Strafferetsplejeudvalget

Strafferetsplejeudvalget blev nedsat den 16. januar 1968 med den opgave at gennemgå og fremkomme med forslag til revision af retsplejelovens dagældende regler i lovens fjerde bogs andet og tredje afsnit.

I overensstemmelse med sit kommissorium har udvalget i en række betænkninger beskæftiget sig med den del af straffeprocessen, der også betegnes efterforskningsstadiet, herunder de såkaldte straffeprocessuelle tvangsmidler.

Udvalgets arbejde har omfattet en gennemgang og revision af spørgsmål og emner, som allerede var reguleret i retsplejeloven, da udvalget blev nedsat, samt en række spørgsmål og emner, som ikke tidligere har været lovreguleret.

Strafferetsplejeudvalget er endvidere gennem tiden blevet anmodet om at behandle forskellige andre straffeprocessuelle spørgsmål.

 

Udvalgets sammensætning

Landsdommer Anne Louise Bormann (formand)

Politidirektør Elsemette Cassøe

Retsassessor Peter Roesen

Dommer Ole Høyer

Senioranklager Jens Ingerslev Olsen

Advokat Jakob Lund Poulsen

Advokat Hanne Rahbæk

Statsadvokat Jens Røn

Professor, dr.jur. Eva Smith

Fg. kontorchef Lasse Boje

 

Ad hoc-medlem beskikket med henblik på behandling af kommissoriet om inddragelse af forholdene under en tidligere afsoning eller varetægtsfængsling ved behandlingen af en straffesag:

Centerdirektør Annette Esdorf
 

 

Sekretariat

Fuldmægtig Morten Holland Heide

 

Kommissorium om inddragelse af forholdene under en tidligere afsoning eller varetægtsfængsling ved behandlingen af en straffesag