Terrortruslen er alvorlig

Længere version af justitsminister Morten Bødskovs kronik, som blev bragt i Berlingske den 22. november 2012.

 

Danmark står over for en kompleks og alvorlig terrortrussel. Truslerne mod vores sikkerhed ændrer løbende karakter og kommer fra vidt forskellige kanter. Det er afgørende, at PET også fremover har de nødvendige redskaber til rådighed for effektivt at kunne identificere og imødegå terrortrusler mod det danske samfund. Det skal vi som politikere være opmærksomme på, når vi om kort tid påbegynder drøftelserne om en ny lovgivning for efterretningstjenesterne. 

Vi havde netop taget hul på et nyt år, da tegneren Kurt Westergaard blev forsøgt myrdet. Sent om aftenen den 1. januar 2010 trængte en 28-årig somalisk mand med dansk opholdstilladelse ind i bladtegnerens hjem i Århus. Han var bevæbnet med en økse og en kniv. Det lykkedes Kurt Westergaard at søge tilflugt i et særligt sikret rum og aktivere sin overfaldsalarm, mens gerningsmanden råbte og forsøgte at bryde døren op til rummet. Politiet kom heldigvis Kurt Westergaard til undsætning, og gerningsmanden blev anholdt kort efter. Under anholdelsen affyrede politiet skud mod gerningsmanden, og han blev ramt i knæet og hånden.

Det er afgørende, at PET også fremover har de nødvendige redskaber til rådighed for effektivt at kunne identificere og imødegå terrortrusler mod det danske samfund

Eksemplet er kun et blandt flere. Danmark står over for en alvorlig terrortrussel. Siden den 11. september 2001 har trusselsniveauet generelt været forhøjet i den vestlige verden, og terrorangrebene få år senere i Madrid og London viste, at også de europæiske lande er sårbare over for den internationale terrorisme. Danmark er blandt de potentielle mål, og vi har allerede haft terroren helt inde på livet. De seneste år er flere personer således blevet straffet for at have forsøgt at udføre terror her i landet.

Heldigvis har vi i Danmark et robust og effektivt beredskab mod terror. Det skal vi være glade for. PET yder en fremragende indsats og har afværget terrorangreb, som kunne have kostet mange menneskeliv. 

Om kort tid skal vi drøfte indholdet af en ny lovgivning om PET, og jeg er overbevist om, at et bredt flertal i Folketinget vil være med til at finde en fornuftig og ansvarlig ordning. Jeg vil imidlertid ikke lægge skjul på, at det er en stor opgave, der venter med udformningen af de nye regler.

Heldigvis har vi i Danmark et robust og effektivt beredskab mod terror

Det er centralt for regeringen, at indsatsen mod terror ikke sker på bekostning af den enkeltes frihed og retssikkerhed. Det ville være en sejr for terroristerne. Samtidig er det afgørende, at vi ikke stikker en kæp i hjulet på PET. Vores efterretningstjeneste skal bevare adgangen til effektivt at identificere og imødegå terrortrusler mod det danske samfund, og PET skal have mulighed at indsamle relevante efterretninger. PET skal derfor bl.a. have mulighed for at foretage telefonaflytning, ligesom PET skal have mulighed for at anvende agenter. Det er sådan, en efterretningstjeneste fungerer, og det er nødvendigt for at bekæmpe terror.  

Det handler i bund og grund om alle danskeres tryghed og sikkerhed, og vi kan ikke tillade os at lukke øjnene for den alvorlige terrortrussel mod Danmark.

 

Trusselsbilledet

Tiderne skifter, og trusselsbilledet er ikke konstant. Der er i de seneste årtier sket meget væsentlige ændringer i den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation og dermed også i de grundlæggende vilkår for PETs virksomhed.

Fra i vidt omfang at have haft fokus rettet mod de politiske modsætninger mellem øst og vest, som dominerede under den kolde krig, har truslerne mod Danmarks indre sikkerhed skiftet karakter til i højere grad at udspringe af bl.a. militante islamistiske miljøer.

