Udførsel til EU- og EØS-lande

Gevær

Fra og med 15. juni 2018 træffer Rigspolitiet afgørelse i en række våbensager, som Justitsministeriet tidligere har behandlet.

 

Det drejer sig om:

 

• Tilladelse til udførsel og transit af våben og militært udstyr, jf. våbenlovens § 6, stk. 1, samt våbenbekendtgørelsens regler om generelle, globale og individuelle udførselstilladelser. 

 

• Tilladelse til indførsel, erhvervelse, besiddelse og anvendelse af visse våben, herunder særligt farlige våben, jf. våbenlovens § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1.

 

• Tilladelse til indførsel og udførsel af eksplosivstoffer, jf. våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 6 og § 6, stk. 1, nr. 7.

 

• Tilladelse til at benytte civile, bevæbnede vagter om bord på lastskibe, jf. våbenlovens § 4 c.

 

Ansøgninger i disse sager skal derfor fremover sendes til Rigspolitiet:

 

Rigspolitiet

Polititorvet 14

1780 København V

Mærk. Ansøgning om ___

 

Elektroniske ansøgninger og henvendelser på e-mail kan sendes til Rigspolitiets Kriminaltekniske Center på adressen: [email protected]

 

Rigspolitiet kan kontaktes telefonisk på tlf. nr. 22835974.

 

Ansøgninger, som er modtaget i Justitsministeriet før den 15. juni 2018, vil blive færdigbehandlet af Justitsministeriet.

 

Generelle, globale og individuelle udførselstilladelser til udførsel af våben og militært udstyr til EU- og EØS-lande

I medfør af våbenbekendtgørelsens §§ 35-37 kan der til udførsler til EU- og EØS-lande udstedes generelle, globale og individuelle tilladelser. Sådanne tilladelser kan imidlertid ikke udstedes til udførsel af paintball- og hardballvåben, signalvåben, luft- og fjedervåben, våben til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning og dele og ammunition hertil, jf. våbenbekendtgørelsens § 41.

Du kan læse mere om de enkelte tilladelsestyper og deres anvendelsesområde nedenfor.

 

Anvendelse af en generel tilladelse efter våbenbekendtgørelsens § 35

Anvendelse af en generel tilladelse kræver ikke en forudgående tilladelse. En fysisk eller juridisk person, der anvender en generel tilladelse, skal dog være i stand til at kunne dokumentere, at udførslen sker inden for rammerne af den generelle tilladelse.

Generelle tilladelser kan anvendes til udførsel af produkter, der er oplistet i bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1444 af 1. december 2016 om våben og ammunition

En generel tilladelse kan benyttes, hvor modtageren i det modtagende EU/EØS-land er en statsmyndighed, en certificeret virksomhed (se afsnittet om certificering nedenfor) eller deltager i et mellemstatsligt samarbejdsprogram med Danmark vedrørende de pågældende produkter.

En generel tilladelse kan endvidere benyttes, hvis udførslen er midlertidig, herunder med henblik på demonstration, vurdering, afprøvning, udstilling, vedligeholdelse eller reparation, eller udførslen sker inden for rimelig tid efter ophør af det formål, der begrundede indførslen, herunder med henblik på demonstration, vurdering, afprøvning, udstilling, vedligeholdelse eller reparation i Danmark.

Den fysiske eller juridiske person skal senest fem dage før den første udførsel skriftligt underrette Rigspolitiet herom. Underretningen skal indeholde følgende oplysninger:

 1. Identifikation af den juridiske eller fysiske person, der udfører produkter i medfør af en generel tilladelse, herunder navn, adresse, evt. CVR-nummer, kontaktperson og kontaktoplysninger,
 2. Navn og adresse på modtager, og
 3. Dokumentation for, at udførslen er omfattet af den generelle tilladelse   

Produkter, der er udført midlertidigt, skal returneres til Danmark, når formålet med udførslen har fundet sted, dog senest 24 måneder efter udførslen har fundet sted.

Der kan imidlertid ikke udføres produkter i medfør af en generel tilladelse, hvis de pågældende produkter udføres til sanktionsramte entiteter, eller hvis den fysiske eller juridiske person, der udfører produkterne, er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive videreudført til et land, der er underlagt en våbenembargo vedtaget i FN, OSCE eller EU, eller til andre sanktionsramte entiteter.

Der kan endvidere ikke udføres produkter i medfør af en generel tilladelse, hvis de pågældende produkter udføres i strid med Danmarks internationale forpligtelser, eller hvis den fysiske eller juridiske person, der udfører produkterne, er bekendt med, at de pågældende produkter vil blive videreudført i strid med Danmarks internationale forpligtelser eller til en slutbruger uden for et EU, EØS eller NATO land.

En juridisk eller fysisk person, der udfører produkter i medfør af en generel tilladelse, er forpligtet til at oplyse modtageren om de vilkår og betingelser, der til enhver tid gælder for tilladelsen.

