Fuldmægtig i Justitsministeriets departement

Om Justitsministeriets departement
Justitsministeriets departement betjener justitsministeren og Folketinget. Departementet varetager den centrale administration af justitsvæsenet, dog undtaget domstolene, og udarbejder lovforslag mv. inden for ministeriets forretningsområde.
Justitsministeriets departement er en af de største juristarbejdspladser i landet med omkring 115 jurister ansat. Derudover beskæftiger vi også omkring 35 medarbejdere og chefer med anden akademisk baggrund.

 
Arbejdsopgaverne som fuldmægtig
Arbejdsopgaverne i departementet varierer fra kontor til kontor. Som typiske arbejdsopgaver for fuldmægtige kan nævnes:
• Betjening af ministeren, f.eks. udarbejdelse af notater og taler.
• Betjening af Folketinget, f.eks. besvarelse af udvalgs- og samrådsspørgmål.
• Generel regeludarbejdelse, f.eks. lovforslag eller bekendtgørelser, herunder deltagelse i lovforberedende udvalg.
• Konkret sagsbehandling, f.eks. afgørelse af klagesager og besvarelse af borgerhenvendelser.
• Internationalt samarbejde, herunder forhandlinger i EU og Europarådet.

 
Hvad lægger vi vægt på ved ansættelse af fuldmægtige?
Departementet forestår vurderingen af væsentlige eller principielle retsspørgsmål i den centrale statslige forvaltning, og vi varetager retssektorens anliggender. Det kræver stærke faglige kompetencer.
Derfor lægger vi ved ansættelse af fuldmægtige til departementet vægt på, at ansøgeren:
• har et særdeles højt fagligt niveau
• har gode mundtlige og skriftlige formidlingsevner
• har politisk tæft og stærke analytiske evner
• er engageret og føler et ansvar for sit arbejde
• er fleksibel, når det er nødvendigt
• er en person, som fungerer godt socialt og vil være en del af et godt arbejdsmiljø

 

Et typisk karriereforløb i Justitsministeriets departement
Når du bliver ansat som nyuddannet jurist i departementet, bliver du placeret i et af kontorerne i en af vores 5 afdelinger, hvor du straks får lov til at anvende dine juridiske kundskaber – enten til at træffe afgørelse i konkrete sager eller varetage mere generelle opgaver i form af regeludarbejdelse eller internationale forhandlinger. Efter omkring 1½ års ansættelse rokerer du til et nyt kontor, som typisk vil være placeret i en af departementets andre afdelinger.

Efter ca. 3 års ansættelse forudsættes det, at du i en periode af omkring 2 års varighed har ansættelse uden for departementet. Du vil f.eks. kunne arbejde som anklager i en politikreds, som dommerfuldmægtig, som fuldmægtig i andre ministerier eller som advokatfuldmægtig. Du vil også kunne få tjenestefrihed til videreuddannelse i ind- og udland. Når du vender tilbage til departementet efter din eksterne ansættelse, vil du få mulighed for at beskæftige dig med større opgaver og projekter.
Af uddannelsesmæssige grunde vil du sideløbende med din ansættelse i departementet have deltidsbeskæftigelse. I den første periode af din ansættelse er det obligatorisk at arbejde som anklager i en politikreds i et år.
Efter at have været ansat i departementet i 5-6 år – ofte i forbindelse med, at du kommer tilbage fra din eksterne ansættelse – vil du blive beskikket som medhjælper hos en statsadvokat med henblik på at møde som anklager i landsretten.
Hvis du bliver ansat i departementet med nogen erfaring fra en anden ansættelse som jurist, bliver dit uddannelsesforløb tilpasset din anciennitet og erfaring.

Som en del af din uddannelse i departementet vil du løbende blive stillet over for nye og mere vanskelige opgaver, der i stigende grad vil udfordre dine juridiske og administrative evner, indtil du på et tidspunkt er klar til at blive konsulent og fungere som souschef i et kontor.
Når du er blevet konsulent, kan du vælge mellem flere forskellige karriereveje. Du kan fortsætte i departementet med det mål at blive kontorchef og måske på længere sigt afdelingschef. Du kan vælge at søge en chefstilling inden for politi og anklagemyndighed – eller andre steder i staten. Du kan også vælge at gøre karriere inden for domstolene, f.eks. via en konstitution i landsretten.

Justitsministeriet er en dynamisk arbejdsplads, som i kraft af et varierende og krævende efteruddannelsesforløb hvert år afgiver højt kvalificerede jurister til en bred vifte af karrierestillinger inden for både offentlig og privat virksomhed.
 

Teoretisk videreuddannelse
Som fuldmægtig i departementet vil du løbende blive tilbudt teoretiske efteruddannelseskurser i bl.a. lovteknik, forvaltningsret, menneskerettigheder og EU-ret.
Endelig vil mere erfarne medarbejdere i Justitsministeriets departement få mulighed for at deltage i lederudviklingsforløb.
 

Departementet som arbejdsplads
Som det fremgår af vores personalepolitik, er det vores personalepolitiske vision at være en attraktiv arbejdsplads med alsidige og udfordrende opgaver, gode og fleksible arbejdsvilkår, et godt og rummeligt arbejdsmiljø, alsidige udviklingsmuligheder og dygtige medarbejdere og ledere.
Vi er en krævende arbejdsplads, men vi lægger vægt på at sikre medarbejdernes sociale, fysiske og arbejdsmæssige trivsel. For bl.a. at styrke det sociale miljø har vi udarbejdet en trivselspolitik, og vi understøtter et bredt udbud af sociale og faglige aktiviteter såvel på som uden for arbejdspladsen.
 

Kontaktpersoner Justitsministeriets departement
Hvis du vil vide mere om ansættelse i Justitsministeriets departement, er du velkommen til at kontakte souschef Louise Nielsen, Justitsministeriets HR-kontor, på tlf. ´2213 4289eller pr. e-mail [email protected], eller fuldmægtig Hanne Louise Jensen, Justitsministeriets HR-kontor, på tlf. 7226 8415 eller pr. e-mail [email protected].