Anklagemyndigheden

Anklagemyndighedens opgaver og organisation er beskrevet i retsplejelovens kapitel 10 (§§ 95-107).

Anklagemyndighedens opgave er i forbindelse med politiet at forfølge forbrydelser efter reglerne i retsplejeloven. De overordnede målsætninger for denne opgave er beskrevet i retsplejelovens § 96, stk. 2.

Her står det, at anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader. Derved skal anklagemyndigheden påse, at de strafskyldige drages til ansvar. Den skal også sikre, at uskyldige ikke bliver retsforfulgt.

Anklagemyndigheden er underlagt justitsministeren, der fører tilsyn med de offentlige anklagere.

Anklagemyndigheden består af Rigsadvokaten, statsadvokaterne og politidirektørerne.

Rigsadvokaten varetager straffesager ved Højesteret og virker ved Den Særlige Klageret.

Rigsadvokaten er de øvrige anklageres overordnede og fører tilsyn med dem, ligesom Rigsadvokaten behandler klager over afgørelser, som er truffet af statsadvokaterne i 1. instans.

To regionale statsadvokater i København og Viborg varetager udførelsen af ankesager ved landsretterne og har kompetence til at rejse tiltale i alle nævningesager. Statsadvokaterne fører endvidere tilsyn med politidirektørernes behandling af straffesager og behandler klager over afgørelser, som er truffet af politidirektørerne vedrørende strafforfølgning. Endelig behandler statsadvokaterne sager om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning og fører tilsyn med længden af strafferetlige foranstaltninger.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet varetager for hele landet forretningerne vedrørende økonomiske forbrydelser og internationale straffesager, herunder navnlig sager om folkedrab, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser mv. begået i udlandet.

Politidirektørerne fungerer som anklagere ved byretterne og har således – ved siden af ledelsen af politiet – ansvaret for politikredsens efterforskning og den lokale anklagemyndigheds virksomhed.

Du kan læse mere om Anklagemyndigheden på Anklagemyndighedens hjemmeside.

Mål - og resultat for Anklagemyndigheden 2018

Aftale om resultatløn for rigsadvokaten 2018