Lovprogram 2016-17

Folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til EU’s direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet (Okt I)

Beslutningsforslaget skal sikre Folketingets samtykke til, at Danmark forpligtes over for de øvrige EU-medlemsstater til at gennemføre direktiv (EU) 2016/680 fra april 2016. Direktivet, der er omfattet af det danske retsforbehold, udbygger Schengenreglerne, hvorfor Danmark inden seks måneder fra vedtagelsen (dvs. senest den 27. oktober 2016) kan beslutte, at direktivet skal gennemføres. Direktivet indeholder regler om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger, herunder regler om, hvornår sådanne myndigheder må behandle personoplysninger, og hvordan oplysningerne skal beskyttes.

 

Ændring af lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler og lov om politiets virksomhed (Initiativer mod handel med hash m.v. og politiets anvendelse af peberspray) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er dels at regulere politiets anvendelse af peberspray som magtmiddel i politiloven og dels at udvide adgangen for politiet til at meddele besøgsforbud i bestemte lokaler.

 

Ændring af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning (Strakstilhold) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at indføre mulighed for at træffe en foreløbig afgørelse om tilhold (et såkaldt strakstilhold), der skal gælde, indtil en endelig afgørelse om tilhold eller opholdsforbud er truffet. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens initiativ ”Stop Stalking” fra marts 2016.

 

Ændring af straffeloven (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at kriminalisere ytringer, der undergraver danske love og værdier og understøtter parallelle retsopfattelser. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser, mellem regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti fra maj 2016.

 

Ændring af retsplejeloven (Sagkyndig bevisførelse m.v.) (Okt I)

Lovforslaget har til formål at gennemføre Retsplejerådets anbefalinger i betænkning 1558/2016 om sagkyndig bevisførelse m.v. Lovforslaget indebærer bl.a., at muligheden for at få flere skønsmænd til at bedømme det samme tema udvides, og at parterne i en civil retssag, hvis de er enige om det, får mulighed for at kunne fremlægge sagkyndige erklæringer, som de selv indhenter under sagen.  

 

Ændring af lov om tinglysning, lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love (Ændring af reglerne for tinglysning og realkreditbelåning vedrørende visse tele-, energiforsynings- og vandforsyningsvirksomheder) (Okt I)

Formålet med lovforslaget er at sikre, at digital infrastruktur kan realkreditbelånes med en lånegrænse på 60 pct. Lovforslaget er en opfølgning på aftalen om en vækstplan for digitalisering af Danmark mellem alle Folketingets partier fra februar 2015, hvorefter der skal iværksættes initiativer på fire områder, herunder i forhold til at sikre god mobil- og bredbåndsdækning i hele landet.

 

Ændring af lov om røgfri miljøer og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af rygeforbuddet i kriminalforsorgens institutioner m.v.) (Okt II)

Lovforslaget har til formål at etablere et fuldstændigt indendørs rygeforbud i kriminalforsorgens institutioner. Lovforslaget indebærer bl.a., at indsatte i kriminalforsorgens institutioner ikke længere må ryge i deres opholds- eller besøgsrum.

 

Ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) (Ændring af PET’s opgaver i forhold til den alvorligste organiserede kriminalitet og PET’s forpligtelse til sletning af oplysninger) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er for det første at sikre en hensigtsmæssig organisering mellem politiet og PET om indsatsen mod den alvorligste organiserede kriminalitet. Lovforslaget har herudover til formål at præcisere rækkevidden af PET’s forpligtelse til at slette lovligt tilvejebragte oplysninger.

 

Ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love (Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste m.v.) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at øge respekten for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste. Lovforslaget er en opfølgning på regeringens retspolitiske udspil ”Respektpakke I” fra maj 2016.

 

Ændring af offentlighedsloven (Udskydelse af revision af reglerne om postlister) (Nov I)

Formålet med lovforslaget er at fremsætte forslag om at udskyde revisionen af reglerne om postlister, der er forudsat gennemført i folketingsåret 2016/17.

 

Ændring af retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland (Telefonforkyndelse, magtanvendelse i grønlandske anstalter samt tilhold, opholdsforbud og bortvisning m.v.) (Nov I)

Lovforslaget har til formål at indføre mulighed for telefonforkyndelse i Grønland samt at give ansatte ved de grønlandske anstalter mulighed for at anvende peberspray og skjold over for de indsatte. Endvidere lægges der med lovforslaget op til at foretage ændringer af den grønlandske retsplejelov og kriminalloven, som har sammenhæng med en samtidig ikraftsættelse for Grønland ved kongelig anordning af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

 

Ændring af retsplejeloven, straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Udeblivelsesdomme, forkyndelse og anvendelse af digital kommunikation i straffesager m.v.) (Nov II)

Formålet med lovforslaget er bl.a. at gennemføre en række ændringer af retsplejelovens regler om udeblivelsesdomme, organisering af forkyndelsesopgaven og anvendelse af digital kommunikation m.v. i straffesager. Ændringerne har til formål at tilpasse dele af strafferetsplejen med henblik på at øge respekten for retsvæsenet, at sikre en hensigtsmæssig gennemførelse af straffesager og en hensigtsmæssig anvendelse af domstolenes, politiets og anklagemyndighedens ressourcer. En del af initiativerne indgår i regeringens retspolitiske udspil ”Respektpakke I” fra maj 2016. Formålet med lovforslaget er endvidere at gøre det muligt at fastsætte regler om, at fængselsbetjente i de lukkede fængsler, på de lukkede afdelinger samt i arresthuse kan bære peberspray som en del af deres almindelige personlige udrustning.

