Dødsboer

Henvisning af dødsboer til behandling ved en dansk skifteret

Efter de danske international-procesretlige regler skal et dødsbo behandles i det land, hvor afdøde havde domicil på dødstidspunktet, dvs. det land, hvor afdøde havde bopæl. Det følger således også af dødsboskiftelovens § 2, stk. 1, at en dansk skifteret kun er direkte kompetent til at behandle et dødsbo, hvis afdøde havde hjemting i retskredsen.

Et dødsbo eller en del heraf efter en person, der ikke havde hjemting her i landet på dødstidspunktet, kan behandles ved en dansk skifteret, hvis 1) afdøde havde dansk indfødsret eller anden særlig tilknytning til Danmark og efterlader sig aktiver, der ikke inddrages under en bobehandling i udlandet, eller 2) afdøde efterlader sig aktiver i Danmark, der ikke inddrages under en bobehandling i udlandet.

Fra 1. juli 2014 behandles anmodninger om, at sådanne dødsboer behandles i Danmark, af skifteretten.

Efter dødsboskiftelovens § 2, stk. 2, indgives anmodningen til skifteretten på det sted, hvor boets faste ejendom er beliggende eller boets aktiver befinder sig. Hvis boet ikke har fast ejendom eller aktiver i Danmark, indgives anmodningen til skifteretten i den retskreds, hvor arvingerne har bopæl. I øvrige tilfælde indgives anmodningen til Københavns Byret. Anmodningen skal efter dødsboskiftelovens § 2, stk. 4, vedlægges en samtykkeerklæring fra samtlige afdødes arvinger, medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der gør, at samtykke ikke kan indhentes.