Eksplosivstoffer

Efter våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 6, er det forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, at erhverve, besidde og anvende eksplosivstoffer. Derudover er en række udgangsstoffer til eksplosivstoffer nærmere reguleret.

Eksplosivstoffer

Efter eksplosivstofbekendtgørelsens §§ 4, 5, 8 og 9 er det forbudt uden politiets tilladelse at erhverve, flytte, opbevare, anvende, forhandle og markedsføre eksplosivstoffer. Forbuddet omfatter eksplosive stoffer og eksplosivstofholdige genstande, undtagen pyrotekniske artikler, idet disse artikler er omfattet af fyrværkeriloven, der hører under Erhvervsministeriets område. De nærmere regler om eksplosivstoffer fremgår af eksplosivstofbekendtgørelsen.

Ansøgning om tilladelse sendes til det administrative center, der behandler sager om våbentilladelser mv., i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted.

Eksplosivstoffer skal transporteres i overensstemmelse med bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods, der gennemfører Den Europæiske Konvention om International transport af farligt gods ad vej (ADR-konventionen 2009), og de aftaler Danmark måtte have indgået i tilknytning hertil, i dansk ret.

 

Udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Følgende stoffer og produkter må ikke gøres tilgængelige for eller indføres, erhverves, besiddes eller anvendes af fysiske personer, der ikke handler som led i deres sædvanlige virksomhed som handlende eller forretningsdrivende eller deres sædvanlige profession, jf. udgangsstofbekendtgørelsens § 1 og udgangsstoffordningens art. 4, stk. 1, jf. forordningens bilag I:

 • Hydrogenperoxid og kemiske produkter, der indeholder mere end 12 masseprocent hydrogenperoxid,
 • Svovlsyre og kemiske produkter, der indeholder mere end 50 masseprocent svovlsyre,
 • Salpetersyre og kemiske produkter, der indeholder mere end 3 masseprocent salpetersyre,
 • Nitromethan og kemiske produkter, der indeholder mere end 30 masseprocent nitromethan,
 • Salte af chlorat eller perchlorat (ClO3- eller ClO4-) og kemiske produkter med mere end 40 masseprocent chlorat eller perchlorat eller blandinger heraf,
 • Pulvere med en partikelstørrelse, der er mindre end 200 µm, af metallisk aluminium, magnesium, zink, titan, zirkonium, jern (Al, Mg, Zn, Ti, Zr, Fe) og blandinger eller legeringer heraf samt kemiske produkter, hvoraf sådant pulver udgør mere end 70 masseprocent,
 • Elementært svovl (S) og kemiske produkter, der indeholder mere end 85 masseprocent svovl,
 • Elementært phosphor (P) og kemiske produkter, der indeholder mere end 50 masseprocent elementært phosphor,
 • Kaliumklorat og kemiske produkter, der indeholder mere end 40 masseprocent kaliumklorat,
 • Kaliumperklorat og kemiske produkter, der indeholder mere end 40 masseprocent kaliumperklorat,
 • Natriumklorat og kemiske produkter, der indeholder mere end 40 masseprocent natriumklorat, og
 • Natriumperklorat og kemiske produkter, der indeholder mere end 40 masseprocent natriumperklorat.

Forbuddet gælder ikke for pyrotekniske artikler, idet disse artikler er omfattet af fyrværkeriloven, der hører under Erhvervsministeriets område.

 

Mistænkelige transaktioner

Mistænkelige transaktioner med de udgangsstoffer, der er nævnt for oven, og de udgangsstoffer, der er omfattet af udgangsstofforordningens bilag II, samt væsentlig bortkomst og tyveri af sådanne stoffer og produkter skal indberettes til politiet. Det kan du læse i politiets vejledning.

 

Dispensation

Politiet kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet. Ansøgning om dispensation sendes til det administrative center, der behandler sager om våbentilladelser i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted.