Luft- og fjedervåben

Justitsministeren har den 20. april 2012 udstedt en ændring af våbenbekendtgørelsen vedr. visse kraftige luftvåben. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2012 og indebærer en række ændringer af reglerne for så vidt angår luft- og fjedervåben.

Bekendtgørelsen kan ses i sin fulde ordlyd på retsinformation.

Nedenfor er angivet svaret på en række spørgsmål, om hvilke konsekvenser ændringen af bekendtgørelsen får for personer, der er eller gerne vil være i besiddelse mv. af et luft- eller fjedervåben.

 

Skal jeg fremover have tilladelse til luft- og fjedervåben?

En person over 18 år kan indføre, fremstille, herunder samle, erhverve, besidde, bære og anvende luft- og fjedervåben, uden at indhente en tilladelse fra politiet, hvis luft- eller fjedervåbnet har en kaliber på 4,5 mm eller derunder.

En person, der ønsker at indføre, fremstille, herunder samle, erhverve, besidde, bære og anvende et luft- og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm skal have en tilladelse hertil fra politiet.

En person, der har jagttegn behøver ikke en tilladelse fra politiet til at erhverve, besidde, bære og anvende luft- og fjedervåben, der har en kaliber over 4.5 mm.

En person, der er tidligere indehaver af et jagttegn, der opfylder betingelserne for at erhverve jagttegn, kan fortsat besidde et luft- og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm. For at bære eller anvende våbnet skal personen dog have en tilladelse, indløse sit jagttegn, eller få en våbenpåtegning på sit medlemsbevis.

En person, der er medlem af en skytteforening og som har en våbenpåtegning på sit medlemsbevis behøver heller ikke en tilladelse fra politiet til at erhverve, besidde, bære og anvende luft- og fjedervåben, der har en kaliber over 4,5 mm.

Personer, der erhverver luft- og fjedervåben i kraft af deres jagttegn eller medlemmer af skytteforeninger, der erhverver luft- og fjedervåben med en våbenpåtegning på medlemsbeviset, skal inden 8 dage efter erhvervelsen anmelde erhvervelsen af våbnet til politiet. Dette skal ske til politiet på en særling blanket.

 

Må jeg have et luft- eller fjedervåben, hvis jeg er under 18 år?

En person under 18 år skal have en tilladelse fra politiet, et jagttegn eller en våbenpåtegning for at indføre, fremstille, herunder samle, erhverve, besidde, bære og anvende luft- og fjedervåben. Dette er uanset, hvilken kaliber luft- og fjedervåbnet har.

En person under 18 år skal ligeledes have en tilladelse fra politiet for at erhverve, besidde, bære og anvende et luft- eller fjederdrevent hardball- eller paintballvåben.

 

Skal jeg have tilladelse til et hardball- og paintballvåben?

Enhver person over 18 år kan erhverve, besidde, bære og anvende et luft- eller fjederdrevent hardball- eller paintballvåben uden en tilladelse fra politiet. Der stilles heller ikke krav om et jagttegn eller en våbenpåtegning fra en skytteforening. Dette er uanset, hvilken kaliber det luft- eller fjederdrevne paint- eller hardballvåben har.

 

Skal jeg have tilladelse til luftpistol?

Luft- eller fjedervåben med en større kaliber end 4,5 mm er omfattet af kravet om en tilladelse, et jagttegn eller en våbenpåtegning fra en skytteforening. Dette uanset om der er tale om, et gevær, en pistol eller andet.

 

Skal jeg have tilladelse til at udføre et luft- eller fjedervåben fra Danmark til andre lande?

Enhver person skal have en tilladelse fra Justitsministeriet eller politiet til at udføre et luftvåben fra Danmark til et andet land. Dette er uanset, hvilken kaliber luft- og fjedervåbnet har.

Politiet kan meddele tilladelse til udførsel til Færøerne og Grønland, de nordiske lande og EU-medlemslandene af paint- og hardballvåben og luftvåben. I andre tilfælde skal ansøgningen indgives til Justitsministeriet.

Der vil være mulighed for at optage et luft- og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm i det europæiske våbenpas.

 

Hvordan skal jeg opbevare et luft- og fjedervåben?

Fra 1 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden skal luft- og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm opbevares i et våbenskab.

Luft- og fjedervåben med en kaliber på 4,5 mm eller derunder behøver ikke opbevares i et våbenskab.

 

Skal jeg have en tilladelse til ammunition til luft- og fjedervåben?

Ammunition til ethvert luft- og fjedervåben kan indføres, fremstilles, herunder samles, erhverves, besiddes, bæres og anvendes uden en tilladelse, et jagttegn eller en våbenpåtegning fra en skytteforening. Dette gælder uanset, hvilken kaliber luft- og fjedervåben ammunitionen er til.

Skal jeg have en tilladelse til dele til luft- og fjedervåben?

Piber og løb med en kaliber over 4,5 mm er omfattet af forbuddet og kræver således en tilladelse fra politiet. Alle andre dele til luftvåben kan erhverves og besiddes uden tilladelse.

 

Må jeg beholde et luft- eller fjedervåben som jeg allerede har anskaffet mig?

Personer, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden er i besiddelse af et luft- eller et fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm kan fortsat besidde dette våben. Personer der fortsat ønsker at besidde luft- eller fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm skal dog inden et år fra bekendtgørelsens ikrafttræden anmelde dette til politiet.

Anmeldelsen sker ved at udfylde en blanket og sende blanketten til politiet.

Personer, der til politiet anmelder besiddelsen af luft- og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm får af politiet udleveret en kvittering. Denne kvittering skal opbevares sammen med våbnet, og vises til politiet såfremt politiet forlanger dette.

Våbnet skal senest 1 år efter bekendtgørelsens ikrafttræden opbevares i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsens § 22 (våbenskab).

Hvis en person, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden allerede besidder et luft- eller fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm ønsker at bære og anvende våbnet skal personen have en tilladelse, et jagttegn eller få en våbenpåtegning på sit medlemsbevis til en skytteforening.

 

Skal luft- og fjedervåbnet mærkes?

Luft- og fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm, der erhverves, efter bekendtgørelsens ikrafttræden skal forsynes med et unikt nummer, så våbnet kan registreres i politiets våbenregister.

Dog er luft- og fjedervåben ikke omfattet af reglerne om at angive fabrikantens navn, fremstillingsland eller -sted, fremstillingsår og serienummer, eller et andet unikt brugervenligt mærke med en numerisk eller alfanumerisk kode til identifikation af fremstillingslandet.

 

Hvordan skal jeg transportere et luft- og fjedervåben?

Ethvert luftvåben skal transporteres forsvarligt. Våbnet kan f.eks. være under konstant opsyn eller tildækket i et aflåst transportmiddel eller på tilsvarende betryggende måde. Dette gælder uanset, hvilken kaliber luft- eller fjedervåben, der er tale om.

 

Skal erhvervsdrivende have tilladelse til luft- og fjedervåben?

Erhvervsdrivende skal have en tilladelse til at indføre, erhverve, besidde, bære og anvende luft- eller fjedervåben med en kaliber over 4,5 mm.

Erhvervsdrivende har desuden – som efter de hidtidige gældende regler –mulighed for, at få en tilladelse fra politiet til generelt at erhverve og besidde våben og ammunition. En sådan tilladelse vil også kunne omfatte luft- og fjedervåben.

Erhvervsdrivende har ligeledes efter de gældende regler mulighed for at få en tilladelse fra politiet til generelt med henblik på transport at besidde våben og ammunition m.v. En sådan tilladelse vil også kunne omfatte luft- og fjedervåben.