PETs Center for Terroranalyse vurderer i den seneste nationale trusselsvurdering fra januar 2012, at der i dag er en alvorlig terrortrussel mod Danmark fra netværk, grupper og enkeltpersoner, der bekender sig til en militant islamistisk ideologi. Genoptrykningen af Muhammed-tegningerne i februar 2008 har bl.a. givet anledning til, at militante islamister i Danmark og udlandet anser Danmark som et prioriteret mål for terror. Truslerne udspringer dog ikke kun af militante islamistiske miljøer. Det viser massakren sidste år på Utøya, som sendte chokbølger gennem Norge og resten af verdenen.  

De alvorlige trusler, som Danmark aktuelt står over for, kommer altså fra vidt forskellige kanter og er derfor også ganske komplicerede og vanskelige at imødegå. Det må samtidig holdes for øje, at truslerne mod den nationale sikkerhed løbende ændrer karakter. Derfor er det vigtigt, at PET har mulighed for løbende at tilpasse sine arbejdsmetoder i lyset af det aktuelle trusselsbillede.

 

Terrorsager i Danmark

Truslen mod Danmark kommer desværre ikke kun til udtryk i de løbende trusselsvurderinger. De seneste år er vi blevet konfronteret med flere konkrete terrorsager, som klart og tydeligt viser, at der i Danmark og omverdenen findes mennesker med viljen og midlerne til at gennemføre terrorangreb.

For nogle uger siden kunne man i pressen læse et interview, hvor en mand ifølge avisen fortalte, at han støtter øksemanden, der ville dræbe Kurt Westergaard, og at han gerne ser udsendte danske soldater komme hjem i kister. Det er skræmmende udtalelser. Med til billedet hører, at det ikke blot er en tilfældig person, som avisen har været i kontakt med. Der er derimod tale om en tidligere terrordømt i den såkaldte Vollsmose-sag. 

I terrorsagen fra Vollsmose indledte PET overvågning af en gruppe mænd i Odensebydelen. Det skete efter, at PET havde modtaget oplysninger fra en meddeler, der i øvrigt senere overgik til at fungere som civil agent for PET i sagen. Efter længere tids overvågning og efterforskning blev flere personer anholdt i september 2006 mistænkt for forsøg på terror. Der faldt dom i sagen i 2008. Tre personer blev af Højesteret fundet skyldige i at forberede en eller flere bomber til brug for en terrorhandling et ukendt sted. De dømte havde bl.a. anskaffet gødning, kemikalier, metalsplinter og laboratorieudstyr. I en af de dømtes lejlighed blev der fundet 50 gram af det voldsomt eksplosive og også ustabile sprængstof TATP. Højesteret slog fast, at PET lovligt havde brugt en civil agent i Vollsmose-sagen, da PET havde levet op til de almindelige retsprincipper for brug af agenter. To af de dømte blev straffet med fængsel i 12 år, mens den tredje gerningsmand fik 5 år.      

De seneste år er vi blevet konfronteret med flere konkrete terrorsager, som klart og tydeligt viser, at der i Danmark og omverdenen findes mennesker med viljen og midlerne til at gennemføre terrorangreb

Dommen i Vollsmose-sagen indgår i en uhyggelig statistisk over domme for forsøg på terrorisme. Allerede i 2007 blev en person idømt 7 års fængsel for forsøg på terror, og i 2009 blev to mænd idømt fængsel i 12 og 8 år for terrorforsøg.

Siden er der desværre afsagt dom i flere alvorlige terrorsager, og andre sager verserer. De afsluttede sager vedrører alle fejlslagne terrorangreb i 2010, men der kan være grund til at omtale sagerne nærmere for at give et indblik i, hvor alvorlig truslen mod det danske samfund er, og hvor hensynsløse visse personer optræder i deres søgen efter at destabilisere det danske samfund.  

Sagen om den 28-årige somaliske mand, der nytårsdag 2010 forsøgte at dræbe bladtegneren Kurt Westergaard, er allerede omtalt. Dommen i sagen blev afsagt den 2. maj 2012 og lød på fængsel i 10 år.  

Det store drama fredag den 10. september 2010 står sikkert klart i hukommelsen hos de fleste. Den dag blev dele af det indre København afspærret, efter at en bombe ved middagstid var blevet bragt til sprængning i en kælder under Hotel Jørgensen. Bomben var fremstillet af sprængstoffet TATP og indeholdt en mængde mindre stålkugler. Gerningsmanden, en 24-årig belgisk statsborger med tjetjensk baggrund, havde været i færd med at fremstille en brevbombe, da bomben utilsigtet gik af. Efterforskningen af sagen sandsynliggør, at Jyllands-Posten var målet for brevbomben. Gerningsmanden blev den 31. maj 2011 idømt fængsel i 12 år. 

