Krigsmateriel

 

Fremstilling af krigsmateriel

Ifølge krigsmateriellovens § 2 må krigsmateriel kun fremstilles, hvis justitsministeren giver tilladelse hertil.

 

Krigsmaterielloven

Hvilke typer våben mv. kræver fremstillingstilladelse?

Kravet om fremstillingstilladelse i krigsmateriellovens § 2, jf. § 1, omfatter:

 • materiel, som er konstrueret til militær anvendelse, og som ikke finder civil anvendelse
 • skydevåben bortset fra våben, der er specielt konstrueret til jagtbrug, sportsbrug eller lignende
 • ammunition, som kan anvendes til militære formål
 • krudt og sprængstoffer
 • komponenter og dele, som er konstrueret til at anvendes i materiel mv., som nævnt ovenfor, og som ikke finder civil anvendelse.

 

Justitsministeriet indhenter i fornødent omfang en udtalelse fra Forsvarsministeriet (Forsvarets Materieltjeneste) om, hvorvidt materiellet er omfattet af krigsmaterielloven.

Hvilken myndighed udsteder fremstillingstilladelse?

Tilladelse til fremstilling af krigsmateriel udstedes af Justitsministeriet. Ansøgningen sendes til Justitsministeriet, Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, eller til [email protected].

 

Tilladelse til fremstilling af krigsmateriel meddeles på en række vilkår, herunder bl.a., at virksomheden i de tilfælde, hvor der benyttes danske underleverandører til fremstilling af krigsmateriel, sikrer sig, at den pågældende underleverandør i fornødent omfang er i besiddelse af tilladelse til produktion af krigsmateriel.

 

Foruden en tilladelse til fremstilling af krigsmateriel kræver det efter krigsmateriellovens § 3 særskilt tilladelse fra justitsministeren, hvis ejer- eller ledelsesforholdene mv. i en virksomhed, der fremstiller krigsmateriel, indebærer, at

 • en personligt drevet virksomhed har eller får en indehaver, der ikke er dansk statsborger,
 • aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber eller lignende har eller får hjemsted uden for Danmark,
 • virksomheden har eller får direktører eller tegningsberettigede medarbejdere, som ikke er danske statsborgere,
 • andelen af virksomhedens bestyrelsesmedlemmer, som er danske statsborgere, er eller bliver mindre end 80 pct.,
 • andelen af dansk ejet selskabskapital er eller bliver mindre end 60 pct.,
 • udlændinge gennem ejerskab til selskabskapitalen repræsenterer eller kommer til at repræsentere over 20 pct. af stemmerne eller
 • udlændinge i øvrigt gennem besiddelse af kapital eller på anden måde har eller får bestemmende indflydelse på virksomheden.

 

Det kræver endvidere særskilt tilladelse fra Justitsministeriet, hvis virksomheden ønsker at optage udenlandske lån eller lån med udenlandsk garanti, jf. krigsmateriellovens § 7.

 

Statens Våbenkontrol fører tilsyn med virksomheder, der fremstiller krigsmateriel. 

Afgift

Virksomheder, som har tilladelse til at fremstille krigsmateriel, betaler efter lovens § 13 en årlig afgift til dækning af omkostninger ved administrationen af krigsmaterielloven; for regnskabsåret 2009 udgør det samlede beløb 421.922,72 kr. Alle virksomheder betaler en årlig grundafgift på 500 kr., uanset om de har produceret krigsmateriel eller ej i regnskabsåret. Det resterende beløb fordeles mellem virksomhederne i forhold til den enkelte virksomheds omsætningsmæssige andel af den samlede krigsmaterielproduktion. 

Dispensation

Hvis en virksomhed kun i ringe omfang fremstiller krigsmateriel, udelukkende fremstiller sprængstoffer eller krudt, eller udelukkende beskæftiger sig med underordnede delprocesser i fremstillingen, kan justitsministeren efter krigsmaterielllovens § 14, stk. 1, tillade, at virksomheden er undtaget fra bestemmelserne i lovens §§ 2-7. Det vil især sige, at virksomheden har dispensation fra kravet om tilladelse til produktion af krigsmateriel samt kapital- og ledelseskravene. Virksomheden fritages endvidere for at betale afgift. Virksomheden er fortsat omfattet af Statens Våbenkontrols tilsyn.

 

Justitsministeriet indhenter i fornødent omfang en udtalelse fra Forsvarets Materieltjeneste om, hvorvidt produktionen kan anses for omfattet af § 14, stk. 1. 

Dokumenter, som skal være vedlagt ansøgningen om tilladelse til fremstilling af krigsmateriel

En ansøgning om tilladelse til fremstilling af krigsmateriel bør indeholde følgende oplysninger:

 • Oplysning om, hvad man agter at fremstille, og hvor man agter at fremstille dette.
 • Virksomhedens sidste 3 års regnskaber. Det eksemplar af regnskabet, der indsendes, skal som minimum være underskrevet af dirigenten for generalforsamlingen og være forsynet med revisors erklæring, hvis revisor har assisteret med udarbejdelsen af regnskabet eller foretaget revision.
 • Selskabets vedtægter.
 • Oplysning om, hvem der ejer selskabets kapital (aktier, anparter, andet).
 • Oplysning om, hvem der er medlemmer af selskabets bestyrelse, direktører og tegningsberettigede medarbejdere i selskabet, herunder oplysninger om navn, adresse, personnummer og statsborgerskab.
 • Oplysning om, hvorvidt der er udenlandsk kapital i firmaet, herunder udenlandske lån og/eller lån med udenlandsk garanti, og i givet fald nærmere oplysning herom i henhold til krigsmateriellovens §§ 6 og 7.

 

Der skal ikke anvendes en særlig ansøgningsblanket.