Nyhedsbrev af 15. december 2017

Ny vejledning om lovkvalitet

Justitsministeriet vejleder andre ministerier, når de udarbejder lovforslag. Nu offentliggør Justitsministeriet en ny vejledning om lovkvalitet. Vejledningen er tilgængelig på lovkvalitet.dk og i retsinformation.

Vejledningen erstatter vejledningen om lovkvalitet fra marts 2005 og lovprocesguide.dk.

Vejledningen er udbygget til også at indeholde en beskrivelse af alle skridt i lovgivningsarbejdet – fra indkaldelse af bidrag til lovprogrammet til opfølgning på det vedtagne lovforslag. Vejledningen indeholder bl.a. et nyt sammenfattende skema samt nye retningslinjer om forholdet til EU-retten, og den er desuden blevet udbygget på en række områder, herunder i form af mange nye eksempler.

Vejledningen gælder for de udkast til lovforslag, der sendes i høring fra den 1. januar 2018.

 

Lovforslag

L 118: Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud)

Lovforslaget er fremsat den 13. december 2017.

Regeringen ønsker at sætte ind mod udenlandske tilrejsende, som slår lejr på offentlige steder, f.eks. i parker og på offentlige veje, hvor de pågældende personer sover og opholder sig ofte i længere tid ad gangen. Sådanne forhold kan indebære store gener for omgivelserne i form af f.eks. støj, uro og uhygiejniske og uhumske sanitære forhold og give anledning til forstyrrelser af den offentlige orden eller enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.  Det er afgørende for regeringen, at borgerne kan færdes trygt i det offentlige rum. Regeringen har derfor allerede taget en række skridt til at komme disse forhold til livs, herunder kriminaliseret etablering af og ophold i lejre, som er egnede til at skabe utryghed i nærområdet, og styrket politiets mulighed for at meddele zoneforbud til personer, der overtræder forbuddet mod etablering af og ophold i utryghedsskabende lejre. De utryghedsskabende lejre kan imidlertid udgøre en alvorlig trussel mod det normale samfundsliv i de områder, hvor de bliver etableret. Regeringen finder på den baggrund, at der er behov for at kunne styrke indsatsen på området yderligere.

Formålet med lovforslaget er således at sikre, at justitsministeren har den fornødne hjemmel til at fastsætte administrative regler om, at politiet kan meddele zoneforbud omfattende en hel kommune til de personer, der etablerer og opholder sig i utryghedsskabende lejre. Hermed får politiet et bedre værktøj til at sætte effektivt ind over for utryghedsskabende lejre. Samtidig sendes der et stærkt signal til potentielle tilrejsende og andre om, at det ikke er tilladt i Danmark at etablere og opholde sig i utryghedsskabende lejre på offentlige steder. 

Den foreslåede ændring af politiloven ophæves automatisk den 1. marts 2021. Det betyder, at justitsministeren ikke efter den 1. marts 2021 vil have mulighed for at fastsætte regler om, at politidirektøren i visse nærmere angivne særlige situationer kan meddele et zoneforbud, der omfatter en kommune, medmindre Folketinget forinden har vedtaget at forlænge gyldigheden af den foreslåede ændring.

Lovforslaget er tilgængeligt i sin helhed her.

 

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 1452 af 8. december 2017 om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.

Ændringen af våbenbekendtgørelsen er en opfølgning på Bandepakke III og indebærer bl.a., at medlemmer at skytteforeninger skal godkendes af politiet, hvis de skal overlades våben. Derudover indføres en række krav til foreningerne, som skal sikre, at skydninger afvikles forsvarligt, herunder at der er det fornødne opsyn med personer, der har våben til disposition, ligesom der fastsættes en kalibergrænse på 9 mm for de våben, som må overlades til ikke-medlemmer.

Med bekendtgørelsen gennemføres endvidere to henstillinger, som Kommissionen vedtog den 30. november 2016 om harmonisering af anvendelsesområdet og betingelserne for generelle udførselstilladelser af våben mv. i forhold til certificerede modtagere og andre medlemsstaters væbnede styrker og ordregivende myndigheder.

