Indsamlingsnævnet

Indsamlingsnævnet er et uafhængigt nævn nedsat af justitsministeren, som varetager det overordnede tilsyn med og alle administrative opgaver på indsamlingsområdet. Nævnet træffer bl.a. afgørelse om tilladelse til hus- og/eller gadeindsamlinger og modtager anmeldelser og regnskaber vedrørende indsamlinger. Herudover påser nævnet, at indsamlinger og hjælpeorganisationers hvervning af medlemmer foretages i overensstemmelse med god indsamlingsskik.

Indsamlingsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Justitsministeriet har således ikke mulighed for at behandle klager over nævnets afgørelser eller over nævnets sagsbehandling.

Indsamlingsnævnet består af en formand, der skal være jurist, og 4 andre medlemmer, hvoraf to udnævnes efter indstilling fra Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, mens Dansk Erhverv og Forbrugerrådet hver indstiller ét medlem. 

Nævnet bistås af et sekretariat, der ledes af en sekretariatschef. Sekretariatet er en del af Civilstyrelsen.

Læs mere på Indsamlingsnævnets hjemmeside.