Udførsel til lande uden for EU/EØS

Fra og med 15. juni 2018 træffer Rigspolitiet afgørelse i en række våbensager, som Justitsministeriet tidligere har behandlet.

 

Det drejer sig om:

 

• Tilladelse til udførsel og transit af våben og militært udstyr, jf. våbenlovens § 6, stk. 1, samt våbenbekendtgørelsens regler om generelle, globale og individuelle udførselstilladelser. 

 

• Tilladelse til indførsel, erhvervelse, besiddelse og anvendelse af visse våben, herunder særligt farlige våben, jf. våbenlovens § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1.

 

• Tilladelse til indførsel og udførsel af eksplosivstoffer, jf. våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 6 og § 6, stk. 1, nr. 7.

 

• Tilladelse til at benytte civile, bevæbnede vagter om bord på lastskibe, jf. våbenlovens § 4 c.

 

Ansøgninger i disse sager skal derfor fremover sendes til Rigspolitiet:

 

Rigspolitiet

Polititorvet 14

1780 København V

Mærk. Ansøgning om ___

 

Elektroniske ansøgninger og henvendelser på e-mail kan sendes til Rigspolitiets Kriminaltekniske Center på adressen: [email protected]

 

Rigspolitiet kan kontaktes telefonisk på tlf. nr. 22835974.

 

Ansøgninger, som er modtaget i Justitsministeriet før den 15. juni 2018, vil blive færdigbehandlet af Justitsministeriet.

 

Dokumentationskrav

En ansøgning om udførselstilladelse skal vedlægges visse dokumenter. Nedenfor gennemgås det, hvilke dokumenter der som udgangspunkt kræves ved forskellige typer af udførsler.

Det bemærkes, at det efter en konkret vurdering af den enkelte ansøgning undtagelsesvis kan besluttes at kræve yderligere dokumentation, f.eks. en slutbrugererklæring.

En slutbrugererklæring skal indeholde oplysninger om eksportøren, det udstyr, som skal eksporteres, bestemmelseslandet og slutbrugeren samt en erklæring fra slutbrugeren om, at reeksport ikke vil finde sted eller kun vil finde sted efter skriftligt samtykke fra det oprindelige eksportland.

 

1. Udførsel af mindre partier håndskydevåben og ammunition (indtil 100 stk. almindelige håndskydevåben, 5 stk. maskinpistoler eller 10.000 stk. patroner) til modtagere, der ikke er statsinstitutioner

Ansøgeren skal fremsende:

 1. Enten et internationalt importcertifikat, en indførselstilladelse eller en erklæring fra den kompetente myndighed i modtagerlandet om, at man ikke har noget at indvende imod, at de pågældende våben og/eller ammunition indføres i det pågældende land
 2. dokumentation for, at eventuelle transitlande er indforstået med transitten, og
 3. en af ansøgeren udfyldt og underskrevet lille erklæring.
   

2. Udførsel af større partier håndskydevåben og ammunition (mere end 100 stk. almindelige håndskydevåben, 5 stk. maskinpistoler eller 10.000 stk. patroner) samt forsvarsmateriel af enhver art til modtagere, der ikke er statsinstitutioner

Ansøgeren skal fremsende:

 1. internationalt importcertifikat fra modtagerlandet
 2. en af ansøgeren udfyldt og underskrevet stor erklæring
   

Efter de for Justitsministeriet foreliggende oplysninger bruger følgende lande internationalt importcertifikat og ankomstbevis: Albanien, Argentina, Australien, Belgien, Bulgarien, Brasilien, Canada, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Hongkong, Indien, Irland, Italien, Japan, Kina, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Montenegro, New Zealand, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Schweiz, Serbien, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, USA og Østrig. Dog bruger Storbritannien, Spanien og Schweiz ikke ankomstbevis, men alene importcertifikat.

Ansøgninger om udførselstilladelse til disse lande skal derfor ud over importcertifikatet alene vedlægges en lille erklæring.

Ved udførsel til lande, der ikke bruger internationalt importcertifikat og ankomstbevis, skal ansøgeren i stedet fremsende:

 1. indførselstilladelse fra modtagerlandet
 2. en af ansøgeren udfyldt og underskrevet lille erklæring

3. Alle udførsler til statsinstitutioner

Hvis eksportøren er en dansk statsinstitution, og modtageren er en udenlandsk statsinstitution, stilles normalt ingen dokumentationskrav.

Hvis eksportøren er en privat virksomhed, og modtageren en udenlandsk statsinstitution, skal ansøgeren fremsende en af ansøgeren udfyldt og underskrevet lille erklæring.

 

4. Alle midlertidige udførsler (f.eks. i forbindelse med demonstration, udstilling og reparation)

Ansøgeren skal som udgangspunkt alene fremsende en af ansøgeren udfyldt og underskrevet lille erklæring.Ved midlertidige udførsler af håndskydevåben stilles der dog samme dokumentationskrav som under pkt. 1 ovenfor.

 

Sagsbehandlingstid og tilladelsernes gyldighedsperiode

Der modtages årligt ca. 600 ansøgninger om udførsel af våben eller militært udstyr.

Når en ansøgning modtages, sendes den hurtigst muligt i høring hos Udenrigsministeriet. Når Udenrigsministeriet har afgivet udtalelse i sagen, udstedes der hurtigst muligt enten en tilladelse eller et afslag.

En ansøgning kan normalt forventes færdigbehandlet i løbet af to uger fra ansøgningen modtages. Dette forudsætter dog at ansøgningen indeholder de fornødne oplysninger, og at dokumentationskravene er opfyldt. En ansøgning, hvor der er tvivl om kategoriseringen af de genstande, der ønskes udført, kan ikke forventes færdigbehandlet i løbet af to uger.

Mange virksomheder anmoder om, at deres ansøgninger ”hastebehandles”. Sagerne behandles i den rækkefølge, de modtages, da det ikke er muligt at lade alle komme foran i køen på én gang. Ikke desto mindre er der stor forståelse for, at ansøgningerne på dette område generelt er af hastende karakter, og ministeriet behandler derfor alle ansøgninger så hurtigt, som det er muligt. Vi henstiller til virksomhederne at respektere de to ugers ekspeditionstid.

Gyldighedsperioden for udførselstilladelser til EU-lande og NATO-lande fastsættes typisk til to år. Tilladelse til udførsel af danskproducerede dele til ikke-dødbringende materiel vil – når ansøgningen vedrører bi- og multinationale samarbejdsprojekter – som udgangspunkt få gyldighed indtil leveringsperiodens udløb.

Tilladelse til udførsel til andre lande gives typisk med gyldighed i et år.

 

Forhåndstilkendegivelser

Det er muligt at anmode om en forhåndstilkendegivelse af, om udførsel af en bestemt genstand vil kræve  tilladelse i henhold til våbenloven, og om tilladelse til udførsel til en nærmere bestemt destination/modtager kan forventes meddelt. Ansøgninger om forhåndstilkendegivelser indgives til Rigspolitiet, hvor det pågældende produkts art og mængde og den påtænkte destination og modtager oplyses.

Forhåndstilkendegivelser gives altid med forbehold for eventuelle ændringer af forholdene, som måtte indtræde, inden Rigspolitiet eventuelt modtager en egentlig ansøgning om tilladelse til den pågældende udførsel. Der kan på grundlag af praksis opstilles en formodning om, at ansøgninger om eksport af våben til de nordiske lande, EU-landene og NATO-landene normalt vil blive imødekommet.