Blot få måneder efter bombesprængningen på Hotel Jørgensen stormede Aktionsstyrken en lejlighed i Herlev. Det var om formiddagen den 29. december 2010. I lejligheden anholdt man tre mænd, som samme nat var ankommet fra Sverige. De tre var i besiddelse af bl.a. en maskinpistol og en pistol med tilhørende ammunition, to poser med i alt 200 kraftige plasticstrips, der kan anvendes som håndjern, samt 20.000 dollars i kontanter. Forud for anholdelsen havde det svenske sikkerhedspoliti SÄPO og PET gennemført en omfattende efterforskning og overvågning af de mistænkte. PET vurderede, at mændene var i færd med at forberede et terrorangreb mod medarbejdere hos Jyllands-Posten i København, og at angrebet var nært forestående, da det blev afværget. Der faldt dom i sagen den 4. juni 2012. De tre mænd blev sammen med en medgerningsmand i Sverige alle idømt 12 års fængsel.

Terrorsagerne i Danmark viser, hvor langt visse mennesker er parate til at gå for at skade os som danske borgere. Heldigvis har vi været forskånet fra at opleve følgerne af en realiseret terrorbegivenhed. Det skyldes i vidt omfang den uvurderlige indsats, som PET yder. Sagerne viser således, at vi har et robust og effektivt beredskab mod terror, og det skal vi bevare.    

 

Trusler fra udlandet

Mediedebatten har som bekendt raset den seneste tid, og der har været bragt mange kommentarer om PET. I nogle tilfælde har debatten nærmest kunnet efterlade det indtryk, at det for nogen er kommet som en overraskelse, at PET også har fokus på personer uden for Danmark. Det er i givet fald udtryk for en meget naiv opfattelse af terrorbekæmpelse.

Terrorisme er således et grænseoverskridende fænomen. De allerede omtalte terrorsager viser, at terrorister i visse tilfælde kommer rejsende fra udlandet for at gennemføre terrorangreb i Danmark. For tiden verserer endvidere den såkaldte Headley-sag, der tydeligt illustrerer, at terrortruslen mod os har forgreninger langt ud over danske grænser til fremmede lande og militante terrornetværk. Et samarbejde med fremmede efterretningstjenester er derfor afgørende. 

Tilbage i 2009 blev to mænd efter et tæt samarbejde mellem PET og FBI anholdt i Chicago. De to mænd er mistænkt for at forberede omfattende terrorrelaterede angreb mod konkrete mål i Danmark, heriblandt Jyllands-Posten. Ved anholdelsen havde mændene gennem længere tid været tæt overvåget af de amerikanske myndigheder. Der havde også fra PETs side været iværksat en lang række efterforskningsskridt. Som led i planlægningen af terrorangrebene mod Danmark besøgte en af de anholdte Danmark for at rekognoscere og udpege terrormål. Det seneste besøg var i juli 2009, hvor den anholdte bl.a. havde optaget detaljerede videosekvenser fra København.

Sagen har således forbindelser til både USA og Danmark, men det stopper ikke her. De anholdte har i forbindelse med planlægningen været i tæt kontakt med personer fra de militante netværk Lashkar-e-Taiba (LeT), al-Qaida og Harakat-ul-Jihad Islami (Huji). Det er imidlertid ikke mindst foruroligende, at den ene af de anholdte over for de amerikanske myndigheder har tilstået, at han deltog i planlægningen af terrorangrebene i 2008 i Mumbai, der kostede mere end 150 menneskeliv.

Headley-sagen verserer stadig, og retsforfølgningen foretages af de amerikanske myndigheder. Den ene af de anholdte har imidlertid erkendt angrebsplaner mod Danmark og samarbejder nu med de amerikanske myndigheder.

Der er altså flere eksempler på, at udenlandske terrorister forsøger at ramme Danmark, og vi må se i øjnene, at der kan komme nye tilfælde. Det kan dreje sig om enkeltpersoner, der kommer hertil på egen hånd, men PET har også indikationer på, at terrorgrupper i udlandet søger at sende terrorister til Danmark for at begå terrorangreb.

