Udførsel til lande uden for EU/EØS

Ansøgning om udførselstilladelse fra Justitsministeriet til lande uden for EU/EØS

Ansøgning til Justitsministeriet om tilladelse til udførsel af våben og militært udstyr mv. kan indgives ved brug af ministeriets ansøgningsformular (pdf)

Ansøgningsblanketten udfyldes, hvorefter den udskrives og forsynes med ansøgerens underskrift og stempel og indsendes til Justitsministeriet sammen med de nødvendige dokumenter, jf. straks nedenfor.

Justitsministeriet accepterer også ansøgninger, som er skrevet ved almindeligt brev. En ansøgning ved brev skal indeholde de samme oplysninger, som fremgår af ansøgningsformularen, og vedlægges de samme dokumenter.

Ansøgningen sendes til Justitsministeriet, Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, eller til [email protected].

 

Dokumentationskrav

En ansøgning til Justitsministeriet om udførselstilladelse skal vedlægges visse dokumenter. Nedenfor gennemgås det, hvilke dokumenter der som udgangspunkt kræves ved forskellige typer af udførsler.

Det bemærkes, at Justitsministeriet efter en konkret vurdering af den enkelte ansøgning undtagelsesvis kan beslutte at kræve yderligere dokumentation, f.eks. en slutbrugererklæring.

En slutbrugererklæring indeholder oplysning om eksportøren, det udstyr, som skal eksporteres, bestemmelseslandet og slutbrugeren samt en erklæring fra slutbrugeren om, at reeksport ikke vil finde sted eller kun vil finde sted efter skriftligt samtykke fra det oprindelige eksportland.

 

1. Udførsel af mindre partier håndskydevåben og ammunition (indtil 100 stk. almindelige håndskydevåben, 5 stk. maskinpistoler eller 10.000 stk. patroner) til modtagere, der ikke er statsinstitutioner:

Ansøgeren skal fremsende

  1. enten internationalt importcertifikat, indførselstilladelse eller en erklæring fra den kompetente myndighed i modtagerlandet om, at man ikke har noget at indvende imod, at de pågældende våben og/eller ammunition indføres i det pågældende land,
  2. dokumentation for, at eventuelle transitlande er indforstået med transitten, og
  3. en af ansøgeren udfyldt og underskrevet lille erklæring (pdf)

 

2. Udførsel af større partier håndskydevåben og ammunition (mere end 100 stk. almindelige håndskydevåben, 5 stk. maskinpistoler eller 10.000 stk. patroner) samt forsvarsmateriel af enhver art til modtagere, der ikke er statsinstitutioner:

Ved udførsel til lande, der bruger internationalt importcertifikat og ankomstbevis, skal ansøgeren fremsende

  1. internationalt importcertifikat fra modtagerlandet og
  2. en af ansøgeren udfyldt og underskrevet stor erklæring (pdf)

 

Efter de for Justitsministeriet foreliggende oplysninger bruger følgende lande internationalt importcertifikat og ankomstbevis: Albanien, Argentina, Australien, Belgien, Bulgarien, Brasilien, Canada, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Hongkong, Indien, Irland, Italien, Japan, Kina, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Montenegro, New Zealand, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, USA og Østrig. Dog bruger Storbritannien, Spanien og Schweiz ikke ankomstbevis, men alene importcertifikat. Ansøgninger om udførselstilladelse til disse lande skal derfor ud over importcertifikatet alene vedlægges en lille erklæring.

Ved udførsel til lande, der ikke bruger internationalt importcertifikat og ankomstbevis, skal ansøgeren i stedet fremsende

  1. indførselstilladelse fra modtagerlandet,
  2. en af ansøgeren udfyldt og underskrevet lille erklæring (pdf)

 

3. Alle udførsler til statsinstitutioner:

Hvis eksportøren er en dansk statsinstitution, og modtageren er en udenlandsk statsinstitution, stilles normalt ingen dokumentationskrav.

Hvis eksportøren er en privat virksomhed, og modtageren en udenlandsk statsinstitution, skal ansøgeren fremsende en af ansøgeren udfyldt og underskrevet lille erklæring (pdf)

 

4. Alle midlertidige udførsler (f.eks. i forbindelse med demonstration, udstilling og reparation):

Ansøgeren skal som udgangspunkt alene fremsende en af ansøgeren udfyldt og underskrevet lille erklæring (pdf)

Ved midlertidige udførsler af håndskydevåben stilles der dog samme dokumentationskrav som under pkt. 1 ovenfor.

 

Sagsbehandlingstid og tilladelserne gyldighedsperiode

Justitsministeriet modtager årligt ca. 500 ansøgninger om udførsel af våben eller militært udstyr.

Når en ansøgning modtages i Justitsministeriet, sendes den hurtigst muligt i høring hos Udenrigsministeriet, og når Udenrigsministeriet har afgivet udtalelse i sagen, udsteder Justitsministeriet hurtigst muligt tilladelse eller – om nødvendigt – afslag.

En ansøgning kan normalt forventes færdigbehandlet i løbet af 2 uger fra ansøgningen modtages i Justitsministeriet, forudsat at ansøgningen indeholder de fornødne oplysninger, og at dokumentationskravene er opfyldt.

Mange virksomheder anmoder om, at deres ansøgninger ”hastebehandles”. Sagerne behandles i rækkefølge, da det ikke er muligt at lade alle komme foran i køen på én gang. Ikke desto mindre har Justitsministeriet stor forståelse for, at ansøgningerne på dette område generelt er af hastende karakter, og ministeriet behandler derfor alle ansøgninger så hurtigt, som det er muligt. Vi henstiller til virksomhederne at respektere de 2 ugers ekspeditionstid.

Gyldighedsperioden for udførselstilladelser til EU-lande og NATO-lande fastsættes typisk til to år. Tilladelse til udførsel af dansk producerede dele til ikke-dødbringende materiel, vil – når ansøgningen vedrører bi- og multinationale samarbejdsprojekter – som udgangspunkt få gyldighed indtil leveringsperiodens udløb.

Tilladelse til udførsel til andre lande gives typisk med gyldighed i et år.

 

Forhåndstilkendegivelser

Det er muligt at anmode Justitsministeriet om en forhåndstilkendegivelse af, om udførsel af en bestemt genstand vil kræve Justitsministeriets tilladelse i henhold til våbenloven, og om tilladelse til udførsel til en nærmere bestemt destination/modtager kan forventes meddelt.

Ansøgninger om forhåndstilkendegivelser indgives til Justitsministeriet ved et almindeligt brev, hvor det pågældende produkts art og mængde og den påtænkte destination og modtager oplyses.

Forhåndstilkendegivelser gives altid med forbehold for eventuelle ændringer af forholdene, som måtte indtræde, inden Justitsministeriet eventuelt modtager en egentlig ansøgning om tilladelse til den pågældende udførsel.

Der kan på grundlag af praksis opstilles en formodning om, at ansøgninger om eksport af våben til de nordiske lande, EU-landene og NATO-landene normalt vil blive imødekommet.