Ændringerne træder i kraft hhv. den 1. januar 2018 og 1. april 2018. Kravene til foreningerne får virkning fra 1. april 2018. Kravet om vandelsgodkendelse som betingelse for overladelse af våben får virkning fra den 1. juli 2018.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition mv. er tilgængelig her.

 

Bekendtgørelse nr. 1462 af 11. december 2017 om fri proces

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 14. december 2017 og træder i kraft den 1. januar 2018. Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 1671 af 14. december 2016 om fri proces. Bekendtgørelsen fastsætter regler om opgørelsen af indtægtsgrundlaget for fri proces og regulerer de i retsplejelovens § 325, stk. 3-5, angivne indtægtsgrænser for fri proces. Bekendtgørelsen indeholder endvidere regler om, hvilke oplysninger der skal vedlægges en ansøgning om fri proces.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1463 af 11. december 2017 om offentlig retshjælp ved advokater

Bekendtgørelsen er offentliggjort i Lovtidende den 14. december 2017 og træder i kraft den 1. januar 2018. Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 1670 af 14. december 2016 om offentlig retshjælp ved advokater. Bekendtgørelsen fastsætter regler om ydelse af offentlig retshjælp ved advokater, herunder omfanget af retshjælp på trin 1, 2 og 3, og regulerer de i retsplejelovens § 325, stk. 3-5, jf. § 323, stk. 3, angivne indtægtsgrænser for retshjælp på trin 2 og 3. Bekendtgørelsen regulerer endvidere størrelsen af de i § 323, stk. 6, angivne vederlag til advokater, som yder retshjælp.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Bekendtgørelse nr. 1465 af 11. december 2017 m regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1682 af 19. december 2016 om regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas.

Bekendtgørelsen fastsætter størrelsen på det gebyr, som pr. 1. januar 2018 opkræves for optagelse af fingeraftryk i pas. I 2018 hæves gebyret til 27 kr. Bekendtgørelsen er udstedt i medfør af paslovens § 4 b, stk. 2.

Bekendtgørelsen er tilgængelig i sin helhed her.

 

Høring

Justitsministeriet har den 15. december 2017 sendt udkast til lovforslag om ændring af straffeloven (Hvidvask) i høring med høringsfrist den 17. januar 2018.

Lovudkast, høringsbrev og liste over høringsparter er tilgængelige her.

 

Justitsministeriet har den 15. december 2017 sendt udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Vidneudelukkelse for patentrådgivere, obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om fri proces m.v.) i høring med høringsfrist den 12. januar 2018.

Lovudkast, høringsbrev og liste over høringsparter er tilgængelige her.

 

Andet

Justitsministeriet indgår partnerskab med finansbranchen og KL om mere enkle regler

Regeringen ønsker at skabe en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor, som leverer velfærd af høj kvalitet til borgerne, og hvor medarbejderne har mere tid til kerneopgaven og ikke bruger tid på unødvendige krav, regler og registreringer.

Derfor har regeringen startet initiativet ”Meld en regel”, hvor borgere, virksomheder, organisationer mv. kan indsende forslag til afbureaukratisering via ”postkasser” på ministeriernes hjemmesider.

I den forbindelse har Justitsministeriet indgået et partnerskab med Finans Danmark og KL om at komme med forslag til, hvilke regler der skal ses nærmere på.

Partnerskabet skal bidrage til at give medarbejderne i den offentlige sektor mere tid til deres kerneopgaver og mere plads til at bringe deres faglighed i spil.

Det skal ske ved at forenkle eller afskaffe unødige regler og proces- og dokumentationskrav, som besværliggør deres hverdag i unødvendig grad og forringer medarbejdernes mulighed for at give borgere og virksomheder en service af høj kvalitet.

Partnerskabsaftalerne løber frem til den 1. februar 2018.

Læs mere om regeringens kampagne ”Meld en Regel”.