Fuldmægtig i Den Uafhængige Politiklagemyndighed

Om Politiklagemyndigheden

Politiklagemyndigheden er en selvstændig og uafhængig myndighed, der den 1. januar 2012 overtog statsadvokaternes opgave med at behandle og træffe afgørelse i klagesager vedrørende polititjenestemænds adfærd i tjenesten samt at efterforske sager, hvor der er mistanke om, at en polititjenestemand i tjenesten har begået strafbart forhold.

Politiklagemyndighedens øverste ledelse er Politiklagerådet, der består af 5 med-lemmer, med en landsdommer som formand. Herudover består Politiklagemyndigheden af en direktør, der sammen med et personale på for tiden 30 varetager den daglige drift i myndigheden. Personalet består for tiden af 11 jurister, 10 efterforskere, 8 kontoransatte og 1 juratuderende.

Det er Politiklagemyndighedens vision:

  • at medvirke til at sikre retssikkerheden for alle implicerede i politiklagesagerne. 
  • at skabe den størst mulige tillid både hos offentligheden og politiet til, at sager vedrørende politiets personale behandles korrekt, objektivt og retssikkerhedsmæssigt forsvarligt.
  • at sikre en korrekt og hurtig gennemførelse af sagernes behandling, herunder træffe afgørelser på et objektivt grundlag, der afspejler myndighedens uafhængighed.
  • at varetage sine opgaver med den højeste kvalitet, service og effektivitet.
  • at sikre en meget høj grad af borgertilgængelighed og informationsformidling og derigennem medvirke til at give befolkningen indsigt i behandlingen af politiklagesager.
  • at etablere og udbygge et stærkt internationalt samarbejde med tilsvarende myndigheder i andre europæiske lande.

Politiklagemyndigheden tilstræber en hurtig sagsbehandling, der tager højde for sagernes alvorlige karakter og hensynet til, at de involverede parter får en afklaring inden rimelig tid.

Politiklagemyndigheden arbejder for hensynet til den enkeltes retssikkerhed, herunder overholdelsen af menneskerettighederne og andre anerkendte grundlæggende retsprincipper, herunder de forvaltningsretlige grundsætninger.

Politiklagemyndighedens medarbejdere er venlige, lydhøre og kompetente.

Politiklagemyndigheden lægger desuden vægt på at sikre medarbejdernes trivsel gennem et godt fagligt kollegialt miljø, gode og fleksible arbejdsvilkår og gode muligheder for personlig udvikling. Medarbejderne er fagligt kompetente, fleksible, selvstændige og engagerede. Der lægges vægt på alsidighed både gennem varierede arbejdsopgaver og ved efteruddannelse.

Politiklagemyndigheden skal være en moderne og velfungerende arbejdsplads, såvel med hensyn til teknik, lokaleforhold, arbejdsmiljø og intern service. Der lægges vægt på god intern kommunikation, på klarhed om opgavefordelingen og på samarbejde på tværs mellem kontorer og faggrupper.

 

Arbejdsopgaverne som fuldmægtig

Som fuldmægtig i Politiklagemyndigheden vil du beskæftige dig med at undersøge og oplyse adfærdsklagesager. Dette kan blandt andet bestå i afhøringer af de involverede parter og eventuelle vidner, ligesom du træffer afgørelse i sagerne.  I sager, der er efterforsket med henblik på om der er begået strafbart forhold, skal du udarbejde redegørelser til statsadvokaten.

I Politiklagemyndigheden er der et tæt samarbejde mellem jurister og efterforskere i forbindelse med tilrettelæggelse af efterforskningen, og du skal således som fuldmægtig være interesseret i og indstillet på at arbejde på tværs af faggrupper. Derfor er gode samarbejdsevner sammen med et højt fagligt niveau, engagement og fleksibilitet nogle af de kvalifikationer, vi lægger vægt på hos medarbejderne i Politiklagemyndigheden.

I starten vil du samarbejde tæt med en vejleder, der er ansvarlig for oplæringen af dig.

Under ansættelsen i Politiklagemyndigheden er det muligt at få tjenestefrihed til eventuel bibeskæftigelse som underviser på universitetet eller lignende.

Du vil efter ansættelse i Politiklagemyndigheden kunne søge videre inden for Justitsministeriets område.

 

Teoretisk videreuddannelse

Som fuldmægtig i Politiklagemyndigheden vil du blive tilbudt Justitsministeriets teoretiske efteruddannelseskurser i bl.a. forvaltningsret, menneskerettigheder og EU-ret.

Endvidere er der gode muligheder for at deltage i relevante eksterne kurser.

 

Kontaktpersoner

Hvis du vil vide mere om ansættelse i Politiklagemyndigheden, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Hanne Louise Jensen, Justitsministeriets HR-kontor, tlf. 72 26 84 15 eller pr. e-mail: [email protected].

Hvis du vil vide mere om dagligdagen som fuldmægtig i Politiklagemyndigheden, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Christian Otto, tlf. 41 78 35 07 eller specialkonsulent Janus Rasmussen tlf. 41 78 35 09.

Læs mere på Politiklagemyndighedens hjemmeside.