Terrorisme er således et grænseoverskridende fænomen

 

Trusler fra Danmark

Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at terrorister også rejser fra Danmark til udlandet. En del personer, som er bosiddende i Danmark, er således rejst til konfliktzoner i primært Somalia og Pakistan for at modtage militant træning eller deltage i kamphandlinger mod bl.a. international militær tilstedeværelse og lokale myndigheder.

PET har eksempelvis ikke mindst i forhold til Somalia skærpet opmærksomheden de senere år, herunder i forhold til den somaliske militante islamistiske organisation al-Shabaab. Denne organisation har siden 2006 kæmpet en national kamp for en islamisk stat i Somalia og har tilsluttet sig den globale al-Qaida-inspirerede militante ekstremisme. Al-Shabaab har flere gange opfordret muslimer i resten af verden til at komme til Somalia for at kæmpe, og der er adskillige eksempler på, at udlændinge træner og deltager i militante aktiviteter i Somalia sammen med al-Shabaab. PET vurderer, at mellem 25 og 40 personer med tilknytning til Danmark har modtaget træning eller deltaget i militante aktiviteter sammen med al-Shabaab i Somalia.

Efterforskningen på dette område vanskeliggøres ofte af, at de terrorrelaterede aktiviteter foregår i udlandet, men PET arbejder målrettet på at afdække og modvirke de terrorrelaterede aktiviteter i f.eks. Somalia, som har tilknytning til Danmark. Det skal i øvrigt nævnes, at PET som led i denne indsats tilbage i maj måned anholdt to dansk-somaliske brødre. De er begge sigtet for forsøg på terrorisme, og den ene af brødrene er tillige mistænkt for at have ladet sig træne, instruere eller oplære i en al-Shaabab træningslejr i Somalia med henblik på at begå terrorhandlinger. Denne sag er fortsat under efterforskning. 

Det er vigtigt, at vores efterretningstjenester holder et skarpt øje med personer bosat i Danmark, som tager ophold i udenlandske træningslejre eller ligefrem deltager i kamphandlinger. Det skylder vi naturligvis verdenen uden for de danske grænser, men også hensynet til Danmarks sikkerhed er væsentligt i den sammenhæng. De omtalte personer kan således meget vel vende tilbage til Danmark og bruge deres færdigheder til at fortsætte med terrorrelaterede aktiviteter. 

 

Fremtiden for PET

Vi har i Danmark et robust og effektivt beredskab mod terror. Som national sikkerhedsmyndighed er PET med til både at imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund.

Truslerne mod Danmarks sikkerhed ændrer imidlertid løbende karakter, og det er derfor vigtigt, at PET er en dynamisk organisation, der hele tiden har mulighed for at tilpasse sine arbejdsmetoder i lyset af det aktuelle trusselsbillede.

Truslerne kommer fra mange kanter. Udenlandske terrorister kommer til Danmark, og potentielle danske terrorister har tæt kontakt til udenlandske terrornetværk. Derfor har PET fokus rettet mod udlandet. Medarbejdere hos PET arbejder løbende i udlandet, herunder i ekstremt risikofyldte områder. PET gør også om nødvendigt brug af kilder i udlandet. Det sker for at identificere og imødegå konkrete trusler mod Danmark og danske interesser, og der skal ikke herske tvivl om, at PET har min fulde opbakning til dette væsentlige og nødvendige arbejde.

Vi har i Danmark et robust og effektivt beredskab mod terror

Det er i den forbindelse helt afgørende, at PET har de nødvendige redskaber til rådighed. PET skal være på forkant med udviklingen. Vi kan ikke tillade os at vente til sikkerhedsmæssige trusler har manifesteret sig i et egentligt angreb. Så er det for sent.

Disse særlige forhold, som PET arbejder under, skal vi holde os for øje, når vi om kort tid påbegynder drøftelserne om en ny lovgivning for efterretningstjenesterne. Vi skal finde en ansvarlig ordning, hvor sikkerhed og retssikkerhed går hånd i hånd. Og det er jeg som sagt overbevist om, at et bredt flertal i Folketinget vil bakke op om.