EU-traktaerne og grundloven

EU

Justitsministeriet har ved flere lejligheder udarbejdet redegørelser om visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af diverse EU-traktater.

Formålet med redegørelserne har været at afklare, hvorvidt EU-traktaterne indebærer overladelse af beføjelser som omtalt i grundlovens § 20 til Unionen, således at den særlige procedure i grundlovens § 20, stk. 2, skal følges.

Denne procedure indebærer, at det pågældende lovforslag skal vedtages 1) enten med 5/6 flertal i Folketinget eller 2) med almindeligt flertal i Folketinget og efterfølgende godkendelse ved en folkeafstemning. Endvidere har formålet med redegørelserne været at afklare, om Danmarks tilslutning til EU-traktaterne kan rejse andre spørgsmål i forhold til grundloven.

Nedenfor kan du læse den seneste redegørelse vedrørende Lissabon-Traktaten.

 

Grundlovens § 20, stk. 2:

§ 20. Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.

Stk. 2. Til vedtagelse af lovforslag herom kræves et flertal på fem sjettedele af folketingets medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men dog det til vedtagelse af almindelige lovforslag nødvendige flertal, og opretholder regeringen forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse efter de for folkeafstemninger i § 42 fastsatte regler.

Redegørelse for visse forfatningsretlige spørgsmål i forbindelse med Danmarks ratifikation af Lissabon-Traktaten (pdf).