Terrorbekæmpelse

mur

Terrorpakke I

På baggrund af terrorangrebene mod USA den 11. september 2001 blev der foretaget en nærmere vurdering af, om dansk lovgivning sikrede en tilstrækkelig effektiv indsats mod terrorisme, og der blev iværksat en række lovgivningsinitiativer samlet i en fælles »anti-terrorpakke« med lovforslag fra en række forskellige ministerier.

På Justitsministeriets område blev lov nr. 378 af 6. juni 2002 om ændring af bl.a. straffeloven, retsplejeloven, våbenloven og udleveringsloven (Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme mv.) (”terrorpakke I”) gennemført.

Formålet med terrorpakke I var bl.a. at gennemføre de ændringer, der var nødvendige for, at Danmark kunne ratificere FN-konventionen af 9. december 1999 til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) og EU's rammeafgørelse om bekæmpelse af terrorisme.

Med loven blev der indført en række initiativer, der skal styrke det strafferetlige værn mod terrorisme.

Der blev bl.a. indsat en særlig terrorismebestemmelse i straffeloven. Loven forbedrede endvidere på flere områder politiets efterforskningsmuligheder, f.eks. indførtes en pligt for teleselskaber og internetudbydere til at registrere og i 1 år opbevare de oplysninger, der er relevante for politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden.

Lov nr. 378 af 6. juni 2002 (terrorpakke I)  

 

Terrorpakke II

I lyset af terrorangrebet i London i juli 2005 foretog regeringen en samlet gennemgang og vurdering af det danske samfunds indsats og beredskab over for terrorhandlinger.

Regeringen nedsatte en tværministeriel arbejdsgruppe, der afgav rapporten ”Det danske samfunds indsats og beredskab over for terror”.

Rapporten indeholder 49 anbefalinger, som efter arbejdsgruppens opfattelse kan komme på tale for at styrke indsatsen og beredskabet mod terror.

Der er tale om en bred vifte af forslag, som vedrører flere ministerområder. På baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger fremlagde regeringen den 16. november 2005 en handlingsplan for terrorbekæmpelse, som indeholder en række initiativer med henblik på at styrke det danske samfunds indsats og beredskab mod terror.

Som led i udmøntningen af denne handlingsplan og i regeringens samlede anti-terrorpakke fremsatte justitsministeren i marts 2006 forslag til lov nr. 542 af 8. juni 2006 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme mv.) (”terrorpakke II”).

Terrorpakke II har dels til formål at gennemføre de dele af regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse, der vedrører lovændringer på Justitsministeriets område, dels at kunne gennemføre de ændringer, der var nødvendige for, at Danmark kunne ratificere og gennemføre Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme og FN’s konvention om nuklear terrorisme. Denne del af loven bygger på Straffelovrådets betænkning nr. 1474/2006 om det strafferetlige værn mod terrorisme.

Loven indeholder en række initiativer til forbedring af politiets muligheder for at forebygge, efterforske og bekæmpe terrorhandlinger, bl.a. om udveksling af oplysninger mellem Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste og andre forvaltningsmyndigheder.

Med hensyn til det strafferetlige værn mod terrorisme blev der bl.a. indført nye straffelovsbestemmelser, som gør det strafbart at hverve og oplære samt at lade sig hverve og oplære til at begå terrorhandlinger.

Lov nr. 542 af 8. juni 2006 (terrorpakke II)