Ansøgning om individuel tilladelse til brug af civile, bevæbnede vagter

Sagens gang

Oplysninger, der bør ledsage et rederis ansøgning om brug af bevæbnede, civile vagter om bord på danske skibe er nærmere beskrevet nedenfor.

Efter modtagelsen af en ansøgning sender Justitsministeriet straks en høring til Søfartsstyrelsen og Forsvarskommandoen. Justitsministeriet iværksætter samtidig en undersøgelse af, om de pågældende vagter opfylder de krav, der stilles til opnåelse af en våbentilladelse (vandelsgodkendelse). Undersøgelsen skal sikre, at der ikke foreligger forhold – strafbare forhold, manglende erfaring i håndtering af skydevåben eller lignende – der taler imod at meddele en våbentilladelse. Undersøgelsen foretages af Rigspolitiet.

Hvis der er tale om udenlandske vagter, vil det typisk være nødvendigt at indhente oplysninger fra udenlandske myndigheder.

 

Sagsbehandlingstid

Ansøgninger bør så vidt muligt sendes til ministeriet senest to uger i forvejen. Justitsministeriet og de øvrige involverede myndigheder bestræber sig på at afgøre sagerne hurtigst muligt, men vanskeligheder med at indhente oplysninger fra udlandet, behovet for at modtage supplerende oplysninger fra rederiet og lignende kan konkret forlænge sagsbehandlingstiden.

 

Tilladelsens indhold

Når Justitsministeriet imødekommer en ansøgning fra et rederi, gives der tilladelse til, at et antal navngivne vagter om bord på det pågældende skib under en nærmere angiven sejlads i højrisikoområdet kan besidde, bære og anvende bestemte våben med tilhørende ammunition med henblik på selvforsvar i tilfælde af overfald fra pirater.

Det fremgår udtrykkeligt af tilladelsen, at den alene vedrører de pågældende vagters besiddelse mv. af våbnene om bord på skibet, og at der derfor kan være behov for at indhente yderligere tilladelser fra myndigheder i andre lande, herunder eksempelvis det land, hvor våbnene bringes i land.  Det påhviler ligeledes rederierne at skaffe de fornødne tilladelser til ind- og udførsel af andre lande.

 

Oplysninger, der bør ledsage et rederis ansøgning om brug af bevæbnede civile vagter om bord på danske skibe

1. Rederi og skib

 • Identifikation af rederiet, herunder hjemsted, kontaktperson og kontaktoplysninger samt angivelse af ISM-ansvarlig
 • Såfremt skibets reder og ISM-ansvarlig ikke er den samme, bør begges accept af ansøgningen om brug af civile bevæbnende vagter foreligge.
 • Identifikation af skibet, herunder oplysning om navn og IMO-nummer

2. Vagter

 • Identifikation af eventuel vagtvirksomhed, herunder hjemsted, kontaktperson og kontaktoplysninger
 • Identifikation af vagterne, herunder kopi af datasiden (billedsiden) i de pågældende personers pas
 • Vagternes straffeattester af nyere dato, dvs. så vidt muligt dateret inden for 60 dage før ansøgningen indgives
 • Udfyldte og underskrevne samtykkeerklæringer for vagterne.

Samtykkeerklæring - dansk (pdf)
Samtykkeerklæring - engelsk (pdf)

 • Oplysning om vagternes uddannelse og erfaring i betjening af våben
 • Kopi af vagternes eventuelle gyldige våbentilladelser

3. Våben mv.

 • Identifikation af de våben, der søges om tilladelse til, herunder antal, type, mærke, model, kaliber samt fabrikations- eller identifikationsnummer
 • Oplysning om ammunition og ekstra våbendele, herunder mængde og type, som medbringes til våbnene
 • Oplysning om skibets faciliteter til opbevaring af våben mv.
 • Oplysning om, hvorvidt de pågældende våben ud- og indføres fra Danmark

4. Rute mv.

 • Oplysning om formålet med rejsen
 • Oplysning om skibets størrelse, fart, last og fribord
 • Oplysning om den planlagte rute, herunder i hvilket tidsrum skibet forventes at passere et højrisikoområde
 • Oplysning om i hvilket geografisk område våbnene vil befinde sig om bord på skibet, herunder hvor våbnene bliver bragt henholdsvis om bord og fra bord
 • Oplysning om, hvorvidt der er særlig grund til, at skibet skulle være specielt udsat for piratoverfald

5. Anti-pirateri foranstaltninger

 • I ansøgningen bekræfte, at der findes procedurer og er truffet forholdsregler til forebyggelse af pirateri, jf. Søfartsstyrelsens anti-pirateribekendtgørelse (nr. 1084 af 23. november 2011), herunder Best Management Practices (BMP).

5.a IMO’s vejledning om brugen af civile væbnede vagter

 • Oplysninger om, hvorvidt rederiet er bekendt med og følger IMO’s vejledning til redere, operatører og skibsfører om brugen af civile væbnede vagter (MSC.1/Circ.1405/Rev.1).

6. Muligheden for deltagelse i konvoj eller eskorte

 • Oplysning om skibets mulighed for at deltage i en konvoj eller opnå eskorte, herunder om eventuelle tiltag iværksat med dette formål

7. Angivelse af om skibet er tilmeldt MSCHOA og UKMTO

 • I ansøgningen bekræfte, at skibet vil blive tilmeldt Maritime Security Center (Horn of Africa) (MSCHOA) og rapportere til UK Maritime Trade Operations (UKMTO)

8. Adgangen til en alternativ sejlrute

 • Oplysning om, hvorvidt der findes en realistisk alternativ sejlrute og begrundelse for, hvorfor denne rute konkret ikke er valgt

9. Afmønstring

 • At det i ansøgningen oplyses, om skibets besætning er tilbudt afmønstring

 

Hastende ansøgninger kan med fordel sendes i kopi til Søfartsstyrelsen ([email protected]) samtidig med fremsendelsen til Justitsministeriet.