 

Ændring af lov om forældelse af fordringer (Forældelse af erstatningskrav mod det offentlige i sager om omsorgssvigt af børn) (Dec I)

Formålet med lovforslaget er i videst muligt omfang at sikre, at omsorgssvigtede og misbrugte børns mulige erstatningskrav mod offentlige myndigheder ikke afvises på grund af forældelse og således kan prøves ved domstolene.

 

Ændring af straffuldbyrdelsesloven og andre relevante love (Tiltag over for udenlandske afsonere) (Dec I)

Lovforslaget har til formål at gennemføre de nødvendige lovgivningsmæssige tiltag som led i en styrket indsats over for udenlandske afsonere i danske fængsler og arresthuse. Den nærmere udformning er på nuværende tidspunkt fortsat under overvejelse. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015.

 

Ændring af retsplejeloven (Revision af reglerne om registrering og opbevaring af oplysninger om tele- og internettrafik (logning)) (Jan I)

Formålet med lovforslaget er at fremsætte forslag om revision af retsplejelovens bestemmelse om udbyderes pligt til at foretage registrering og opbevaring (logning) af oplysninger om tele- og internettrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold.

 

Lovgivning om nye tiltag og initiativer mod radikalisering og ekstremisme (Jan II)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre nye tiltag og initiativer på radikaliseringsområdet, herunder bl.a. i forhold til radikalisering på internettet.

 

Lovgivning som opfølgning på den kommende betænkning fra Udvalget om indsatsen over for rockerborge (Jan II)

Lovforslaget har til formål at indføre eventuel lovgivning som opfølgning på den kommende betænkning fra Udvalget om indsatsen over for rockerborge.

 

Ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for visse sager om grov vold) (Jan II)

Formålet med lovforslaget er at skærpe straffen for visse sager om grov vold. Den nærmere udformning af lovforslaget er under overvejelse.

 

Ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Logning m.v.) (Feb I)

Formålet med lovforslaget er at indføre hjemmel i den færøske retsplejelov til, at justitsministeren efter forhandling med Færøernes Landsstyre kan fastsætte nærmere regler om, at udbydere af telenet eller teletjenester skal foretage registrering og opbevaring i ét år af oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold. Formålet er endvidere at foretage ændringer af den færøske retsplejelov, som har sammenhæng med en samtidig ændring for Færøerne af ægteskabslovgivningen, der skal gøre det muligt for to personer at samme køn borgerligt at indgå ægteskab.

 

Lovgivningspakke vedrørende reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”Sammen for fremtiden” fra juni 2015.

 

Ændring af retsplejeloven m.v. (Lægdommere m.v.) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at foretage ændringer i retsplejelovens regler om lægdommere, herunder om hvem der kan være lægdommere, om adgangen til at blive fritaget for lægdommerhvervet og om antallet af medlemmer af kommunernes grundlisteudvalg. Lovforslaget forventes desuden at indeholde ændringer af retsplejeloven og Bruxelles I-loven med henblik på gennemførelse af Haagerkonventionen om værnetingsaftaler samt forskellige andre ændringer af retsplejelovens regler om behandlingen af civile sager.

 

Ændring af straffeloven, retsplejeloven m.v. (Medier m.v.) (Feb II)

Med lovforslaget lægges en markant hårdere kurs over for medier, der krænker privatlivets fred eller bringer ærekrænkende beskyldninger m.v. ved at gennemføre de dele af regeringens kommende retspolitiske udspil ”Respektpakke II”, hvor lovgivning vurderes at være nødvendig. Formålet med lovforslaget er endvidere at følge op på Straffelovrådets kommende betænkning om privatlivets fred og ærekrænkelse.

 

Ændring af lov om Den Europæiske Politienhed (Europol) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er at foretage ændringer i Europol-loven som følge af vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 fra maj 2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og den samtidige ophævelse af de rammeafgørelser, som det eksisterende Europol bygger på. Forordningen finder anvendelse fra den 1. maj 2017.

 

Ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, toldloven og udlændingeloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer) (Feb II)

Formålet med lovforslaget er dels generelt at regulere hjemmelsgrundlaget for politiets øgede anvendelse af databaserede analyseredskaber, dels at indføre hjemmel i lov om politiets virksomhed til, at justitsministeren kan udstede bekendtgørelser, som nærmere regulerer politiets registre mv. Endelig har lovforslaget til formål at skabe hjemmel til, at politiet kan indhente oplysninger om flypassagerer mv. til brug for efterforskning af alvorlig grænseoverskridende kriminalitet og udlændingekontrol.

 

Justitsministeren vil give Folketinget en redegørelse om:

Redegørelse om forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysninger uden for strafferetsplejen (Mar I)