Civilstyrelsen

Civilstyrelsen varetager følgende opgaver:

  • Fri proces og retshjælp
  • Fonde
  • Personret
  • Fælles statslig retskildeformidling
  • Sekretariatsbistand til Flygtningenævnet, Udlændingenævnet, Erstatningsnævnet, Retslægerådet, Rådet for Offerfonden og Indsamlingsnævnet.

På området for fri proces er Civilstyrelsen 1. instans i alle sager om fri proces, der ikke hører under domstolenes kompetence. Civilstyrelsens afgørelser kan påklages til Procesbevillingsnævnet. Endvidere behandler Civilstyrelsen sager om godkendelse af retshjælpsinstitutioner og udbetaling af tilskud til disse.

På fondsområdet er Civilstyrelsen fondsmyndighed for ikke erhvervsdrivende fonde.

På det personretlige område er Civilstyrelsen klageinstans for Statsforvaltningens afgørelser i sager om værgemål og båndlagte midler.

Den fællesstatslige retskildeformidling varetages bl.a. gennem udgivelsen af elektronisk Lovtidende samt driften af Retsinformation ved hjælp af netstederne lovtidende.dk og retsinformation.dk. Civilstyrelsen har endvidere ansvaret for udvikling og drift af regelproduktionssystemet Lex Dania og Offentlighedsportalen.

Flygtningenævnet behandler klager vedrørende asylrelaterede afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen i 1. instans. Hovedparten af de påklagede afgørelser vedrører afslag på ansøgninger om asyl (spontansager). Flygtningenævnet er desuden klagemyndighed i Dublin-klagesager, og herudover behandler nævnet et mindre antal andre sagstyper.

Udlændingenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Nævnets kompetence omfatter bl.a. klager over afgørelser vedrørende opholdstilladelse i Danmark i forbindelse med familiesammenføring, beskæftigelse eller studier og klager over afgørelser vedrørende tidsubegrænset opholdstilladelse.

Erstatningsnævnet varetager behandlingen af ansøgninger om erstatning efter offererstatningsloven.

Retslægerådet afgiver lægevidenskabelige og farmaceutiske skøn til offentlige myndigheder i sager om enkeltpersoners retsforhold.

Rådet for Offerfonden behandler ansøgninger om tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf.

Indsamlingsnævnet fører tilsyn og kontrol med indsamlinger. I den forbindelse påser nævnet, at formålet er lovligt, og at de indsamlede midler anvendes i overensstemmelse med formålet.

Læs mere på Civilstyrelsens hjemmeside.

Civilstyrelsens mål - og resultatplan for 2018

Aftale om resultatløn for direktøren for Civilstyrelsen (2018)