Politi- og Strafferetsafdelingen

Afdelingschefer i Politi- og Strafferetsafdelingen er Johan Kristian Legarth og Pernille Breinholdt Mikkelsen.

Under Politi- og Strafferetsafdelingen hører:

 

Forebyggelseskontoret

Fg. kontorchef Louise Falkenberg

Arbejder for en koordineret og styrket indsats i det forebyggende arbejde og har bl.a. ansvaret for:

 • Generelle kriminalpræventive indsatser.
 • SSP.
 • Antiradikalisering.
 • Hadforbrydelser.
 • Ungdomskriminalitet.
 • Våben og krigsmateriel.
 • Vagtvirksomhed.
 • Forlystelser.

 

Politikontoret

Kontorchef Lene Steen

Varetager opgaver vedrørende politiet og anklagemyndigheden, herunder den lovgivning, som regulerer politiets virksomhed. Arbejder desuden med udvikling af tiltag og initiativer, som kan medvirke til, at politiet og anklagemyndigheden til stadighed arbejder effektiv og tidssvarende for at øge trygheden og begrænse kriminaliteten i Danmark. Har bl.a. ansvaret for:

 • Politiloven og ordensbekendtgørelsen.
 • Reglerne om politiets registre, herunder Kriminalregisteret og DNA-registeret.
 • Internationalt politisamarbejde.
 • Politiklagesystemet.
 • Narkotika- og bandekriminalitet.

 

Strafferetskontoret

Kontorchef Mette Johansen

Rådgiver regeringen og andre ministerier om strafferetlige spørgsmål og varetager opgaver vedrørende materiel strafferet og den overordnede regulering af politiets, anklagemyndighedens og domstolenes arbejde på det strafferetlige område. Har bl.a. ansvaret for:

 • Straffeloven.
 • Regler om politiets efterforskning samt anklagemyndighedens og domstolenes sagsbehandling i straffesager.
 • Betjening af Straffelovrådet og Strafferetsplejeudvalget.
 • International strafferet, herunder Europarådskonventioner og EU-retsakter.

 

Straffuldbyrdelseskontoret

Fg. kontorchef Anders Aagaard

Varetager arbejdet med den overordnede regulering af straffuldbyrdelsesområdet, kriminalforsorgen og det internationale samarbejde om straffuldbyrdelse. Har bl.a. ansvaret for:

 • Straffuldbyrdelsesloven.
 • Straffelovens regler om straffe, prøveløsladelse mv.
 • International overførsel af domfældte, retshjælp og udlevering.
 • Retspsykiatri.

 

Sikkerhedskontoret

Kontorchef Nicolai Uggerhøj-Winther

Varetager opgaver i relation til Politiets Efterretningstjeneste (PET) og terrorbekæmpelsesområdet. Kontoret er endvidere koordinationspunkt for ministeriets funktion i forhold til beredskab og krisestyring. Har bl.a. ansvaret for:

 • Terrorbekæmpelse.
 • Beredskab og krisestyring.
 • Lov om Politiets Efterretningstjeneste.
 • Kontroludvalgsloven.
 • Pasloven.
 • Cyber security.