Fuldmægtig i politi og anklagemyndighed

Om politi og anklagemyndighed
Anklagemyndighedens kerneopgave er at behandle og føre straffesager ved domstolene på samfundets vegne. Vi skal sikre, at skyldige bliver draget til ansvar, men også at uskyldige ikke bliver retsforfulgt. Anklagemyndigheden foretager også kontrol med, at politiets arbejde er lovligt.
Anklagemyndigheden består af rigsadvokaten, statsadvokaterne og politikredsene og er underlagt Justitsministeriets tilsyn. Du kan læse mere om at arbejde i anklagemyndigheden her.

Som nyansat anklagerfuldmægtig starter du i anklagemyndigheden i en af landets 12 politikredse, hvor du kommer til at arbejde med straffesager ved skrivebordet og i retten. Der ansættes også jurister direkte i politiet, hvor opgaverne er sagsbehandling og understøttelse af politiets operative funktioner. Der ansættes fuldmægtige i Rigspolitiet i Glostrup eller København, Udlændingecenter Nord i Nordsjællands Politi, Politiets Administrative Center i Midt- og Vestjyllands Politi, eller Juridisk Afdeling i Københavns Politi. Efter 2-4 års ansættelse forventes det, at man søger en stilling som anklagerfuldmægtig i en politikreds eller søger videre på Justitsministeriets område.
 
At arbejde i anklagemyndigheden

Retten er sat - med dig som den ene part. Din hovedopgave som anklager er nemlig at forberede og møde i straffesager i retten.
En typisk arbejdsdag er præget af uforudsigelighed, hvor du som anklager skal tage stilling til en række spørgsmål fra politiet, forsvarsadvokater, borgere, pressen eller andre. Derudover er dit arbejde kendetegnet ved en vekselvirkning mellem at arbejde på kontoret og føre sager i retten.

Du får meget hurtigt ansvar for dine egne sager, og det er en stor udfordring, men også noget, du meget hurtigt vokser med og bliver dygtigere af. I begyndelsen vil du naturligvis behandle mindre sager, men forholdsvis hurtigt vil du få lejlighed til at prøve kræfter med større og mere komplicerede sager.

Du har selv kontakt med alle de aktører, der er i sagen. Og du er selv ansvarlig for at lægge strategien for, hvordan sagen skal føres, hvilke spørgsmål der skal stilles til vidner og tiltalte, og hvordan sagen til slut skal procederes. Du vil hurtigt opnå rutine i at afhøre vidner og procedere.
Du får stort ansvar fra begyndelsen, men der er altid hjælp at hente fra mere erfarne folk. Og fra den første dag får du en mentor, der kan hjælpe dig med både det juridiske og praktiske i jobbet.
 
Mange kompetencer i spil
Anklagerne har en vigtig og central rolle i at få vores demokratiske retssamfund til at fungere. Straffesager handler ofte om mennesker i meget belastede situationer. At blive involveret i en straffesag kan være meget indgribende og omkostningsfuldt, hvad enten det er som vidne, forurettet eller tiltalt.

Straffesager skal føres af dygtige anklagere, som har et højt fagligt niveau, stærke personlige egenskaber, høj integritet, objektivitet og en sikker sans for retfærdighed.
Retsarbejde er krævende, så du skal være robust og handlekraftig og have flair for praktik. I retten er det dig, der rejser tiltalen på statens vegne, og du har dermed et stort medansvar for, at processen forløber på en ordentlig måde. Du skal bruge din pædagogiske sans, din fornemmelse for mennesker og din empati. Hvis du holder af mundtlig formidling og kan bruge din jura og omsætte den til almindeligt dansk, er det helt sikkert en fordel.
 
Du bliver videreuddannet
Vi uddanner dig i takt med de udfordringer, du møder.
Alle nyansatte anklagerfuldmægtige skal gennemgå en 3-årig grunduddannelse som anklager. Grunduddannelsen begynder på fuldmægtigens første arbejdsdag og afsluttes som udgangspunkt efter tre år med en eksamen.
Fra første arbejdsdag bliver du tilknyttet en mentor, som vil hjælpe og støtte dig under hele uddannelsen. Din mentor vejleder dig også om, hvordan du går i retten, ligesom mentoren giver dig feedback på retsarbejdet.

Grunduddannelsen består af ni moduler, hvoraf det sidste modul er et praktisk forløb på dit tjenestested. De øvrige otte moduler består af kurser på to-tre dages varighed samt forberedelse og opfølgning på dit tjenestested i samarbejde med din leder og din mentor. Du bliver blandt andet undervist i rollen som anklager, straffeproces, vidnepsykologi og retorik i retsarbejdet. Som en del af uddannelsen kommer du på praktisk tjeneste hos politiet. Her ser du, hvordan politiet arbejder.
Når du har afsluttet grunduddannelsen, har du mulighed for at deltage i efteruddannelsestilbud til anklagere, og du kan også gennemføre advokatuddannelsen.
 
Et typisk karriereforløb
Som nyansat anklagerfuldmægtig vil du typisk komme til at arbejde sammen med 25-30 andre jurister i en af landets 12 politikredse. Her bliver du en del af et fællesskab, der arbejder for retssikkerhed, juridisk kvalitet og faglighed i straffesagerne, og inden for de første års ansættelse vil du få lov at prøve kræfter med forskellige sagsområder.
Hvis du har lyst til det, har du også mulighed for i en periode at blive ansat ved Politimesteren i Grønland eller ved Politimesteren på Færøerne.
Som led i din uddannelse skal du rokere mellem forskellige dele af anklagemyndigheden eller på Justitsministeriets område i øvrigt.
Det vi kalder turnus, kan begyndes efter cirka tre-fire års ansættelse, og når grunduddannelsen er gennemført. Turnus er en uddannelsesstilling, som udgangspunkt af to års varighed, og er et obligatorisk led i din samlede uddannelse. Turnus vil for langt de fleste betyde ansættelse hos en regional statsadvokat i enten Viborg eller København eller ved Rigsadvokaten.

Hos statsadvokaten behandles blandt andet de straffesager, der ankes til landsretten. Når sagerne ankes, er det dig, der møder som anklager i landsretten. Du får også træning i at håndtere nævningesager i by- og landsret. Hos statsadvokaten vil du under kyndig vejledning bl.a. få mulighed for at fordybe dig i store sager og tungere juridiske problemstillinger og med det overordnede tilsyn med politikredsene.
Vi lægger vægt på, at vores ansatte kan opnå så bred en uddannelse som muligt. Derfor kan din turnus også være hos Rigspolitiet, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet eller i Justitsministeriets departement.
Efter turnustjenesten vil du blive tilbudt et afklarende forløb, hvor vi sammen overvejer, hvordan din videre færd skal være. Alt efter hvor dine ønsker og evner ligger, kan du vælge enten at dykke endnu dybere ned i anklagerfaget, specialisere dig i et område som specialanklager, gå ledervejen eller måske i en periode søge nye udfordringer andre steder.
 
Vil du vide mere
Hvis du vil vide mere om at arbejde som anklager, om vores organisation og uddannelser så læs mere på vores hjemmeside.

Du er også velkommen til at kontakte anklager Maja Severini, Rigsadvokatens Personalesektion, på tlf. 7268 9365.