Fuldmægtig i Datatilsynet

Om Datatilsynet

Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med persondataloven, og tilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Datatilsynet har en finanslovsmæssig og personalemæssig tilknytning til Justitsministeriet, men hverken Justitsministeriet eller andre offentlige myndigheder har instruktionsbeføjelse over for Datatilsynet.

Datatilsynet, der består af et råd og et sekretariat, fører tilsyn med enhver behandling, der er omfattet af lov om behandling af personoplysninger, bortset fra behandlinger der foretages for domstolene. Det er således Datatilsynets opgave at påse, at en behandling finder sted i overensstemmelse med loven og regler udstedt i medfør af loven.

Sekretariatet beskæftiger godt 40 medarbejdere (jurister, it-sikkerhedskonsulenter, kontorpersonale og studenter), der varetager Datatilsynets daglige drift under ledelse af en direktør.

Du kan læse mere om Datatilsynets organisation på www.datatilsynet.dk.

 

Datatilsynets opgaver og funktioner

Datatilsynet har bl.a. følgende opgaver og funktioner:

 • Vejledning og rådgivning over for offentlige myndigheder og private vedrørende behandling af oplysninger
 • Behandling af forespørgsler, klagesager og egen drift-sager (f.eks. sikkerhedsbrister, klager over  registrering som dårlig betaler, sociale netværk)
 • Behandling af anmeldelser og ansøgninger om tilladelse (f.eks. whisteblowersystemer, personaleadministration, forskning og advarselsregistre)
 • Udførelse af inspektioner hos offentlige myndigheder samt en række private virksomheder, der i henhold til loven skal have tilsynets tilladelse til behandling af personoplysninger
 • Afgivelse af udtalelse ved udarbejdelsen af bekendtgørelser, cirkulærer eller lignende generelle retsforskrifter, der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger
 • Nationalt tilsyn med internationale informationssystemer, f.eks. den nationale del af Schengen Informationssystemet (SIS)
 • Deltagelse i internationalt samarbejde, f.eks. i de fælles tilsynsmyndighed er nedsat i henhold til Schengen- og Europolkonventionerne, deltagelse i Europarådets arbejde og andre internationale arbejdsgrupper både på EU-niveau og verdensplan

Hvad lægger vi vægt på ved ansættelse af fuldmægtige?

Ved ansættelse af fuldmægtige til Datatilsynet lægger vi vægt på, at du:

 • har et højt fagligt niveau
 • er engageret i dit arbejde og tager ansvar
 • er fleksibel, når det er nødvendigt
 • fungerer godt socialt på arbejdspladsen og kan støtte op om det gode arbejdsmiljø

Et typisk karriereforløb i Datatilsynet

Når man begynder som fuldmægtig i Datatilsynet, får man underskriftskompetence og dermed et stort ansvar for egne sager allerede fra første dag.

Som fuldmægtig i Datatilsynet vil du beskæftige dig med flere forskellige sagsområder – f.eks. tv-overvågning, markedsføringssager, klager over registrering som dårlig betaler. Man får derfor typisk mange forskellige kontaktflader til offentlige myndigheder (statsligt, regionalt og kommunalt niveau), private virksomheder, organisationer samt borgere.

For at sikre den enkeltes oplæring er alle nyansatte i en vejlederordning de første 3 måneder af ansættelsen, hvor en ældre fuldmægtig er ansvarlig for oplæringen samt godkendelse af alle udgående skrivelser.

Når man har oparbejdet et vist erfaringsniveau, vil man bl.a. komme til at stå for gennemførelsen af inspektioner hos offentlige myndigheder og i private virksomheder.

Som fuldmægtig i Datatilsynet får man et indgående kendskab ikke kun til persondataloven, men til samspillet mellem persondataloven og lovgivningen på en lang række andre områder.

Hertil kommer en betydelig erfaring med konkret juridisk sagsbehandling, udarbejdelse af faglige tekster, notater mv. og samarbejde med mange forskellige aktører, bl.a. i forbindelse med inspektioner i hele landet.

Under ansættelsen i Datatilsynet er det muligt at få tjenestefrihed til eventuel bi-beskæftigelse som underviser på universitetet eller lignende.

Efter cirka 3 år i Datatilsynet er det forudsat, at du søger videre inden for Justitsministeriets område, typisk som anklagerfuldmægtig.

 

Teoretisk videreuddannelse

Som fuldmægtig i Datatilsynet vil du løbende blive tilbudt Justitsministeriets teoretiske efteruddannelseskurser i bl.a. lovteknik, forvaltningsret, menneskerettigheder og EU-ret.

Endvidere er der gode muligheder for at deltage i relevante eksterne kurser, herunder bl.a. Udenrigsministeriets sprogundervisning.

 

Kontaktpersoner Datatilsynet

Hvis du vil vide mere om ansættelse i Datatilsynet, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Hanne Louise Jensen, Justitsministeriets HR-kontor,  tlf. 7226 8415 eller per e-mail [email protected]

Hvis du vil vide mere om dagligdagen som fuldmægtig i Datatilsynet, er du velkommen til at kontakte Sissel M. Kristensen, tlf. 3319 3227.