Ansøgning om individuel tilladelse til brug af civile, bevæbnede vagter

Sagens gang

Efter modtagelsen af en ansøgning iværksætter Justitsministeriet straks en høring af Søfartsstyrelsen og Forsvarskommandoen. Justitsministeriet anmoder samtidig politiet om at undersøge, hvorvidt de pågældende vagter opfylder de krav, der stilles til opnåelse af en våbentilladelse (vandelsgodkendelse). Undersøgelsen skal sikre, at der ikke foreligger forhold – strafbare forhold, manglende erfaring i håndtering af skydevåben eller lignende – der taler imod at meddele en våbentilladelse. Hvis der er tale om udenlandske vagter, vil det typisk være nødvendigt at indhente oplysninger fra udenlandske myndigheder. I disse tilfælde er det Rigspolitiet, der forestår undersøgelsen.

 

Sagsbehandlingstid

Der må forventes en sagsbehandlingstid på mindst to uger. Justitsministeriet og de øvrige involverede myndigheder bestræber sig på at afgøre sagerne hurtigst muligt, men eksempelvis vanskeligheder med at indhente oplysninger fra udlandet, behovet for at modtage supplerende oplysninger fra rederiet og lignende kan forlænge sagsbehandlingstiden.

 

Tilladelsens indhold

Når Justitsministeriet imødekommer en ansøgning fra et rederi, gives der tilladelse til, at et antal navngivne vagter om bord på det pågældende skib under en nærmere angiven sejlads i højrisikoområdet kan besidde, bære og anvende bestemte våben med tilhørende ammunition med henblik på selvforsvar i tilfælde af overfald fra pirater.

Det fremgår udtrykkeligt af tilladelsen, at den alene vedrører de pågældende vagters besiddelse af våbnene om bord på skibet, og at der derfor kan være behov for at indhente yderligere tilladelser fra myndigheder i andre lande, herunder eksempelvis det land, hvor våbnene bringes i land.  Det påhviler rederierne at skaffe de fornødne tilladelser til ind- og udførsel af andre lande.

 

Oplysninger, der skal ledsage et rederis ansøgning om brug af bevæbnede civile vagter om bord på danske skibe

1. Rederi og skib

 • Identifikation af rederiet, herunder hjemsted, kontaktperson og kontaktoplysninger samt angivelse af ISM-ansvarlig
 • Såfremt skibets reder og ISM-ansvarlig ikke er den samme, bør begges accept af ansøgningen om brug af civile bevæbnende vagter foreligge.
 • Identifikation af skibet, herunder oplysning om navn og IMO-nummer

2. Vagter

 • Identifikation af eventuel vagtvirksomhed, herunder hjemsted, kontaktperson og kontaktoplysninger
 • Identifikation af vagterne, herunder kopi af datasiden (billedsiden) i de pågældende personers pas
 • Vagternes straffeattester af nyere dato, dvs. så vidt muligt dateret inden for 3 måneder før ansøgningen indgives
 • Udfyldte og underskrevne samtykkeerklæringer for vagterne.

Samtykkeerklæring - dansk (pdf)
Samtykkeerklæring - engelsk (pdf)

 • Oplysning om vagternes uddannelse og erfaring i betjening af våben
 • Kopi af vagternes eventuelle gyldige våbentilladelser

3. Våben

 • Identifikation af de våben, der søges om tilladelse til, herunder antal, type, mærke, model, kaliber samt fabrikations- eller identifikationsnummer
 • Oplysning om ammunition og ekstra våbendele, herunder mængde og type, som medbringes til våbnene
 • Oplysning om skibets faciliteter til opbevaring af våben mv.
 • Oplysning om, hvorvidt de pågældende våben ud- og indføres fra Danmark

4. Rute

 • Oplysning om formålet med rejsen
 • Oplysning om skibets størrelse, fart, last og fribord
 • Oplysning om den planlagte rute, herunder i hvilket tidsrum skibet forventes at passere et højrisikoområde
 • Oplysning om i hvilket geografisk område våbnene vil befinde sig om bord på skibet, herunder hvor våbnene bliver bragt henholdsvis om bord og fra bord
 • Oplysning om, hvorvidt der er særlig grund til, at skibet skulle være specielt udsat for piratoverfald

5. Anti-pirateri foranstaltninger

5.a IMO’s vejledning om brugen af civile væbnede vagter

 • Oplysninger om, hvorvidt rederiet er bekendt med og følger IMO’s vejledning til redere, operatører og skibsfører om brugen af civile væbnede vagter

6. Muligheden for deltagelse i konvoj eller eskorte

 • Oplysning om skibets mulighed for at deltage i en konvoj eller opnå eskorte, herunder om eventuelle tiltag iværksat med dette formål

7. Angivelse af om skibet er tilmeldt MSCHOA og UKMTO

 • I ansøgningen bekræfte, at skibet vil blive tilmeldt Maritime Security Center (Horn of Africa) (MSCHOA) og rapportere til UK Maritime Trade Operations (UKMTO)

8. Adgangen til en alternativ sejlrute

 • Oplysning om, hvorvidt der findes en realistisk alternativ sejlrute og begrundelse for, hvorfor denne rute konkret ikke er valgt

9. Afmønstring

 • At det i ansøgningen oplyses, om skibets besætning er tilbudt afmønstring

Ansøgninger sendes til [email protected] eller til Justitsministeriet, Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Hastende ansøgninger kan med fordel sendes i kopi til Søfartsstyrelsen på [email protected] samtidig med fremsendelsen af ansøgningen til Justitsministeriet.