Fakta om luft- og fjedervåben

Hvad er baggrunden for reglerne?

Udviklingen inden for fremstilling af våben har medført, at der i dag findes luftvåben på markedet, der kan være ligeså farlige som egentlige skydevåben.

Rigspolitiet har således kendskab til luft- og fjedervåben i Danmark ikke kun i kaliber 4,5 mm, men også i kalibre helt op til 12,7 mm med udgangshastigheder, der giver det anskudte projektil en anslagsenergi svarende til politiets tidligere tjenestevåben (Walther PP, kaliber 7,65 mm). Hastigheden, hvormed projektilet affyres, er således blevet betydeligt forøget. Disse luftvåben har indtil nu kunnet købes frit af enhver over 18 år.

Hertil kommer, at det er Rigspolitiets erfaring, at bl.a. rockere i midten af 2000’erne erhvervede de kraftige luft- og fjedervåben, idet de frit kunne erhverves, hvis den pågældende var over 18 år. Herved undgik rockere at skulle vandelsgodkendes – hvilket de som følge af en kriminel fortid ikke ville kunne blive – i forbindelse med en ansøgning om våbentilladelse, som følge af jagttegn eller i regi af en skytteforening.

Når de nye regler om luft- og fjedervåben træder i kraft den 1. juni 2012, vil det fremover være forbudt at indføre, fremstille, erhverve, besidde, bære og anvende visse kraftige luftvåben, hvis ikke man har en tilladelse fra politiet, et jagttegn eller er medlem af en skytteforening.

 

Hvilke våben taler vi om?

Det er alene luftvåben, der har en særlig stor kaliber, der bliver omfattet af forbuddet. Luftvåben, der har en kaliber på 4,5 mm eller derunder kræver fortsat ingen tilladelse, og kan således fortsat erhverves og anvendes af enhver person over 18 år. Se i øvrigt denne billedoversigt, som er udarbejdet af Rigspolitiet.

 

Hvorfor er kalibergrænsen fastsat til ”over 4,5 mm”?

Kalibergrænsen på over 4,5 mm er fastsat i samarbejde med Rigspolitiet og baserer sig på Rigspolitiets faglige vurdering af, hvilke luft- og fjedervåben der er lige så kraftige som egentlige skydevåben og derfor efter Rigspolitiets samlede vurdering bør omfattes af våbenlovens kontrolordning.

Ved denne faglige vurdering har Rigspolitiet lagt vægt på, hvor farlige de forskellige størrelser af luft- og fjedervåben er. Rigspolitiet har i et samarbejde med de retsmedicinske institutter udarbejdet en generel farlighedsvurdering af projektiler afgivet fra våben. Af denne vurdering fremgår bl.a., at projektiler med en kaliber 4,5 mm til 11,4 mm i anslagsøjeblikket har en hastighed på over 80 meter pr. sekund (for kaliber 4,5 mm lufthagl dog over 100 meter pr. sekund). Dette er så høj en hastighed, at projektilerne kan gennembryde huden, og de må anses for at være potentielt livsfarlige. Ifølge Rigspolitiet har luft- og fjedervåben fra kaliber 4,5 mm til 12,7 mm alle en anslagshastighed mellem 100 og 350 meter pr. sekund.

Det er kun et fåtal af luft- og fjedervåben med en kaliber på 4,5 mm, der har særlig kraftig anslagsenergi, og det er Rigspolitiets opfattelse, at det er forsvarligt at fastsætte kalibergrænsen til over 4,5 mm.

 

Kunne kalibergrænsen ikke lige så godt være ”over 5,5 mm”?

Nej. Kalibergrænsen er baseret på Rigspolitiets vurdering af, hvor farlige de forskellige luft- og fjedervåbens kaliberstørrelser er. Det vil efter Rigspolitiets faglige vurdering ikke være forsvarligt at sætte kalibergrænsen op til over 5,5 mm.

 

Hvad sker der, hvis man bliver ramt?

En løber i Bernstorffsparken nord for København blev i efteråret 2010 ramt af flere skud med blyhagl fra et luftgevær i kaliber 5,5 mm. Ét af disse hagl ramte den pågældende lige over lænden, hvor haglet gennemtrængte beklædningen og fortsatte diagonalt gennem kroppen, hvor det blev sikret under huden i modsatte side.

 

Hvad med kritikken om, at flere hundrede tusinde danskere nu kriminaliseres, fordi de har købt et luftgevær på lovlig vis?

Hensynet til nuværende indehavere af de luft- og fjedervåben, der fremover bliver omfattet af våbenlovens kontrolordning, er varetaget ved den overgangsordning, der er beskrevet i § 3 i bekendtgørelsen.

Efter denne bestemmelse har personer, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden den 1. juni 2012 er i besiddelse af et luft- eller et fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm, således ret til fortsat besidde disse genstande, men de må ikke bære eller anvende dem. Besiddelsen skal blot anmeldes til politiet inden et år fra bekendtgørelsens ikrafttræden. Anmeldelsen sker ved at udfylde en blanket og sende blanketten til politiet.

Ønsker anmelderen at bære og anvende våbnet, vil en tilladelse hertil skulle søges særskilt hos politiet og under de sædvanlige vandelsbetingelser mv. Dette gælder dog ikke, hvis anmelderen har et jagttegn eller er medlem af en skytteforening og har en våbenpåtegning på sit medlemsbevis. Her indebærer anmeldelsen, at våbenindehaveren uden videre er berettiget til at bære og anvende våbnet (for skytter dog kun i foreningsregi).

Våbnet skal endvidere senest 1 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opbevares i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsens § 22 (våbenskab).