Straffelovrådet

Straffelovrådet blev nedsat af Justitsministeriet den 3. oktober 1960 som stående udvalg.

Rådet har til opgave efter Justitsministeriets anmodning at afgive indstilling om strafferetlige lovgivningsspørgsmål og principielle spørgsmål vedrørende fastsættelsen af administrative bestemmelser af strafferetlig karakter og den praktiske gennemførelse af kriminalpolitiske foranstaltninger og efter Justitsministeriets nærmere bestemmelse at medvirke i det internationale strafferetlige samarbejde, herunder navnlig det nordiske strafferetlige lovsamarbejde.

 

 

Rådets sammensætning

  • Præsident for Østre Landsret Bent Carlsen (formand)
  • Politidirektør i Nordjyllands Politi Elsemette Cassøe
  • Afdelingschef i Justitsministeriet Johan Kristian Legarth
  • Højesteretsdommer Poul Dahl Jensen
  • Professor, lic.jur. Gorm Toftegaard Nielsen
  • Advokat Jakob Lund Poulsen
  • Direktør for Kriminalforsorgen Johan Reimann
  • Rigsadvokat Ole Hasselgaard

 

Sekretariat

  • Fuldmægtig Marie Mølsted