Udførsel til EU- og EØS-lande

Gevær

Ansøgning om udførselstilladelse fra Justitsministeriet til EU- og EØS-lande

Ansøgning til Justitsministeriet om tilladelse til udførsel af våben og militært udstyr mv. kan indgives ved brug af ministeriets ansøgningsformular (pdf)

Ansøgningsblanketten udfyldes, hvorefter den udskrives og forsynes med ansøgerens underskrift og stempel og indsendes til Justitsministeriet sammen med de nødvendige dokumenter, jf. straks nedenfor.

Justitsministeriet accepterer også ansøgninger, som er skrevet ved almindeligt brev. En ansøgning ved brev skal indeholde de samme oplysninger, som fremgår af ansøgningsformularen, og vedlægges de samme dokumenter.

Ansøgningen sendes til Justitsministeriet, Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, eller til [email protected].

 

Nye regler 30. juni 2012 om udførsel af forsvarsmateriel til EU/EØS-lande

Den 30. juni 2012 trådte en ny tilladelsesordning vedrørende udførsel af våben og militært udstyr mv. til EU- og EØS-lande i kraft. Ordningen omfatter tre forskellige typer af udførselstilladelser: Generelle, globale og individuelle.

 

Anvendelse af en generel tilladelse efter våbenbekendtgørelsens § 33

Anvendelse af en generel tilladelse kræver ikke en forudgående tilladelse fra Justitsministeriet. En fysisk eller juridisk person, der anvender en generel tilladelse, skal dog være i stand til at kunne dokumentere, at udførslen sker inden for rammerne af den generelle tilladelse.

Generelle tilladelser kan anvendes til udførsel af produkter, der er oplistet på bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1248 af 30. oktober 2013 om våben og ammunition mv. med senere ændringer.

Her kan du læse bekendtgørelsen.

§ 33 og bilaget til bekendtgørelsen kan findes på engelsk her (pdf).

Modtageren skal være en statsmyndighed i det modtagende EU/EØS-land, være en certificeret myndighed i det modtagende land (se afsnittet om certificering nedenfor) eller deltage i et mellemstatsligt samarbejdsprogram med Danmark vedrørende de pågældende produkter.

En generel tilladelse kan endvidere benyttes, hvis udførslen er midlertidig, herunder med henblik på demonstration, vurdering, afprøvning, udstilling, vedligeholdelse eller reparation, eller udførslen sker inden for rimelig tid efter ophør af det formål, der begrundede indførslen, herunder med henblik på demonstration, vurdering, afprøvning, udstilling, vedligeholdelse eller reparation i Danmark.

Den fysiske eller juridiske person skal senest fem dage før den første udførsel skriftligt underrette Justitsministeriet herom. Underretningen skal indeholde følgende oplysninger:

 1. Identifikation af den juridiske eller fysiske person, der udfører produkter i medfør af stk. 1, herunder navn, adresse, evt. CVR-nummer, kontaktperson og kontaktoplysninger
 2. Navn og adresse på modtager og
 3. Dokumentation for, at udførslen er omfattet af de generelle tilladelser.

Produkter, der er udført midlertidigt, skal returneres til Danmark, når formålet med udførslen har fundet sted, dog senest 24 måneder efter udførslen har fundet sted.

Der kan dog ikke udføres produkter i medfør af en generel tilladelse, hvis de pågældende produkter udføres til sanktionsramte entiteter, eller hvis den fysiske eller juridiske person, der udfører produkterne, er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive videreudført til et land, der er underlagt en våbenembargo vedtaget i FN, OSCE eller EU, eller til andre sanktionsramte entiteter.

Der kan endvidere ikke udføres produkter i medfør af en generel tilladelse, hvis de pågældende produkter udføres i strid med Danmarks internationale forpligtelser, eller hvis den fysiske eller juridiske person, der udfører produkterne, er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive videreudført i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Der kan endvidere ikke udføres produkter i medfør af en generel tilladelse, hvis den fysiske eller juridiske person, der udfører produkterne, er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive videreudført til en slutbruger uden for et EU-, EØS- eller NATO-land.

En juridisk eller fysisk person, der udfører produkter i medfør af en generel tilladelse, er forpligtet til at oplyse modtageren om de vilkår og betingelser, der til enhver tid gælder for tilladelsen.

Kravet kan opfyldes på flere måder, eksempelvis ved at oplyse om betingelserne i et brev, faktura eller forsendelsespapirer til modtageren.