Kravet kan opfyldes på flere måder, eksempelvis ved at oplyse om betingelserne i et brev, faktura eller forsendelsespapirer til modtageren.

Virksomheden skal endvidere føre et register, der indeholder nærmere oplysninger om hver enkelt udførsel. Dette register skal føres i dette skema.

Oplysningerne vedrørende udførsel af produkter foretaget det foregående år skal indsendes til Rigspolitiet en gang årligt inden den 1. februar. Oplysningerne skal opbevares i 5 år regnet fra udgangen af det år, hvori udførslen fandt sted.

 

Certificering

Efter bekendtgørelse om certificering af modtagere af krigsmateriel, der indføres fra andre EU- eller EØS-lande, kan en virksomhed, der har tilladelse til at fremstille krigsmateriel, ansøge om certificering. En certificering giver virksomheden mulighed for at modtage krigsmateriel, der indføres fra andre EU- eller EØS-lande til brug for virksomhedens egen produktion, vedligeholdelse eller til reparation i medfør af generelle tilladelser (se afsnittet om generelle tilladelser ovenfor) udstedt af andre EU/EØS-lande. Bekendtgørelsen kan læses her.

Der skal ansøges om indførselstilladelse, hvis de pågældende genstande er omfattet af våbenlovens § 1.

En ansøgning om certificering skal indeholde følgende dokumentation:

 1. Dokumenteret erfaring inden for forsvarsaktiviteter, under særlig hensyntagen til virksomhedens hidtidige overholdelse af eksportbegrænsninger, eventuelle retsafgørelser herom, tilladelse til produktion eller markedsføring af forsvarsrelaterede produkter og beskæftigelse af kvalificeret overordnet personale,
 2. Relevant industriel aktivitet vedrørende forsvarsrelaterede produkter i EU eller EØS, herunder særligt kapacitet til system /subsystemintegration,
 3. Angivelse af den medarbejder, der er udnævnt til at være ansvarlig for udførsel af krigsmateriel. Medarbejderen skal være medlem af virksomhedens ledelsesorgan,
 4. En skriftlig erklæring, der er underskrevet af personen, der er angivet i nr. 3, hvorved virksomheden forpligter sig til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at overholde og håndhæve alle specifikke betingelser for slutbrug og udførsel af krigsmateriel til lande uden for EU eller EØS,
 5. En skriftlig erklæring, der er underskrevet af personen i nr. 3, hvorved virksomheden forpligter sig til efter anmodning at give Justitsministeriet enhver oplysning vedrørende slutbrugere eller slutbrugen af krigsmateriel, som virksomheden enten udfører eller indfører i henhold til en udførselstilladelse fra en anden medlemsstat, og
 6. En beskrivelse, der er bekræftet af personen i nr. 3, af virksomhedens interne program til sikring af overholdelse af de gældende regler om udførsel af forsvarsmateriel. Beskrivelsen skal indeholde detaljerede oplysninger om de organisatoriske, personalemæssige og tekniske ressourcer, der er afsat til forvaltningen af udførsler, ansvarskæden i virksomheden, interne kontrolprocedurer, oplysnings- og uddannelsesaktiviteter, fysiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger samt registrering og sporbarhed af udførsler.

En skabelon til brug for erklæringerne i nr. 4 og 5 kan findes her.

Der kan læses mere om de enkelte krav i Europa-Kommissionens henstilling af 11. januar 2011, som findes i bilag 3 til lovforslaget.

Ansøgning om certificering sendes til [email protected] eller til Justitsministeriet, Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

 

Anvendelse af en global tilladelse efter våbenbekendtgørelsens § 36

En juridisk eller fysisk person kan søge Rigspolitiet om en global tilladelse. Tilladelsen giver mulighed for, at en juridisk eller fysisk person kan udføre våben og militært udstyr mv. omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, til en eller flere modtagere i et eller flere EU- eller EØS-lande uden antalsmæssig begrænsning.

 

Dokumentationskrav

For udstedelse af en global tilladelse kræves der:

 1. Identifikation af leverandør, herunder navn, adresse, evt. CVR-nummer, kontaktperson og kontaktoplysninger
 2. Navn og adresse på alle modtagere af de produkter, der skal udføres, samt slutbrugere, hvis disse er kendt
 3. Beskrivelse af de produkter, der ansøges om tilladelse til at udføre, herunder så vidt muligt kategori på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr og angivelse af oplysninger om slutprodukt
 4. En skriftlig erklæring (lille erklæring) på tro og love fra ansøger om, at produkterne kun vil blive udført til de anførte modtagere, og at ansøger er bekendt med, at afgivelse af urigtige oplysninger såvel som overtrædelse af de for udførslen fastsatte vilkår og i øvrigt gældende bestemmelser medfører strafansvar
 5. En skriftlig erklæring fra modtager om, at denne har til hensigt at modtage produkter omfattet af en tilladelse efter stk. 1, og
 6. En skriftlig erklæring fra ansøger om, at modtager vil blive gjort bekendt med de gældende vilkår og betingelser i tilladelsen.

