Rådet for Offerfonden

Offerfonden har til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsatsen til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre og grupper heraf. Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoner.

Offerfondens midler administreres af et råd bestående af 1 formand og 2 andre medlemmer, hvoraf 1 medlem udnævnes efter indstilling fra Rektorkollegiet og 1 medlem efter indstilling fra Offerrådgivningen i Danmark. Formanden og de andre medlemmer udnævnes af justitsministeren.

Rådet for Offerfonden varetager i samarbejde med Rådet for Offerfondens sekretariat behandlingen af ansøgninger om tilskud i henhold til lov om Offerfonden og hertil knyttede administrative opgaver. Sekretariatet er en del af Civilstyrelsen.

Læs mere på Rådet for Offerfondens hjemmeside.