Eksplosivstoffer

Efter våbenlovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1, nr. 5, er det forbudt uden tilladelse fra justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, at erhverve, besidde og anvende eksplosivstoffer samt visse udgangsstoffer til eksplosivstoffer.

 

Eksplosivstoffer

Efter eksplosivstofbekendtgørelsens §§ 4, 5, 8 og 9, jf. våbenlovens § 1, stk. 1, nr. 5, jf. § 2, stk. 1, og § 1, stk. 5, er det forbudt uden politiets tilladelse at erhverve, flytte, opbevare, anvende, forhandle og markedsføre eksplosivstoffer.

Forbuddet omfatter eksplosive stoffer og eksplosivstofholdige genstande, undtagen pyrotekniske artikler, idet disse artikler er omfattet af fyrværkeriloven, der hører under  Erhvervs- og Vækstministeriets område.

De nærmere regler om eksplosivstoffer fremgår af eksplosivstofbekendtgørelsen

Ansøgning om tilladelse sendes til det administrative center, der behandler sager om våbentilladelser mv., i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted. Ansøgere med bopæl i Jylland eller på Fyn skal sende ansøgninger til Midt- og Vestjyllands Politi, Administrativt Center Vest, og ansøgere med bopæl på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm skal sende ansøgninger til Københavns Vestegns Politi, Administrativt Center Øst.

Eksplosivstoffer skal transporteres i overensstemmelse med bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods, der gennemfører Den Europæiske Konvention om International transport af farligt gods ad vej (ADR-konventionen 2009), og de aftaler Danmark måtte have indgået i tilknytning hertil, i dansk ret.  

Udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Det er forbudt at erhverve, besidde og anvende følgende stoffer og produkter:

  • Koncentreret hydrogenperoxid (H2O2) og kemiske produkter, der indeholder mere end 12 masseprocent hydrogenperoxid
  • Koncentreret svovlsyre (H2SO4) og kemiske produkter, der indeholder mere end 50 masseprocent svovlsyre.
  • Koncentreret salpetersyre (HNO3) og kemiske produkter, der indeholder mere end 30 masseprocent salpetersyre.
  • Ren nitromethan (CH3NO2) og kemiske produkter, der indeholder mere end 40 masseprocent nitromethan.
  • Salte af chlorat eller perchlorat (ClO3- eller ClO4-) og kemiske produkter med mere end 40 masseprocent chlorat eller perchlorat eller blandinger heraf.
  • Pulvere med en partikelstørrelse, der er mindre end 200 µm, af metallisk aluminium, magnesium, zink, titan, zirkonium, jern (Al, Mg, Zn, Ti, Zr, Fe) og blandinger eller legeringer heraf samt kemiske produkter, hvoraf sådant pulver udgør mere end 70 masseprocent.
  • Elementært svovl (S) og kemiske produkter, der indeholder mere end 85 masseprocent svovl.
  • Elementært phosphor (P) og kemiske produkter, der indeholder mere end 50 masseprocent elementært phosphor.

 

Forbuddet gælder ikke for pyrotekniske artikler, idet disse artikler er omfattet af fyrværkeriloven, der hører under Erhvervs- og Vækstministeriets område.

Forbuddet gælder heller ikke for handlinger, som foretages af offentlige myndigheder, eller indførsel til erhvervsmæssige formål.

Politiet kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbuddet. Ansøgning om dispensation sendes til det administrative center, der behandler sager om våbentilladelser mv., i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted. Ansøgere med bopæl i Jylland eller på Fyn skal sende ansøgninger til Midt- og Vestjyllands Politi, Administrativt Center Vest, og ansøgere med bopæl på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm skal sende ansøgninger til Københavns Vestegns Politi, Administrativt Center Øst.

Læs de nærmere regler om udgangsstoffer i udgangsstofbekendtgørelsen