Ved midlertidig udførsel af produkter omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, til et EU- eller EØS-land skal dog alene kravene i nr. 1-4 opfyldes.

Skabeloner til de i nr. 4, 5 og 6 nævnte erklæringer kan downloades her:

Modtagererklæring

Lille erklæring

Virksomheden skal endvidere føre et register, der indeholder nærmere oplysninger om hver enkelt udførsel. Dette register skal føres i dette skema. Oplysningerne vedrørende udførsel af produkter foretaget det foregående år skal indsendes til Rigspolitiet en gang årligt inden den 1. februar. Oplysningerne skal opbevares i fem år regnet fra udgangen af det år, hvori udførslen fandt sted.

Tilladelsen udstedes med en gyldighedstid på tre år, der kan forlænges efter ansøgning herom. Ved ansøgning om forlængelse af en global tilladelse, skal der indsendes en ny modtagererklæring.

 

Anvendelse af en individuel tilladelse efter våbenbekendtgørelsens § 37

En juridisk eller fysisk person kan søge Rigspolitiet om en individuel tilladelse. Tilladelsen giver en juridisk eller fysisk person mulighed for ved en eller flere leveringer at udføre et bestemt antal produkter omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, til en bestemt modtager i et EU/EØS-land.

 

Dokumentationskrav

For udstedelse af en individuel tilladelse kræves der:

 1. Identifikation af leverandør, herunder navn, adresse, evt. CVR-nummer, kontaktperson og kontaktoplysninger
 2. Navn og adresse på modtager af de produkter, der skal udføres, samt slutbruger, hvis denne er kendt
 3. Beskrivelse, mængde og værdi af de produkter, der ansøges om tilladelse til at udføre, herunder så vidt muligt kategori på Den Europæiske Unions fælles liste over militært udstyr og angivelse af oplysninger om slutprodukt
 4. En skriftlig erklæring (lille erklæring) på tro og love fra ansøger om, at produkterne kun vil blive udført til de anførte modtagere, og at ansøger er bekendt med, at afgivelse af urigtige oplysninger såvel som overtrædelse af de for udførslen fastsatte vilkår og i øvrigt gældende bestemmelser medfører strafansvar,
 5. En skriftlig erklæring fra modtager om, at denne har til hensigt at modtage produkter omfattet af en tilladelse efter stk. 1, og
 6. En skriftlig erklæring fra ansøger om, at modtager vil blive gjort bekendt med de gældende vilkår og betingelser i tilladelsen.

Ved midlertidig udførsel af produkter omfattet af våbenlovens § 6, stk. 1, til et EU- eller EØS-land skal dog alene kravene i nr. 1-4 opfyldes.

Skabeloner til de i nr. 4, 5 og 6 nævnte erklæringer kan downloades her:

Modtagererklæring

Lille erklæring

Virksomheden skal endvidere føre et register, der indeholder nærmere oplysninger om hver enkelt udførsel. Dette register skal føres i dette skema. Oplysningerne vedrørende udførsel af produkter foretaget det foregående år skal indsendes til Rigspolitiet en gang årligt inden den 1. februar. Oplysningerne skal opbevares i fem år regnet fra udgangen af det år, hvori udførslen fandt sted.

Tilladelsen udstedes med en gyldighedstid på to år, der kan forlænges efter ansøgning herom.

 

Sagsbehandlingstid

Der modtages årligt ca. 600 ansøgninger om udførsel af våben eller militært udstyr. Når en ansøgning modtages, sendes den hurtigst muligt i høring hos Udenrigsministeriet, og når Udenrigsministeriet har afgivet udtalelse i sagen, udstedes der hurtigst muligt tilladelse eller – om nødvendigt – afslag. En ansøgning kan normalt forventes færdigbehandlet i løbet af to uger fra ansøgningen modtages, forudsat at ansøgningen indeholder de fornødne oplysninger, og at dokumentationskravene er opfyldt.

En ansøgning, hvor der er tvivl om kategoriseringen af de genstande, der ønskes udført, kan ikke forventes færdigbehandlet i løbet af to uger.

Mange virksomheder anmoder om, at deres ansøgninger ”hastebehandles”. Sagerne behandles i den rækkefølge de modtages, da det ikke er muligt at lade alle komme foran i køen på én gang. Ikke desto mindre er der stor forståelse for, at ansøgningerne på dette område generelt er af hastende karakter, og ministeriet behandler derfor alle ansøgninger så hurtigt, som det er muligt. Vi henstiller til virksomhederne at respektere de to ugers ekspeditionstid.