Udførsel af våben og militært udstyr mv.

Udførsel af våben og militært udstyr mv. fra Danmark kræver tilladelse. Nedenfor oplyses det nærmere, hvilke produkter som kræver udførselstilladelse, og om tilladelsen skal indhentes fra Justitsministeriet eller politiet.

 

Hvilke typer våben og militært udstyr mv. kræver udførselstilladelse?

Kravet om udførselstilladelse i våbenlovens § 6 omfatter:

 • våben og ammunition af enhver art,
 • materiel til krigsførelse,
 • militært simulations- og træningsudstyr,
 • produktionsmidler, der er specielt konstrueret eller modificeret til fremstilling eller vedligeholdelse af våben, ammunition, krigsmateriel eller militært simulations- og træningsudstyr,
 • dele specielt konstrueret eller modificeret til ovennævnte genstande,
 • eksplosivstoffer,
 • software specielt konstrueret eller modificeret til udvikling, fremstilling eller anvendelse af våben, ammunition, krigsmateriel, militært simulations- og træningsudstyr, eksplosivstoffer, produktionsmidler eller dele til våben mv. og
 • teknologi til udvikling, fremstilling eller anvendelse af de ovennævnte genstande med de undtagelser, som fremgår af våbenlovens § 6, stk. 3.

 

Samtlige produkter på EU’s fælles liste (pdf) over militært udstyr er omfattet af våbenlovens § 6.

Bestemmelsen omfatter imidlertid flere produkter end dem, der er opført på EU’s fælles liste over militært udstyr, f.eks. jagtvåben og ammunition hertil.

Et produkt kan altså godt kræve udførselstilladelse efter våbenlovens § 6, selvom det ikke er opført på EU’s fælles liste over militært udstyr.

Kravet om udførselstilladelse gælder både ved fysisk flytning af genstande ud fra dansk område og ikke-fysisk overførsel til udlandet ved hjælp af fax, telefon eller andet elektronisk medie. Mundtlig overførsel af teknologi er også omfattet, hvis teknologien er indeholdt i et dokument, hvoraf den relevante del oplæses eller beskrives på en sådan måde, at der i alt væsentligt opnås det samme resultat, som hvis oplæsning havde fundet sted.

Efter våbenlovens § 5 er det i øvrigt forbudt at udføre kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare våben og fremføringsmidler, der er specielt udformet eller modificeret hertil. Det samme gælder dele, der er specielt udformet eller modificeret til at indgå i sådanne våben eller fremføringsmidler. Justitsministeriet kan dog i særlige tilfælde dispensere fra dette forbud.

Efter våbenbekendtgørelsen § 17, jf. § 4, stk. 2, nr. 5, i våbenloven, er det endvidere forbudt at udføre laservåben, der er særligt beregnet til som eneste eller som en af flere våbenvirkninger at forårsage permanent blindhed på ubeskyttede øjne.

 

Hvilken myndighed udsteder udførselstilladelse?

Tilladelse til udførsel af våben mv. omfattet af våbenlovens § 6 gives som udgangspunkt af Justitsministeriet.

Ansøgningsproceduren hos Justitsministeriet er beskrevet under "Udførsel til lande uden for EU/EØS" og "Udførsel til EU- og EØS-lande".

Politiet giver dog tilladelse til udførsel til Færøerne og Grønland, EU- og EØS-medlemslandene af følgende produkter:

 • blankvåben,
 • paintball- og hardballvåben,
 • signalvåben,
 • luft- og fjedervåben
 • våben til jagt, fiskeri og konkurrenceskydning,
 • dele og ammunition til de ovenstående våben,
 • forladevåben, der er fremstillet før 1870 og
 • bagladevåben, der er fremstillet før 1870, og som ikke kan anvende enhedspatroner.

Politiet kan dog ikke give tilladelse til at udføre skydevåben til jagt og konkurrenceskydning til Færøerne og Grønland. Ansøgninger om udførsel heraf skal således indgives til Justitsministeriet.

Ansøgningen sendes i disse tilfælde til det administrative center, der behandler sager om våbentilladelser mv., i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted. Ansøgere med bopæl i Jylland eller på Fyn skal sende ansøgninger til Midt- og Vestjyllands Politi, Administrativt Center Vest, og ansøgere med bopæl på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm skal sende ansøgninger til Københavns Vestegns Politi, Administrativt Center Øst.

Dispensation fra forbuddet i våbenlovens § 5 mod at udføre kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare våben og fremføringsmidler hertil mv., jf. ovenfor, meddeles som nævnt af Justitsministeriet. Ansøgningen sendes til Justitsministeriet, Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, eller til [email protected].

 

Særlige regler om udførsel af våben til brug ved jagt, fiskeri og konkurrenceskydning

Med henblik på deltagelse i jagt eller konkurrenceskydning kan personer med et europæisk våbenpas uden særskilt tilladelse transportere og besidde de skydevåben, som er omfattet af våbenpasset, samt ammunition hertil i rimeligt omfang på rejser i et eller flere EU-lande.

Baggrunden for rejsen skal i disse tilfælde kunne dokumenteres, f.eks. ved forevisning af en invitation, og indrejse må ikke ske til lande, der har forbudt indførsel af det pågældende våben.

Politiet udsteder europæisk våbenpas til personer, der er bosiddende i Danmark, og som lovligt er i besiddelse af jagt- eller konkurrencevåben.

Reglerne om europæiske våbenpas findes i bekendtgørelse om erhvervelse, besiddelse og transport af skydevåben for personer bosiddende i et EF-land.

Våben til brug ved jagt, fiskeri og konkurrenceskydning samt ammunition hertil i rimeligt omfang kan til brug under ophold i indtil 3 måneder i et land, der ikke er medlem af EU, udføres og genindføres uden tilladelse, jf. våbenbekendtgørelsens § 30, stk. 1.

En særlig blanket skal afleveres til toldvæsenet ved udrejsen fra og indrejsen til Danmark.

Udførsel af jagt-, fiskeri og konkurrenceskydningsvåben i øvrigt må kun ske efter tilladelse fra Justitsministeriet eller – hvis der er tale om udførsel til Færøerne, Grønland eller EU- og EØS-lande – af politiet, jf. også afsnittet nedenfor.

 

Statistik over udførsel af militært udstyr

Til brug for Danmarks bidrag til EU’s årsberetning om udførsel af militært udstyr udarbejder Justitsministeriet årligt en statistik over de permanente tilladelser til udførsel af militært udstyr, som Danmark har meddelt det pågældende år.

Udførselsstatistik for 2012 (pdf)

Udførselsstatistik for 2013 (revideret) (pdf)

Udførselsstatistik for 2014 (pdf)

Udførselsstatistik for 2015 (revideret) (pdf)