Fremstilling af våben

Fremstilling af våben, ammunition og eksplosivstoffer

Efter våbenlovens § 1 kræver det tilladelse at fremstille bl.a. skydevåben, ammunition og eksplosivstoffer mv.

Du kan finde våbenloven her

Hvilke typer våben mv. kræver fremstillingstilladelse?

Kravet om fremstillingstilladelse i våbenlovens § 1 omfatter:

Skydevåben samt piber, låsestole, aftagelige magasiner og baskyler til skydevåben. Følgende kan dog fremstilles uden tilladelse:

  • luft- og fjederbøssermed en kaliber på 4,5 mm eller mindre. Dog kræver armbrøster og slangebøsser tilladelse, jf. nedenfor.
  • kulsyredrevne hardball- og paintballvåben
  • indstikningspatroner af kaliber ikke over 4,5 mm
  • slagteapparater, der udelukkende kan anvendes til slagtning

Ammunition til skydevåben, derunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler. Følgende kan dog fremstilles uden tilladelse:

  • ammunition til luft- og fjederbøsser
  • ammunition, der hører til indstikningspatroner af kaliber ikke over 4,5 mm, med kugleformet projektil og patronlængde ikke over 12 mm
  • ammunition, der udelukkende kan anvendes til slagteapparater

Håndranater, bomber, miner og lignende våben, der virker ved en gennem eksplosion fremkaldt trykvirkning eller udslyngning af smålegemer.

Patroner, ampuller og spraydåser samt lignende genstande, der ved spredning af stoffer er beregnet til at virke skadevoldende, bedøvende eller irriterende i kortere tid efter eksponeringen.

Eksplosivstoffer (eksplosive stoffer og eksplosivstofholdige genstande). Pyrotekniske artikler er dog ikke omfattet af våbenloven, men af fyrværkeriloven der hører under Erhvervs- og Vækstministeriets område.

Armbrøster og slangebøsser.

Signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben.

Lyddæmpere, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben.

Optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster.

 

Hvilken myndighed udsteder fremstillingstilladelsen?

Ansøgning om tilladelse til fremstilling af våben mv. i henhold til våbenloven behandles af Justitsministeriet.

Dog behandler politiet ansøgninger om tilladelse til fremstilling af projektiler og genopladning af ammunition.

 

Ansøgninger, der behandles af Justitsministeriet

Ansøgninger om fremstillingstilladelse skal indeholde tekniske oplysninger om, hvad man ønsker at fremstille, samt om hvordan og hvor fremstillingen skal foregå. Der skal ikke anvendes ansøgningsblanket.

Endvidere skal samtlige personer, som skal deltage i produktionen, eller som i øvrigt får adgang til de pågældende våben mv., give skriftligt samtykke til, at Justitsministeriet indhenter oplysninger fra politiet om eventuelle strafbare forhold.

Samtykket kan søges via denne blanket, som udfyldes og underskrives.

Ansøgningen sendes til Justitsministeriet, Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, eller til [email protected].

 

Ansøgninger, der behandles af politiet

Ansøgninger om tilladelse til fremstilling af projektiler eller til genopladning af ammunition behandles af det administrative center, der behandler sager om våbentilladelser mv., i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted. Ansøgere med bopæl i Jylland eller på Fyn skal sende ansøgninger til Midt- og Vestjyllands Politi, Administrativt Center Vest, og ansøgere med bopæl på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm skal sende ansøgninger til Københavns Vestegns Politi, Administrativt Center Øst.

 

Fremstilling mv. af kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben og fremføringsmidler

Våbenlovens § 5 og § 7 c indeholder særlige regler om kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben og fremføringsmidler.

Du kan finde våbenloven her

 

Efter våbenlovens § 5 er det forbudt tilvirke, udvikle eller med henblik på udvikling at forske i kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben og fremføringsmidler, der er specielt udformet eller modificeret til sådanne våben. Det samme gælder dele, der er specielt udformet eller modificeret til at indgå i sådanne våben og fremføringsmidler.

Justitsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet i våbenlovens § 5.

Efter våbenlovens § 7 c er det forbudt at yde teknisk bistand uden for EU vedrørende kemiske, biologiske eller nukleare våben og missiler, der er specielt udformet eller modificeret til fremføring af sådanne våben. Forbuddet omfatter enhver form for teknisk bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk service. Teknisk bistand kan tage form af instruktion, oplæring, overførsel af driftskendskab eller konsulentservice.

Forbuddet omfatter dog ikke teknisk bistand, der ydes i de lande, som efter Rådets forordning om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse er omfattet af EU’s fællesskabsudførselstilladelse, eller teknisk bistand i form af overførsel af information, der er frit tilgængelig for offentligheden, eller som vedrører grundforskning.

Justitsministeren kan dispensere fra forbuddet i våbenlovens § 7 c.

Ansøgninger om dispensation fra våbenlovens § 5 eller § 7 c sendes til Justitsministeriet, Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K, eller til [email protected].