Ansøgning om generel våbentilladelse til brug af civile, bevæbnede vagter

Ansøgning om generel tilladelse til brug af civile, bevæbnede vagter

En ansøgning om generel tilladelse til brug af civile, bevæbnede vagter om bord på danske skibe skal indeholde følgende oplysninger:

  • Identifikation af rederiet, herunder hjemsted, kontaktperson og kontaktoplysninger samt angivelse af ISM-ansvarlig
  • Hvis skibets reder og ISM-ansvarlig ikke er den samme, bør begges accept af ansøgningen om brug af civile bevæbnende vagter foreligge
  • Tidligere våbentilladelser, der er meddelt ansøgeren
  • Oplysning om, at skibene har særligt godkendte sikringsskabe om bord, eller at et sådant vil blive skaffet, inden vagterne går ombord
  • Bekræftelse på, at der findes procedurer og er truffet forholdsregler til forebyggelse af pirateri, og at rederiet er bekendt med IMO’s vejledning til redere, operatører og skibsfører om brugen af civile, bevæbnede vagter
  • Begrundelse for, hvorfor der er et behov for civile, bevæbnede vagter om bord på rederiets skibe, og hvorfor industriens retningsgivende præventive tiltag ikke anses for at være tilstrækkelige, og
  • Bekræftelse på, at vagterne alene vil blive anvendt med henblik på selvforsvar i tilfælde af væbnede overfald eller piratangreb

 

Tilladelsens anvendelsesområde

En generel tilladelse fra Justitsministeriet til at benytte civile, bevæbnede vagter om bord på lastskibe, der fører dansk flag, med henblik på selvforsvar, finder anvendelse i områder, hvor der er risiko for piratangreb eller væbnede overfald på skibe.

 

Våben- og ammunitionstyper

En tilladelse omfatter ikke fuldautomatiske skydevåben, herunder fuldautomatiske rifler, maskingeværer og maskinpistoler samt skydevåben med en kaliber på 12,7 mm og derover. Panserbrydende ammunition, brisant- eller brandammunition og projektiler til disse typer af ammunition er heller ikke omfattet af tilladelsen, jf. bekendtgørelse om brug af civile bevæbnede vagter på danske lastskibe § 4.

 

Opbevaring af våben

Der er fastsat nærmere krav til opbevaring af våbnene om bord på skibet, ligesom det fremgår, at rederier, der er meddelt en tilladelse, har pligt til at føre en våbenbog, når der er skydevåben mv. om bord, der skal bruges af civile, bevæbnede vagter. Våbenbogen skal bl.a. indeholde oplysninger om, hvem der har adgang til våbnene, hvilke våben, hvilken ammunition og hvilke våbendele der er om bord.

 

Vagternes egnethed

Et rederi skal godkende vagternes egnethed eller sikre, at vagtvirksomheden kan dokumentere at have procedurer for godkendelse af vagternes egnethed. En vagts egnethed vil som minimum forudsætte, at det sikres, at vagten kan identificere sig, dokumentere at være fyldt 20 år, samt kunne fremvise en straffeattest, der er dateret inden for 3 måneder, hvoraf det fremgår, at den pågældende ikke er straffet for en overtrædelse, som gør vedkommende uegnet til at besidde og anvende våben. Rederiet skal sørge for at kontrollere dette mindst en gang om året ved at anmode vagten om at fremvise en ny straffeattest. Vagten skal endvidere have dokumenteret relevant våbenerfaring, fornødent kendskab til reglerne om nødværge og nødret og i øvrigt skal vagtens personlige forhold ikke gøre det betænkeligt at godkende ham.

 

Afrapportering ved angreb mv.

Har et skib været udsat for et angreb, og har der fra skibets side været taget magtmidler i brug, skal hændelsen skriftligt rapporteres til Justitsministeriet inden 72 timer, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 1. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af hændelsen, angive de involverede og brugen af magtmidler, herunder f.eks., hvilke skydevåben der har været brugt.  Rapporten skal være ledsaget af en kopi eller et udtræk af rederiets våbenbog for det pågældende skib på det pågældende tidspunkt.

Hvis der er grund til at tro, at brugen af magtmidler har medført personskade eller død, skal der endvidere straks gives meddelelse herom til politiet i den kreds, hvor rederiet er etableret.

Hvis forholdene tillader det, bør situationen endvidere, så længe som det er muligt, dokumenteres ved hjælp af lyd- og billedoptagelser.

 

Straffen for overtrædelse af reglerne

Straffen for overtrædelse af ovennævnte regler eller af vilkår, som er fastsat i medfør af bekendtgørelsen, er bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år. Der kan endvidere pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar.

 

Afgift

Ansøgning om generel tilladelse til brug af civile, bevæbnede vagter sendes til [email protected] eller til Justitsministeriet, Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

For meddelelse af en tilladelse betales en afgift på 5.000 kr.