Menneskerettigheder

Papirklip

Danmarks grundlov sikrer en række basale friheds- og menneskerettigheder.

Grundloven blev vedtaget i 1849, og den seneste ændring blev gennemført i 1953. De rettigheder, som grundloven beskytter, er eksempelvis: religionsfrihed, personlig frihed, boligens ukrænkelighed, ejendomsrettens ukrænkelighed, ret til arbejde og erhverv, ret til undervisning, ytringsfrihed, foreningsfrihed, forsamlingsfrihed samt dommeres uafhængighed.

Siden 1992 har Den Europæiske Menneskerettighedskonvention også været en del af dansk ret. Konventionen omhandler en række rettigheder, herunder bl.a.: ret til livet, forbud mod tortur mv., forbud mod slaveri og tvangsarbejde, ret til frihed og sikkerhed, ret til retfærdig rettergang, ingen straf uden hjemmel, ret til respekt for privatliv og familieliv, ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed, ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, ret til at indgå ægteskab og adgang til effektive retsmidler.

Desuden er der vedtaget tillægsprotokoller, der opregner flere rettigheder, herunder beskyttelse af ejendomsret.

Derudover har Danmark ratificeret en række FN- konventioner om menneskerettigheder, bl.a. FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder og FN’s konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.

Institut for Menneskerettigheders hjemmeside kan du læse mere om menneskerettigheder i Danmark.