Virksomheden skal endvidere føre et register, der indeholder nærmere oplysninger om hver enkelt udførsel. Dette register skal føres i dette skema (pdf).

Oplysningerne vedrørende udførsel af produkter foretaget det foregående år skal indsendes til Justitsministeriet en gang årligt inden den 1. februar.

 

Anvendelse af en global tilladelse efter våbenbekendtgørelsens § 34

En juridisk eller fysisk person kan søge Justitsministeriet om en global tilladelse. Tilladelsen giver mulighed for, at en juridisk eller fysisk person kan udføre våben og militært udstyr mv. omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, til en eller flere modtagere i EU/EØS uden antalsmæssig begrænsning.

 

Dokumentationskrav

For udstedelse af en global tilladelse kræves der:

 1. Identifikation af leverandør, herunder navn, adresse, evt. CVR-nummer, kontaktperson og kontaktoplysninger
 2. Navn og adresse på alle modtagere af de produkter, der skal udføres, samt slutbrugere, hvis disse er kendt
 3. Beskrivelse af de produkter, der ansøges om tilladelse til at udføre, herunder så vidt muligt kategori på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr og angivelse af oplysninger om slutprodukt
 4. En skriftlig erklæring (lille erklæring) på tro og love fra ansøger om, at produkterne kun vil blive udført til de anførte modtagere, og at ansøger er bekendt med, at afgivelse af urigtige oplysninger såvel som overtrædelse af de for udførslen fastsatte vilkår og i øvrigt gældende bestemmelser medfører strafansvar
 5. En skriftlig erklæring fra modtager om, at denne har til hensigt at modtage produkter omfattet af en tilladelse efter stk. 1 og
 6. En skriftlig erklæring fra ansøger om, at modtager vil blive gjort bekendt med de gældende vilkår og betingelser i tilladelsen.

Ved midlertidig udførsel af produkter omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, til et EU- eller EØS-land skal dog alene kravene i nr. 1-4 opfyldes.

Skabeloner til de i nr. 4, 5 og 6 nævnte erklæringer kan downloades her:

Modtagererklæring (pdf)

Lille erklæring (pdf)

 

Virksomheden skal endvidere føre et register, der indeholder nærmere oplysninger om hver enkelt udførsel. Dette register skal føres i dette skema (PDF). Oplysningerne vedrørende udførsel af produkter foretaget det foregående år skal indsendes til Justitsministeriet en gang årligt inden den 1. februar.

Tilladelsen udstedes med en gyldighedstid på 3 år, der kan forlænges efter ansøgning herom.

 

Anvendelse af en individuel tilladelse efter våbenbekendtgørelsens § 35

En juridisk eller fysisk person kan søge Justitsministeriet om en individuel tilladelse. Tilladelsen giver en juridisk eller fysisk person mulighed for ved en eller flere leveringer at udføre et bestemt antal produkter omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, til en bestemt modtager i et  EU/EØS-land.

 

Dokumentationskrav

For udstedelse af en individuel tilladelse kræves der:

 1. Identifikation af leverandør, herunder navn, adresse, evt. CVR-nummer, kontaktperson og kontaktoplysninger
 2. Navn og adresse på alle modtagere af de produkter, der skal udføres, samt slutbrugere, hvis disse er kendt
 3. Beskrivelse af de produkter, der ansøges om tilladelse til at udføre, herunder så vidt muligt kategori på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr og angivelse af oplysninger om slutprodukt
 4. En skriftlig erklæring (lille erklæring) på tro og love fra ansøger om, at produkterne kun vil blive udført til de anførte modtagere, og at ansøger er bekendt med, at afgivelse af urigtige oplysninger såvel som overtrædelse af de for udførslen fastsatte vilkår og i øvrigt gældende bestemmelser medfører strafansvar
 5. En skriftlig erklæring fra modtager om, at denne har til hensigt at modtage produkter omfattet af en tilladelse efter stk. 1 og
 6. En skriftlig erklæring fra ansøger om, at modtager vil blive gjort bekendt med de gældende vilkår og betingelser i tilladelsen.

Ved midlertidig udførsel af produkter omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, til et EU- eller EØS-land skal dog alene kravene i nr. 1-4 opfyldes.

