Søren Pind skylder svar på dobbeltspil

Indlæg af justitsminister Morten Bødskov. Bragt i Information den 1. maj 2012.

 

Søren Pind manipulerer, når han beskylder regeringen for dobbeltspil i lovgivning om udvisning af kriminelle udlændinge. Reelt har vi blot rettet op på en uklar lovtekst. Så i praksis vil linjen i sager om udvisning af kriminelle udlændinge være den samme som hidtil.

En artikel i Information 26. april begyndte en besynderlig debat om udvisning af kriminelle udlændinge. Søren Pind (V) beskylder mig for at spille dobbeltspil og sige ét til EU-Kommissionen og noget andet til den danske offentlighed.

Beskyldningen er et udtryk for grov manipulation og en meget kort hukommelse hos Søren Pind.

Sagen tog sin begyndelse, da Pind i 2011 fremsatte et lovforslag i stærk modstrid med sig selv. På den ene side stod der i selve lovteksten, at en udlænding skal udvises, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

På den anden side stod der i lovens bemærkninger, at de internationale forpligtelser altid skal overholdes. Også i tilfælde, hvor der kan være usikkerhed om rækkevidden af de internationale forpligtelser, vil det være op til domstolene at foretage en konkret vurdering af, om udvisningen vil være mulig inden for rammerne af Danmarks internationale forpligtelser.

Domstolene skulle altså som hidtil følge internationale konventioner, og praksis var dermed uændret. Med andre ord et markant dobbeltspil. Stor ståhej om nye stramninger i lovteksten med den ene hånd, mens den anden hånd glatter ud og sørger for, at alt er som før.

Søren Pind må efter min opfattelse hele tiden have været klar over dette forhold. For der er simpelthen ikke sammenhæng mellem lovteksten og de tilknyttede bemærkninger.

Beskyldningen er et udtryk for grov manipulation og en meget kort hukommelse hos Søren Pind.


Ingen reel betydning

Pinds ændring havde altså ingen reel betydning, men den havde alene en taktisk politisk hensigt. Ændringen var en betaling til Dansk Folkeparti for, at partiet kunne stemme for VK-regeringens 2020-plan.

Samtidig skulle ændringen skabe en konflikt til de nuværende regeringspartier og vise, at vi har en anden holdning til kriminelle udlændinge, end der i virkeligheden er tilfældet. Vi bed ikke på krogen. Vi spurgte Pind, om han kunne garantere, at hans symbolske lovændring også teknisk lå inden for de internationale forpligtelser, vi har. Det lovede Pind. Men rent teknisk skaber formuleringen med sikkerhed uklarhed om domstolenes vurdering af de internationale forpligtelser. Uklarheden havde Pind sikret sig ikke fik nogen praktisk betydning med bemærkningerne i loven. Men det var altså nok til, at der teknisk opstår tvivl om, hvorvidt vi overholder vores forpligtelser i selve lovteksten, og det har EU-Kommissionen for nylig præciseret over for Danmark. Men lad mig understrege, at kommissionen på ingen måde stiller spørgsmål ved den danske praksis om udvisning af kriminelle udlændinge.

Pind skærper nu sin grove manipulation med et angreb på regeringen.

Han påstår, at vi siger én ting til Kommissionen og en anden ting til befolkningen. Årsagen er, at vi skriver til EU-kommissær Vivian Reding, at vi øger beskyttelsen mod udvisning, og at vi siger til den danske offentlighed – og skriver i den ændrede lov om udvisning af kriminelle udlændinge – at der ingen ændring sker i praksis.


Klar lovgivning

Pind har selv været integrationsminister. Han ved godt, at han sammenligner pærer og bananer, når han holder de to ting op mod hinanden som modstridende.

Når vi skriver til Kommissionen, at der er en øget beskyttelse, så ligger der heri rent juridisk, at der er en øget retssikkerhedsmæssig beskyttelse, fordi uklarheden forsvinder. Med lovforslaget ønsker regeringen at understrege, at det ene og alene er op til domstolene at foretage en konkret vurdering af udvisningsspørgsmålet, og man vil dermed fremover klart kunne læse dette i loven.

Loven og bemærkningerne til den vil altså stemme overens. Dette står jo på ingen måde i modsætning til, at der i praksis vil være helt den samme linje i sager om udvisning af kriminelle udlændinge, jævnfør regeringens lovforslag side 25. Selv om det giver mere retssikkerhed, at loven og bemærkninger nu stemmer overens, er den stramme linje jo stadig den samme. Og domstolene vil derfor også skulle fastholde den eksisterende linje – præcis som det fremgår i bemærkningerne i den nye lov. Derfor er der i praksis heller ingen ændring i sager om udvisninger af kriminelle udlændinge.

Og det er ikke alene mit synspunkt. I høringssvarene fra centrale høringsparter understreges det, at regeringens lovændring ikke vil få reel betydning for domstolenes praksis. For eksempel skriver Advokatrådet, at formuleringen »med sikkerhed«: »alene var et politisk signal og var uden reelt juridisk indhold […]Der er således ikke tale om en lempelse af udvisningsbestemmelserne.«

Som jeg har understreget flere gange i den forgangne uge, er faktum altså, at den, der blev udvist i går efter de gamle regler, også vil blive udvist i morgen efter de nye regler.