Jeg kan således tilslutte mig Civilstyrelsens konklusioner.”

Journalister kan kontakte kommunikationschef Emil Melchior på 40376737.

Andre interesserede kan kontakte kontorchef Rie Thoustrup Sørensen, Civilstyrelsen, på 72268938.