Klager over politiet

Politibil

Klager over politimæssige dispositioner uden for strafferetsplejen

Klager over politimæssige dispositioner uden for strafferetsplejen omfatter klager over (operationelle) dispositioner, der sker som led i politiets almindelige ordenshåndhævelse, herunder afgørelser, der træffes i medfør af politiloven, våbenloven, restaurationsloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og hundeloven mv.

Disse klagesager omhandler f.eks. politiets dispositioner i forbindelse med stikprøvevisitationer, frihedsberøvelse uden for strafferetsplejen, pålæg i forbindelse med demonstrationer, bortvisning fra en lokalitet, afspærring af et område, (politiets) fjernelse af genstande og alarmcentralernes dispositioner.

Klager over politiets dispositioner uden for strafferetsplejen skal i første omgang indgives til politidirektøren i den pågældende politikreds.

En eventuel klage over politidirektørens afgørelse skal i medfør af retsplejelovens § 109, stk. 1, indgives til Rigspolitiet som overordnet myndighed.

Rigspolitiets afgørelse kan ikke påklages til Justitsministeriet.

 

Politimæssige dispositioner inden for strafferetsplejen

Klager over politimæssige dispositioner inden for strafferetsplejen omfatter klager over dispositioner, der sker som led i politiets strafferetlige efterforskning eller sagsbehandling.

Disse klagesager omhandler f.eks. politiets beslutning om at foretage eller undlade at foretage bestemte efterforskningsskridt eller politiets afvisning af en anmeldelse.

Klager over politiets efterforskning og sagsbehandling i straffesager skal i første omgang indgives til politidirektøren i den pågældende politikreds.

En eventuel klage over politidirektørens afgørelse skal i medfør af retsplejelovens § 101, stk. 2, indgives til den regionale statsadvokat.

Statsadvokatens afgørelse kan ikke påklages til Rigsadvokaten eller Justitsministeriet.

Anklagemyndighedens hjemmeside findes kontaktinformation til landets statsadvokater.
 

Klager over politipersonalets adfærd i tjenesten (adfærdsklager)

Adfærdsklager er klager over politipersonalets adfærd i tjenesten. Ved politipersonale forstås den del af de ansatte ved politiet, der har politimyndighed, dvs. det politiuddannede personale og politiets jurister.

Adfærdsklager omhandler f.eks. chikane, magtmisbrug, racisme, uhøflig tale, unødig magtanvendelse under anholdelse, manglende fortæring under ophold hos politiet og unødig omtale hos naboer eller arbejdsgiver af klagers relation til politiet.

Det fremgår af retsplejelovens § 1019 a, stk. 1, at klager over politipersonalets adfærd i tjenesten skal indgives til Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden).

Klagen skal i medfør af retsplejelovens § 1019 a, stk. 3 indgives, senest 6 måneder efter at det forhold, som klagen angår, har fundet sted. Politiklagemyndigheden kan i særlige tilfælde se bort fra fristen.

Det følger af retsplejelovens § 1019 m, at Politiklagemyndighedens afgørelse i klagesagen er endelig. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

 

Anmeldelser om strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten (straffesager mod politipersonale)

Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) efterforsker straffesager mod politipersonale.

Politiklagemyndigheden efterforsker også sager, hvor en person er afgået ved døden eller er kommet alvorligt til skade som følge af politiets indgriben, eller mens den pågældende var i politiets varetægt.

Anmeldelser om strafbare forhold begået af politipersonale i tjenesten indgives til Politiklagemyndigheden.

Når efterforskningen er afsluttet, sender Politiklagemyndigheden sagen til den relevante statsadvokat med henblik på afgørelse af tiltalespørgsmålet.

Det følger af retsplejelovens § 1020 e, at statsadvokaterne fungerer som anklagemyndighed i straffesager mod politipersonale. Statsadvokaterne rejser bl.a. tiltale i sagen og møder i retten.

Statsadvokatens afgørelse af tiltalespørgsmålet kan påklages til Rigsadvokaten. Rigsadvokatens afgørelse kan ikke påklages til Justitsministeriet.

Yderligere informationer om Den Uafhængige Politiklagemyndighed kan findes på myndighedens hjemmeside.