Digital forkyndelse frigiver betjente til politiarbejde

En ny praksis for forkyndelse i straffesager letter presset fra politiet og frigiver 25-30 betjente til andre politiopgaver. Forkyndelse vil som udgangspunkt ske digitalt, og den nye praksis kan sikre en kortere sagsbehandlingstid i straffesager.

Når en borger fremover skal have besked om at møde i retten, vil det i hovedreglen ske digitalt i hans eller hendes digitale postkasse. Kun i de tilfælde, hvor borgeren ikke åbner sin digitale post eller svarer på telefonopkald fra retten, vil beskeden blive forkyndt fysisk af en stævningsmand eller politibetjent.

Det bliver resultatet af en analyse, som Justitsministeriet, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen og kriminalforsorgen har udarbejdet, og som vil frigive 25-30 politifolk til andre opgaver i politikredsene.

”Dansk politi er under et massivt pres i disse år, og desto mere vigtigt er det at sikre, at politifolk laver politiarbejde og ikke bruger tid på opgaver, som andre faggrupper lige så godt kan løse. Det giver al mulig mening at lade politiet i videst muligt omfang koncentrere sig om kerneopgaven ude i politikredsene,” siger justitsminister Søren Pind.

Der gennemføres hvert år langt over en halv million forkyndelser, og manglende forkyndelse er en af de hyppigste årsager til, at straffesager må udsættes og dermed trækker ud. Den digitale forkyndelse og en generel ny praksis for forkyndelse forventes at medføre flere rettidige forkyndelser, hvilket vil kunne nedbringe sagsbehandlingstiden i straffesager.

”Det er vigtigt for mig at sikre så kort sagsbehandlingstid som muligt i straffesager. Udsættelser er til stor gene for både vidner og ofre, og det er min forhåbning, at der fremover vil ske færre udsættelser af retsmøder,” siger Søren Pind.

Justitsministeren vil i efteråret 2016 fremlægge et forslag til en ændring af retsplejeloven med henblik på at flytte forkyndelsesopgaven fra politi og anklagemyndighed til retterne. Retterne vil i den forbindelse få adgang til at forkynde digitalt i borgernes elektroniske postkasse. Det forventes, at forslaget træder i kraft 1. marts 2017.

FAKTA
I dag står både retterne, politi og anklagemyndighed for forkyndelsen i straffesager, men ved at samle opgaven hos retterne kan forkyndelse håndteres mere effektivt i en enkelt arbejdsgang. Retterne står i forvejen for forkyndelser i civile sager. Samtidig vil der som udgangspunkt fremover ske en såkaldt forenklet digital forkyndelse, hvor myndigheden får besked, så snart brevet med forkyndelsen er åbnet i modtagerens digitale postkasse.

På tværs af landets 12 politikredse bruger man tid svarende til over 60 politibetjente på årsbasis på forkyndelse, og en del af disse vil altså fremover kunne løse andre politiopgaver. Der vil dog fortsat være tilfælde, hvor det er nødvendigt for retten at bede om politiets hjælp til forkyndelse.

Regeringen indgik i efteråret 2015 en bred aftale om politiets økonomi – en aftale, der med tilførslen af 600 mio. kr. årligt i de kommende år blandt andet skal styrke politiet og sikre flere politifolk. Indtil videre betyder styrkelsen af politiets indsats mod terror samt indsatsen ved grænserne, at politiet skal omprioritere et betydeligt antal årsværk til disse indsatser.

Pressekontakt: Zandra Damsgaard, 41 18 50 10, [email protected]