Indsamling

Penge

Folketinget vedtog den 20. maj 2014 lov om indsamling m.v. Som følge af den nye lov blev der oprettet et uafhængigt Indsamlingsnævn, som skal fungere som en samlet indgang for indsamlingsområdet.

Indsamlingsnævnet varetager det overordnede tilsyn og alle administrative opgaver vedrørende indsamlingsområdet. Nævnet skal bl.a. træffe afgørelse om tilladelse til hus- og gadeindsamlinger og stå for de opgaver, som politiet hidtil har varetaget i forhold til modtagelse af anmeldelser og regnskaber. Det nye nævn skal også være med til at sikre større gennemsigtighed og åbenhed omkring indsamlinger, f.eks. ved at offentliggøre oplysninger om anmeldte indsamlinger og regnskaber for indsamlinger på nævnets hjemmeside.

Indsamlingsnævnets hjemmeside findes her.

Indsamlingsnævnets sekretariat har telefontid hverdage mellem kl. 10.00 og 14.00. De træffes på telefonnummer: 33 92 33 34.

 

Regler

Hvis De ønsker at foretage en offentlig indsamling, skal De overholde reglerne i lov om indsamling m.v. (lov nr. 511 af 26. maj 2014) og bekendtgørelse om indsamling m.v. (bekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2014).

 

Anmeldelse til Indsamlingsnævnet

En indsamling skal anmeldes til Indsamlingsnævnet, inden den iværksættes.

Visse organisationer, der er godkendt af skatteministeren, vil dog kunne foretage indsamlinger uden anmeldelse, forudsat at de har opnået forhåndsgodkendelse.

Det bemærkes, at indsamlinger, der inden den 1. juli 2014 er anmeldt (til politiet), ikke skal efteranmeldes til Indsamlingsnævnet. Derimod vil de øvrige regler i den nye lov bl.a. om regnskabsaflæggelse finde anvendelse for disse indsamlinger.

På Indsamlingsnævnets hjemmeside findes der en blanket, som kan anvendes til anmeldelse af en indsamling.

 

Hus- og/eller gadeindsamling

En indsamling må ikke finde sted som hus- og/eller gadeindsamling ved personlig eller telefonisk henvendelse.

Efter loven skal Indsamlingsnævnet træffe afgørelse i sager om tilladelse til hus- og/eller gadeindsamling.

Der henvises til Indsamlingsnævnets hjemmeside for flere oplysninger om indgivelse af ansøgning m.v., og her findes der også et ansøgningsskema.

Det bemærkes endvidere, at der for de organisationer, der hidtil har afholdt hus- og gadeindsamlinger i henhold til § 7, stk. 3-5, i lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil, vil være mulighed for at lade sig omfatte af en særlig overgangsordning. Anmeldelse herom kan foretages for de omfattede organisationer i perioden fra den 1. juli 2014 til den 1. januar 2015.

 

Krav til arrangøren

En indsamling skal forestås af en juridisk person eller af mindst tre fysiske personer. Der skal angives mindst en myndig person, som skal være medansvarlig for de forpligtelser, der påhviler arrangørerne.

 

Regnskab

Når indsamlingen er afsluttet, skal den ansvarlige for indsamlingen indsende et udførligt regnskab over indsamlingen til Indsamlingsnævnet.

Ved indsamlinger, der varer længere tid end et år, skal der sendes et årsregnskab inden seks måneder efter hvert kalenderårs udløb. 

Regnskabet offentliggøres på Indsamlingsnævnets hjemmeside. Har indsamleren sin egen hjemmeside skal regnskabet også offentliggøres her.

Hvis indsamlingsresultatet overstiger 50.000 kr. skal regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Der henvises til Indsamlingsnævnets hjemmeside for flere oplysninger og de øvrige generelle krav til regnskab.

 

Medlemshvervning og retningslinjerne for god indsamlingsskik

Hjælpeorganisationers hvervning af medlemmer ved personlig henvendelse på gaden eller ved telefonisk henvendelse anses ikke for at være en opfordring til at yde bidrag, som er omfattet af indsamlingsloven. Hjælpeorganisationer kan derfor ved personlig henvendelse hverve medlemmer. Det forudsættes dog, at der er tale om et reelt medlemskab, hvor medlemmet for sit kontingent modtager en modydelse fra organisationen.

Med den nye indsamlingslov er der også indført en generalklausul om god indsamlingsskik, og det nye Indsamlingsnævn har fået kompetence til at behandle klager over god skik i forhold til medlemshvervning. Retningslinjerne er tilgængelige på Indsamlingsnævnets hjemmeside. Her kan der også findes yderligere information om indgivelse af klager m.v. På Indsamlingsnævnets hjemmeside findes også en blanket, der kan anvendes ved indgivelse af en klage.

Generalklausulen om god indsamlingsskik gælder også i forhold hjælpeorganisationernes medlemshvervning ved personlig eller telefonisk henvendelse. Organisationernes medlemshvervning underlægges således retningslinjerne om god indsamlingsskik.