Langt flere afviste asylansøgere sendes hjem

Debatindlæg af justitsminister Karen Hækkerup. Bragt i en række lokale og regionale dagblade den 17. marts 2014.

 

Danmark sender historisk mange afviste asylansøgere tilbage til deres hjemland.

Faktisk har vi i 2013 udsendt mere end dobbelt så mange afviste asylansøgere som i 2012, og antallet er det højeste i 10 år. I tørre tal har vi sendt ca. 1300 afviste asylansøgere hjem i 2013. Det er et udtryk for, at regeringens styrkelse af indsatsen på området giver resultater.

Det danske asylsystem er indrettet således, at personer, der har et beskyttelsesbehov, og som har krav på at få deres asylansøgning behandlet i Danmark, vil kunne få asyl her, medmindre de f. eks. har begået alvorlig kriminalitet. Har man ikke behov for beskyttelse, skal man rejse hjem.

De asylansøgere, som trods afslag er blevet i landet, er med til at undergrave systemet. Vi har derfor fra regeringens side gjort et kæmpe stykke arbejde de seneste år for at få flere afviste asylansøgere til at rejse hjem.

Regeringen ønsker, at hjemrejse sker i værdighed. Derfor er det altid bedst, hvis hjemrejsen sker frivilligt. Derfor indførte vi en midlertidig støtteordning som en økonomisk gulerod til at styrke motivationen til at samarbejde om egen hjemsendelse. Vi satte i 2013 konsekvent ind over for åbenbart grundløse asylansøgere fra Vestbalkan med hurtig sagsbehandling og bespisningsordning i stedet for kontante ydelser.

Danmark har styrket samarbejdet med myndighederne i Afghanistan, som havde særligt mange afviste asylansøgere herhjemme, så praktiske udfordringer ikke stod i vejen for en effektiv hjemsendelse. Vi har gode erfaringer med regelmæssigt at drøfte problemer med udsendelse af afviste asylansøgere med udenrigsministeren og udviklings- og handelsministeren.

Senest har vi også taget skridt til et bredere europæisk samarbejde.

Danmark har sammen med Holland, Finland, Spanien, Slovenien og Malta foreslået et pilotprojekt i EU-regi, der skal få afviste asylansøgere hurtigere tilbage til deres hjemlande. Ved at samarbejde EU-landene imellem kan vi tale med større vægt over for de lande, som vi af erfaring ved kan være svære at sende tilbage til.

Pilotprojektet skal fokusere på en håndfuld særligt vanskelige tredjelande, og vi har fra dansk side foreslået lande som Afghanistan, Irak, Somalia, Bangladesh og Nigeria.

Tanken er, at spørgsmålet om udsendelse skal bringes op, når Kommissionen, EU's udenrigstjeneste eller medlemsstaterne mødes med de problematiske tredjelande for at drøfte eksempelvis handel eller udvikling. Det har vi gode erfaringer med i Danmark, og det spor vil vi gerne fortsatte ad i EU, så vi står stærkere i forhold til de lande uden for EU, der fortsat er afvisende over for at tage egne statsborgere tilbage.

I Danmark er der blevet gjort en stor indsats på udsendelsesområdet, og den indsats skal fortsættes både nationalt og i EU. Vi skal nemlig bruge vores kræfter på at hjælpe dem, der har et reelt beskyttelsesbehov, og samtidig undgå, at mennesker fanges i lange opslidende forløb på vores centre.

Det danske asylsystem er indrettet således, at personer, der har et beskyttelsesbehov, og som har krav på at få deres asylansøgning behandlet i Danmark, vil kunne få asyl her, medmindre de f. eks. har begået alvorlig kriminalitet. Har man ikke behov for beskyttelse, skal man rejse hjem.