Knive og blankvåben

Den 1. juli 2016 trådte den nye knivlov i kraft (lov nr. 376 af 27. april 2016 om knive og blankvåben m.v.).

Efter knivlovens § 1 er det generelt forbudt at bære eller besidde knive eller blankvåben mv. på offentligt tilgængelige steder, uddannelsessteder, i ungdomsklubber, fritidsordninger og lignende. Forbuddet gælder dog ikke, hvis kniven eller blankvåbnet bæres eller besiddes i forbindelse med erhvervsudøvelse, til brug ved jagt, lystfiskeri, sportsudøvelse eller et andet lignende anerkendelsesværdigt formål.

 

Mindre foldeknive omfattes af lovens kontrolordning

Kravet om, at der skal været et anerkendelsesværdigt formål med at besidde knive og blankvåben mv. på offentligt tilgængelige steder, gælder også for foldeknive med en klinge på højst 7 cm, der ikke kan fastlåses i udfoldet position. Knivloven indebærer her en ændring i forhold til de tidligere regler i våbenloven, hvorefter disse mindre foldeknive altid var lovlige at besidde også på offentligt tilgængelige steder.

 

Anerkendelsesværdigt formål

Ifølge forarbejderne til knivloven er det ikke hensigten, at det generelt skal være forbudt at være i besiddelse af almindelige små foldeknive – f.eks. lommeknive, multiværktøjer eller proptrækkere med indbygget kniv – når de medbringes til dagligdags og fredelige, praktiske gøremål.

Det vil bero på en konkret vurdering, om der foreligger omstændigheder, som gør, at der foreligger et anerkendelsesværdigt formål med at besidde kniven. Ved denne vurdering vil der, i lighed med hvad der gælder for andre knive og blankvåben mv., skulle lægges vægt på knivens art, anvendelsesområde og den situation, hvorunder kniven besiddes. Det vil her skulle indgå i vurderingen, at de små foldeknive typisk har et bredere anvendelsesområde end andre knive og kan bruges til mange forskellige og pludseligt opståede dagligdags praktiske gøremål. Derfor vil det efter omstændighederne kunne være anerkendelsesværdigt at medbringe en sådan kniv på offentlige tilgængelige steder mv., selv om formålet hermed har en bredere karakter end f.eks. en fisketur eller spejderlejr. En kniv af denne type vil således f.eks. kunne opbevares i en bil, båd eller campingvogn i tilfælde af, at der skulle opstå behov for reparationer mv.

 

Knive skal ikke medbringes i nattelivet eller til f.eks. større fodboldkampe og demonstrationer

Der er situationer, hvor besiddelse af knive og blankvåben mv. – herunder små foldeknive – som det helt klare udgangspunkt aldrig er berettiget. Det gælder f.eks. til visse større fodboldkampe eller i nattelivet, hvor der er nærliggende risiko for, at der kan opstå tilspidsede situationer af potentielt voldelig karakter.

Der kan herudover også være andre steder eller situationer i det offentlige rum, hvor det som udgangspunkt ikke er anerkendelsesværdigt at medbringe en kniv eller et blankvåben mv., herunder en mindre foldekniv. Der tænkes her på tilfælde, hvor der generelt må antages at være en forøget risiko for, at der kan opstå konfrontationer eller tilspidsede situationer, og hvor der samtidig ikke ses at være hensyn, der taler for, at en kniv eller et blankvåben mv. skal kunne medbringes. Som eksempel kan nævnes, at knive og blankvåben mv. som udgangspunkt ikke har noget at gøre til f.eks. demonstrationer, større koncerter eller forsamlinger mv.

Uden for disse situationer vil der derimod – som følge af det brede anvendelsesområde for almindelige små foldeknive – i praksis være en formodning for, at knive af denne type skal anvendes til et anerkendelsesværdigt formål, medmindre konkrete omstændigheder taler imod, at dette er tilfældet.

 

Særligt farlige knive og blankvåben mv.

En række knive og blankvåben mv. kræver ifølge knivlovens § 2, stk. 1, tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære eller anvende. Det gælder:

  • Knive beregnet til stød
  • Springknive og springstiletter
  • Faldknive og faldstiletter
  • Foldeknive med todelt skæfte, hvis klinge kan foldes ud ved brug af hånd (butterfly-knive)
  • Knive konstrueret til at hænge om halsen eller skulderen, således de kan trækkes med en hånd
  • Kastestjerner, kasteknive, kasteøkser o.l.
  • Blankvåben der fremtræder som en anden genstand, fx kårdestokke

Det kræver som udgangspunkt også tilladelse fra politiet, hvis en kniv eller et blankvåben mv. har en klinge på over 12 cm. Dolke og knive med en klinge på over 12 cm er dog undtaget fra forbuddet og fra kravet om en tilladelse fra politiet, hvis de anvendes i erhverv, til husholdningsbrug eller ved jagt, lystfiskeri eller sportsudøvelse eller til et andet lignende anerkendelsesværdigt formål. Da disse dolke og knive er særligt farlige, stilles der et krav om en konkret sammenhæng med et klart formål.

Det er endvidere en betingelse, at de nævnte dolke og knive er udformet til den nævnte brug, og de må kun erhverves, besiddes og bæres til den nævnte brug. Såfremt man fx ønsker at købe og anvende en jagtkniv med en klinge på mere end 12 cm til andet end jagt, vil det således kræve en tilladelse.

Forbuddet mod at erhverve, besidde, bære eller anvende disse knive og blankvåben mv. uden tilladelse fra politiet er generelt og ikke begrænset til offentligt tilgængelige steder.
 

Ansøgninger

Ansøgning om våbentilladelse til knive og blankvåben mv. sendes til det administrative center, der behandler sager om våbentilladelser mv., i den politikreds, hvor ansøgeren har bopæl eller hjemsted. Ansøgere med bopæl i Jylland eller på Fyn skal sende ansøgninger til Midt- og Vestjyllands Politi, Administrativt Center Vest, og ansøgere med bopæl på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm skal sende ansøgninger til Københavns Vestegns Politi, Administrativt Center Øst.

 

Du kan læse nærmere om reglerne om knive og blankvåben mv. på politiets hjemmeside.