Skabeloner til de i nr. 4, 5 og 6 nævnte erklæringer kan downloades her:

Modtagererklæring (pdf)

Lille erklæring (pdf)

 

Virksomheden skal endvidere føre et register, der indeholder nærmere oplysninger om hver enkelt udførsel. Dette register skal føres i dette skema (pdf). Oplysningerne vedrørende udførsel af produkter foretaget det foregående år skal indsendes til Justitsministeriet en gang årligt inden den 1. februar.

Tilladelsen udstedes med en gyldighedstid på 2 år, der kan forlænges efter ansøgning herom.

 

Sagsbehandlingstid

Justitsministeriet modtager årligt ca. 500 ansøgninger om udførsel af våben eller militært udstyr.

Når en ansøgning modtages i Justitsministeriet, sendes den hurtigst muligt i høring hos Udenrigsministeriet, og når Udenrigsministeriet har afgivet udtalelse i sagen, udsteder Justitsministeriet hurtigst muligt tilladelse eller – om nødvendigt – afslag.

En ansøgning kan normalt forventes færdigbehandlet i løbet af 2 uger fra ansøgningen modtages i Justitsministeriet, forudsat at ansøgningen indeholder de fornødne oplysninger, og at dokumentationskravene er opfyldt.

Mange virksomheder anmoder om, at deres ansøgninger ”hastebehandles”. Sagerne behandles i rækkefølge, da det ikke er muligt at lade alle komme foran i køen på én gang. Ikke desto mindre har Justitsministeriet stor forståelse for, at ansøgningerne på dette område generelt er af hastende karakter, og ministeriet behandler derfor alle ansøgninger så hurtigt, som det er muligt. Vi henstiller til virksomhederne at respektere de 2 ugers ekspeditionstid.

 

Certificering

Efter bekendtgørelse om certificering af modtagere af krigsmateriel, der indføres fra andre EU- eller EØS-lande, kan en virksomhed, der har tilladelse til at fremstille krigsmateriel, ansøge om certificering. En certificering giver virksomheden mulighed for at modtage krigsmateriel, der indføres fra andre EU- eller EØS-lande til brug for virksomhedens egen produktion, vedligeholdelse eller til reparation i medfør af generelle tilladelser udstedt af andre EU/EØS-lande.

Bekendtgørelsen kan læses her.

Der skal som hidtil ansøges om indførselstilladelse, hvis de pågældende genstande er omfattet af våbenlovens § 1.

En ansøgning om certificering skal indeholde følgende dokumentation:

 1. Dokumenteret erfaring inden for forsvarsaktiviteter, under særlig hensyntagen til virksomhedens hidtidige overholdelse af eksportbegrænsninger, eventuelle retsafgørelser herom, tilladelse til produktion eller markedsføring af forsvarsrelaterede produkter og beskæftigelse af kvalificeret overordnet personale
 2. Relevant industriel aktivitet vedrørende forsvarsrelaterede produkter i EU eller EØS, herunder særligt kapacitet til system /subsystemintegration
 3. Angivelse af den medarbejder, der er udnævnt til at være ansvarlig for udførsel af krigsmateriel. Medarbejderen skal være medlem af virksomhedens ledelsesorgan
 4. En skriftlig erklæring, der er underskrevet af personen, der er angivet i nr. 3, hvorved virksomheden forpligter sig til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at overholde og håndhæve alle specifikke betingelser for slutbrug og udførsel af krigsmateriel til lande uden for EU eller EØS
 5. En skriftlig erklæring, der er underskrevet af personen i nr. 3, hvorved virksomheden forpligter sig til efter anmodning at give Justitsministeriet enhver oplysning vedrørende slutbrugere eller slutbrugen af krigsmateriel, som virksomheden enten udfører eller indfører i henhold til en udførselstilladelse fra en anden medlemsstat, og
 6. En beskrivelse, der er bekræftet af personen i nr. 3, af virksomhedens interne program til sikring af overholdelse af de gældende regler om udførsel af forsvarsmateriel. Beskrivelsen skal indeholde detaljerede oplysninger om de organisatoriske, personalemæssige og tekniske ressourcer, der er afsat til forvaltningen af udførsler, ansvarskæden i virksomheden, interne kontrolprocedurer, oplysnings- og uddannelsesaktiviteter, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger samt registrering og sporbarhed af udførsler.

 

Her er skabelon til brug for erklæringerne i nr. 4-5 (pdf)

Der kan endvidere læses mere om de enkelte krav i Europa-Kommissionens henstilling af 11. januar 2011 (pdf).

Ansøgning om certificering sendes til Justitsministeriet, Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, eller til [email protected].