Fuldmægtig i Datatilsynet

Om Datatilsynet

Datatilsynet er den statslige myndighed, der af egen drift – eller efter klage fra en registreret – fører tilsyn med enhver behandling, der omfattes af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven, persondataloven for Grønland og Færøerne samt retshåndhævelsesloven. Datatilsynet har en finanslovsmæssig og personalemæssig tilknytning til Justitsministeriet, men hverken Justitsministeriet eller andre offentlige myndigheder har instruktionsbeføjelse over for Datatilsynet.

Datatilsynet, der består af et råd og et sekretariat, udøver til enhver tid sine funktioner i fuld uafhængighed, og tilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Sekretariatet beskæftiger godt 45 medarbejdere (jurister, it-sikkerhedskonsulenter, kontorpersonale og studenter), der varetager Datatilsynets daglige drift under ledelse af en direktør.

Du kan læse mere om Datatilsynets organisation på www.datatilsynet.dk.

 

Datatilsynets opgaver og funktioner

Datatilsynet har bl.a. følgende opgaver og funktioner:

 • Serviceorienteret rådgivning og vejledning vedrørende behandling af personoplysninger
 • Behandling af forespørgsler, klagesager og sager, der tages op af egen drift (f.eks. sikkerhedsbrud, klager over registrering som dårlig betaler, sociale netværk)
 • Behandling af anmeldelser om brud på persondatasikkerheden samt skriftlig rådgivning om konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse
 • Gennemførelse af tilsyn hos myndigheder og virksomheder
 • Afgivelse af udtalelse og godkendelse af adfærdskodekser, certificeringsmekanismer for databeskyttelsesmærkninger og –mærker.
 • Behandling af ansøgninger om tilladelse (f.eks. forskning og advarselsregistre)
 • Afgivelse af udtalelse ved udarbejdelsen af bekendtgørelser, cirkulærer eller lignende generelle retsforskrifter, der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger
 • Deltagelse i internationalt samarbejde, herunder i Det Europæiske Databeskyttelsesråd med de øvrige nationale (europæiske) tilsynsmyndigheder, hvor der bl.a. samarbejdes om håndhævelse, udstedelse af guidelines, godkendelse af kodekser og bindende virksomhedsregler.
 • Nationalt tilsyn med internationale informationssystemer, f.eks. den nationale del af Schengen Informationssystemet (SIS)

 

Hvad lægger vi vægt på ved ansættelse af fuldmægtige?

Ved ansættelse af fuldmægtige til Datatilsynet lægger vi vægt på, at du:

 • har et højt fagligt niveau
 • er engageret i dit arbejde og tager ansvar
 • er fleksibel, når det er nødvendigt
 • fungerer godt socialt på arbejdspladsen og kan støtte op om det gode arbejdsmiljø

 

Et typisk karriereforløb i Datatilsynet

Når man begynder som fuldmægtig i Datatilsynet, får man underskriftskompetence og dermed et stort ansvar for egne sager allerede fra første dag.

Som fuldmægtig i Datatilsynet vil du beskæftige dig med flere forskellige sagsområder – f.eks. tv-overvågning, markedsføringssager, klager over registrering som dårlig betaler. Man får derfor typisk mange forskellige kontaktflader til offentlige myndigheder (statsligt, regionalt og kommunalt niveau), private virksomheder, organisationer samt borgere.

For at sikre den enkeltes oplæring er alle nyansatte i en vejlederordning den første måned af ansættelsen, hvor en ældre fuldmægtig er ansvarlig for oplæringen samt godkendelse af alle udgående skrivelser.

Når man har oparbejdet et vist erfaringsniveau, vil man bl.a. komme til at stå for gennemførelsen af tilsyn hos offentlige myndigheder og i private virksomheder.

Som fuldmægtig i Datatilsynet får man et indgående kendskab ikke kun til reglerne om databeskyttelse, men tillige samspillet mellem databeskyttelsesreglerne og lovgivningen på en lang række andre områder.

Hertil kommer en betydelig erfaring med konkret juridisk sagsbehandling, udarbejdelse af faglige tekster, notater mv. og samarbejde med mange forskellige aktører, bl.a. i forbindelse med tilsyn i hele landet.

Under ansættelsen i Datatilsynet er det muligt at få tjenestefrihed til eventuel bibeskæftigelse som underviser på universitetet eller lignende.

Efter cirka 3-4 år i Datatilsynet er det forudsat, at du søger videre inden for Justitsministeriets område, typisk som anklagerfuldmægtig.

 

Teoretisk videreuddannelse

Som fuldmægtig i Datatilsynet vil du løbende blive tilbudt Justitsministeriets teoretiske efteruddannelseskurser i bl.a. lovteknik, forvaltningsret, menneskerettigheder og EU-ret.

Endvidere er der gode muligheder for at deltage i relevante eksterne kurser.

 

Kontaktpersoner Datatilsynet

Hvis du vil vide mere om ansættelse i Datatilsynet, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Hanne Louise Jensen, Justitsministeriets HR-kontor,  tlf. 7226 8415 eller per e-mail [email protected]

Hvis du vil vide mere om dagligdagen som fuldmægtig i Datatilsynet, er du velkommen til at kontakte Cathrine Engsig Sørensen, tlf.: (+45) 33 19 32 29 og e-mail: [email protected]