Bevæbnede Vagter

 

Bevæbnede civile vagter om bord på danske skibe

I lyset af den generelt forværrede situation i farvandet ud for Afrikas Horn besluttede Justitsministeriet i marts 2011 – efter samråd med de øvrige involverede myndigheder og Danmarks Rederiforening – at åbne op for brugen af bevæbnede civile vagter på danske skibe, der sejler i området. Rederierne har således mulighed for efter ansøgning at få våbentilladelse til brug af bevæbnede vagter om bord på danske skibe.

 

Sagens gang

Oplysninger, der bør ledsage et rederis ansøgning om brug af bevæbnede, civile vagter om bord på danske skibe er nærmere beskrevet her.

 

Efter modtagelsen af en ansøgning sender Justitsministeriet straks en høring til Søfartsstyrelsen og Forsvarskommandoen. Justitsministeriet iværksætter samtidig en undersøgelse af, om de pågældende vagter opfylder de krav, der stilles til opnåelse af en våbentilladelse (vandelsgodkendelse). Undersøgelsen skal sikre, at der ikke foreligger forhold – strafbare forhold, manglende erfaring i håndtering af skydevåben eller lignende – der taler imod at meddele en våbentilladelse. Undersøgelsen foretages af Rigspolitiet.

 

Hvis der er tale om udenlandske vagter, vil det typisk være nødvendigt at indhente oplysninger fra udenlandske myndigheder.

 

Sagsbehandlingstid

Ansøgninger bør så vidt muligt sendes til ministeriet senest to uger i forvejen. Justitsministeriet og de øvrige involverede myndigheder bestræber sig på at afgøre sagerne hurtigst muligt, men vanskeligheder med at indhente oplysninger fra udlandet, behovet for at modtage supplerende oplysninger fra rederiet og lignende kan konkret forlænge sagsbehandlingstiden.

 

Tilladelsens indhold

Når Justitsministeriet imødekommer en ansøgning fra et rederi, gives der tilladelse til, at et antal navngivne vagter om bord på det pågældende skib under en nærmere angiven sejlads i højrisikoområdet kan besidde, bære og anvende bestemte våben med tilhørende ammunition med henblik på selvforsvar i tilfælde af overfald fra pirater.

 

Det fremgår udtrykkeligt af tilladelsen, at den alene vedrører de pågældende vagters besiddelse mv. af våbnene om bord på skibet, og at der derfor kan være behov for at indhente yderligere tilladelser fra myndigheder i andre lande, herunder eksempelvis det land, hvor våbnene bringes i land.  Det påhviler ligeledes rederierne at skaffe de fornødne tilladelser til ind- og udførsel af andre lande.