Hvis du vil klage

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg

Om klager til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Danmark er forpligtet til at overholde Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og de tillægsprotokoller til konventionen, som Danmark har tiltrådt. Hvis man mener, at det offentlige har krænket de rettigheder, som man har efter konventionen, er der under nærmere betingelser klageadgang til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

De betingelser, der blandt andet skal være opfyldt for at klage, er som udgangspunkt følgende:

 • at man skal være direkte og personligt påvirket af den handling eller undladelse, man mener er i strid med konventionen
 • at alle nationale klage- og ankemuligheder skal være udtømt
 • at der skal klages inden en frist på seks måneder, efter at sagen er blevet endeligt afgjort i det danske system
 • at klagen ikke er anonym
 • at klagen ikke må have været behandlet ved internationale klageorganer tidligere

Sådan gør du, hvis du vil klage til den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

En klage til Menneskerettighedsdomstolen skal indgives ved at anvende en speciel formular, som kan findes her på Menneskerettighedsdomstolens hjemmeside. Formularen printes og sendes pr. post sammen med alle relevante bilag til sagen til Menneskerettighedsdomstolen på følgende adresse:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

France

Menneskerettighedsdomstolen afviser klager, som ikke er indgivet ved anvendelse af formularen på Domstolens hjemmeside.

Det er gratis at klage til Menneskerettighedsdomstolen. Man skal dog som udgangspunkt selv betale for de udgifter, der kan være forbundet med en klagesag. Det er dog muligt at søge om retshjælp til helt eller delvist at dække udgifterne af enten Menneskerettighedsdomstolen eller Civilstyrelsen. Du kan læse mere om hvordan du søger retshjælpen i Justitsministeriets vejledning ”Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol” (pdf) og Menneskerettighedsdomstolens ”Practical Guide on Admissiblity Criteria” (pdf).

 

FN’s Menneskerettighedskomité, FN’s Racediskriminationskomité, FN’s Torturkomité, FN’s Kvindekomité, FN's Handicapkomité og FN's Børnekomité

Danmark er forpligtet til at overholde de FN-konventioner, som Danmark har tiltrådt. Danmark har tiltrådt fire konventioner om menneskerettigheder, der giver enkeltpersoner mulighed for at klage over Danmark til FN. De fire konventioner er:

 • FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder
 • FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination    
 • FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf
 • FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder
 • FN's konvention om rettigheder for personer med handicap
 • FN's konvention om barnets rettigheder

Hvis man mener, at den danske stat har krænket de rettigheder, som man har efter en af disse konventioner, kan man under visse nærmere betingelser klage til den relevante FN-komité.

De betingelser, der blandt andet skal være opfyldt for at klage, er som udgangspunkt følgende:

 • at man skal være offer for en krænkelse af en eller flere af de rettigheder, der er nævnt i konventionerne
 • at alle nationale klage- og ankemuligheder skal være udtømt
 • at klagen ikke er anonym
 • at klagen ikke må anses for misbrug af klageretten
 • at klagen ikke må have været behandlet ved andre internationale klageorganer

For Racediskriminationskomitéens vedkommende gælder der endvidere som udgangspunkt en tidsfrist på 6 måneder fra den endelige nationale afgørelse i sagen.

Det koster ikke noget at klage til de nævnte FN-komitéer. Klager skal dog selv afholde sine udgifter i forbindelse med klagesagens behandling. Det er imidlertid muligt efter de danske regler (lov nr. 940 af 20. december 1999 som ændret ved lov nr. 263 af 16. marts 2016) at få retshjælp til hel eller delvis dækning af disse udgifter fra Civilstyrelsen. Afslag på retshjælp kan påklages til Procesbevillingsnævnet. Det bemærkes, at lov nr. 940 af 20.december 1999 er sat i kraft for Færøerne den 1. juli 2009.

Det er en betingelse for at få retshjælp, at der skønnes at være rimelig grund til at føre klagesagen, og at den pågældende FN-komité har anmodet om den danske regerings bemærkninger til klagen. Retshjælpen omfatter rimelige udgifter til advokat samt øvrige udgifter, der er nødvendige for førelse af sagen. Du kan læse meget mere om hvordan du klager i

Læs nærmere om klageadgangen til FN i Justitsministeriets vejledning ”Sådan klager du til FN” (pdf). Det bemærkes, at e-mail-adressen, som fremgår af afsnit 9 på side 18 i vejledningen, ikke længere er i brug. Fremover skal klager vedrørende de seks konventioner sendes til [email protected].

Hvis du mener, at betingelserne for at klage til Menneskerettighedsdomstolen er opfyldt, kan du sende en skriftlig klage til:

The Registrar                                                                           

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

France

Brevet, som kan skrives på dansk, skal indeholde en kort præsentation af klagen, en henvisning til de rettigheder eller friheder som du mener er blevet krænket, en oversigt over hvilke danske myndigheder, der har truffet hvilke afgørelser og hvornår. Derudover skal der vedlægges en fotokopi af afgørelserne.

Det er Domstolens sekretariat, der besvarer dit brev. Hvis sekretariatet vurderer, at Menneskerettighedsdomstolen kan behandle klagen, får du tilsendt en klageformular, som du skal udfylde, for at den videre behandling af klagen finder sted. Når klagen behandles af domstolen, skal du som klager være repræsenteret af en engelsk- eller fransktalende advokat eller anden person, der kan godkendes af domstolen. Du kan også søge om godkendelse til at repræsentere dig selv.

Det koster ikke noget at få behandlet en klage ved Menneskerettighedsdomstolen, men du skal selv betale advokat og evt. rejseudgifter mv. Der er mulighed for at søge om retshjælp ved domstolen og evt. supplerende dansk retshjælp fra Civilstyrelsen.