Tilladelser til fremstilling af våben og ammunition

Ifølge våbenlovens § 1 kræver det en tilladelse at fremstille og samle skydevåben, ammunition og eksplosivstoffer.

Du kan læse meget mere om reglerne for fremstilling af våben i våbenloven lige her.

Hvilke typer våben kræver en fremstillingstilladelse?

Kravet om fremstillingstilladelse i våbenlovens § 1 omfatter:

1. Skydevåben samt dele, der er væsentlige for anvendelsen af våbnet, herunder piber, låsestole, aftagelige magasiner og baskyler

Følgende kan dog fremstilles uden tilladelse:

  • luft- og fjederbøsser med en kaliber på 4,5 mm eller mindre. Dog kræver armbrøster og slangebøsser tilladelse
  • hardball- og paintballvåben
  • indstikningspatroner med en kaliber på 4,5 mm eller mindre, og slagteapparater, der udelukkende kan anvendes til slagtning

2. Ammunition til skydevåben, derunder også patronhylstre, tændskruer, fænghætter, brandrør og projektiler

Følgende kan dog fremstilles uden tilladelse:

  • ammunition til luft - og fjederbøsser
  • ammunition, der hører til indstikningspatroner af kaliber ikke over 4,5 mm, med kugleformet projektil og patronlængde ikke over 12 mm, og ammunition, der udelukkende kan anvendes til slagteapparater

3. Håndgranater, bomber, miner og lignende våben, der virker ved en gennem eksplosion fremkaldt trykvirkning eller udslyngning af smålegemer

4. Patroner, ampuller og spraydåser samt lignende genstande, der ved spredning af stoffer er beregnet til at virke skadevoldende, bedøvende eller irriterende i kortere tid efter eksponeringen

5. Eksplosivstoffer (eksplosive stoffer og eksplosivstofholdige genstande). Pyrotekniske artikler er dog ikke omfattet af våbenloven, men af fyrværkeriloven.

6. Armbrøster og slangebøsser

7. Signalvåben og kombinerede gas- og signalvåben

8. Lyddæmpere, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben

9. Optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster

 

Laservåben

Det følger af våbenbekendtgørelsens § 19, at det er forbudt at fremstille laservåben, der er særligt beregnet til som eneste eller som en af flere våbenvirkninger at forårsage permanent blindhed på ubeskyttede øjne. 

 

Hvilken myndighed udsteder fremstillingstilladelsen?

Ansøgning om tilladelse til fremstilling af våben med mere i henhold til våbenloven behandles af Justitsministeriet. Der er dog politiet, der behandler ansøgninger om tilladelse til fremstilling af projektiler og genopladning af ammunition.

 

Ansøgninger, der behandles af Justitsministeriet

Ved ansøgning om fremstillingstilladelse anvendes der ikke ansøgningsblanket, men en ansøgning skal indeholde tekniske oplysninger om, hvad man ønsker at fremstille, samt om hvordan og hvor fremstillingen skal foregå. Derudover skal det oplyses, hvad våbnet skal bruges til efter endt fremstilling. Samtlige personer, som skal deltage i produktionen, eller som i øvrigt får adgang til de pågældende våben give skriftligt samtykke til, at Justitsministeriet indhenter oplysninger fra politiet om deres personlige forhold og hidtidige vandel, jf. våbenbekendtgørelsens § 48.

Ansøgningen skal sendes til [email protected] eller pr. post til Justitsministeriet, Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Samtykket kan søges via denne blanket, som udfyldes og underskrives.

 

Ansøgninger, der behandles af politiet

Ansøgninger om tilladelse til fremstilling af projektiler eller til genopladning af ammunition behandles af det administrative center i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl  - du kan finde din relevante politikreds her.

 

Fremstilling af kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben og fremføringsmidler

Våbenlovens § 5 og § 7 c indeholder særlige regler om kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben og fremføringsmidler. 

Ifølge våbenlovens § 5 er det forbudt tilvirke, udvikle eller med henblik på udvikling at forske i kemiske, biologiske, radiologiske eller nukleare våben og fremføringsmidler, der er specielt udformet eller modificeret til sådanne våben. Det samme gælder dele, der er specielt udformet eller modificeret til at indgå i sådanne våben og fremføringsmidler.

Justitsministeren kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet i våbenlovens § 5.

Efter våbenlovens § 7 c er det forbudt at yde teknisk bistand uden for EU vedrørende kemiske, biologiske eller nukleare våben og missiler, der er specielt udformet eller modificeret til fremføring af sådanne våben. Forbuddet omfatter enhver form for teknisk bistand i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk service. Teknisk bistand kan tage form af instruktion, oplæring, overførsel af driftskendskab eller konsulentservice.

Forbuddet omfatter dog ikke teknisk bistand, der ydes i de lande, som efter Rådets forordning om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse er omfattet af EU’s fællesskabsudførselstilladelse, eller teknisk bistand i form af overførsel af information, der er frit tilgængelig for offentligheden, eller som vedrører grundforskning.

Justitsministeren kan dispensere fra forbuddet i våbenlovens § 7 c.

Ansøgninger om dispensation fra våbenlovens § 5 eller § 7 c sendes til [email protected] eller pr. post til Justitsministeriet, Forebyggelseskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.