Konfliktråd

Håndtryk

I Danmark har der siden 1994 været iværksat forsøgsordninger med konfliktråd i udvalgte politikredse. Med lov nr. 467 af 12. juni 2009 om konfliktråd i anledning af en strafbar handling, som trådte i kraft den 1. januar 2010, er der indført en permanent og landsdækkende ordning med konfliktråd i straffesager.

Konfliktrådsordningen giver mulighed for, at den forurettede og gerningsmanden til en strafbar handling kan møde hinanden under en neutral mæglers tilstedeværelse for at tale om den strafbare handling.

Konfliktråd rummer dermed mulighed for, at den forurettede kan komme til orde over for gerningsmanden og give udtryk for, hvordan vedkommende har oplevet den strafbare handling, og hvilke konsekvenser den har haft.

Konfliktråd kan således medvirke til, at forurettede får bearbejdet den vrede og angst, som den kriminelle handling kan have medført. Konfliktråd giver samtidig gerningsmanden mulighed for at se og forholde sig til de menneskelige følger af den strafbare handling. Konfliktråd kan dermed medvirke til at øge gerningsmandens ansvarlighed og til, at han eller hun undlader at begå ny kriminalitet.

Konfliktråd forudsættes at kunne anvendes i alle typer straffesager, hvor der er et identificerbart offer, og hvor betingelserne for konfliktråd i øvrigt er opfyldt, herunder at gerningsmanden i det væsentlige har tilstået, og at begge parter ønsker at deltage.

Konfliktrådsbehandling skal anses som et supplement til en sædvanlig straffesag og træder således ikke i stedet for straf eller andre retsfølger af den strafbare handling. Det forudsættes, at den retspraksis, der har udviklede sig i tilknytning til forsøgsordningen med konfliktråd, videreføres, således at gerningsmandens deltagelse i konfliktråd efter rettens konkrete vurdering kan indgå som en formildende omstændighed i forbindelse med straffastsættelsen.

Den overordnede administration af konfliktsordningen varetages af Rigspolitiet.

Læs loven i sin helhed